1353/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) en ny 5 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

5 a §
Bostadsaktiebolags kreditupptagning

Ett bostadsaktiebolag som är en dottersammanslutning till ett arbetspensionsförsäkringsbolag får ta upp andra än i 15 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen avsedda krediter förutsatt att beloppet av främmande kapital i dess bokslut inte överstiger 50 procent av balansomslutningen. Om bostadsaktiebolaget ska upprätta ett koncernbokslut, gäller den ovannämnda gränsen på 50 procent balansomslutningen i koncernbokslutet.

Det som föreskrivs ovan om bostadsaktiebolag ska också tillämpas på bolag och sammanslutningar som kan jämställas med bostadsaktiebolag och har sin hemvist i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2017.

Denna lag tillämpas till och med den 31 december 2032 på sådana bostadsaktiebolag som är dottersammanslutningar till arbetspensionsförsäkringsbolag och som bildas medan lagen är i kraft.

RP 202/2014
ShUB 31/2014
RSv 215/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.