1363/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 2 § 1 mom. 4 punkten och 3 § 34 punkten, av dem 3 § 34 punkten sådan den lyder i lag 1194/2013, samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 5 punkt, till 3 §, sådan den lyder i lagarna 1194/2013 och 937/2014, en ny 35 punkt och till lagen en ny 36 a § och en ny mellanrubrik före den, som följer:

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i denna lag bestäms det i


4) tullagen (1466/1994) om uppbörd av de importtullar och tilläggsimporttullar som avses i marknadsordningsförordningen,

5) lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) om stöd till jordbrukare vid störningar på marknaden.


3 §
Definitioner

I denna lag avses med


34) EU:s interventionslagstiftning bestämmelserna i del II avdelning I kapitel I avsnitt 1, 2 och 4 i marknadsordningsförordningen, bestämmelserna i artiklarna 7, 8, 58—60, 62 och 64 i den horisontella förordningen och bestämmelserna i EU:s lagstiftning om genomförandet av dem samt de bestämmelser i EU:s lagstiftning om offentlig lagring av jordbruksprodukter som antagits med stöd av den gamla marknadsordningsförordningen,

35) störningar på marknaden en sådan situation som avses i artiklarna 219—221 i marknadsordningsförordningen.

Störningar på marknaden
36 a §
Stöd vid störningar på marknaden

Vid störningar på marknaden kan det genom förordning av statsrådet, inom de ramar som bestäms i Europeiska unionens lagstiftning, föreskrivas närmare om ibruktagande av stöd som beviljas med stöd av artiklarna 219—221 i marknadsordningsförordningen liksom om stödmottagaren, förutsättningarna för beviljande av stöd, stödets belopp, stödberättigande kostnader, ansökan om stöd, beviljande av stöd, behövliga redogörelser och tidsfrister.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 311/2014
JsUB 28/2014
RSv 246/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.