1352/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om handikappförmåner (570/2007) 5 § 4 punkten och

ändras 4 §, 5 § 3 punkten, 7 § 1 mom., 8 § 1 och 2 mom., 9 § 2 och 3 mom., 10 §, 11 § 1 mom. och 33 § 1 mom. 2 punkten, av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1050/2009, som följer:

4 §
Boende i Finland

En person är bosatt i Finland, om han eller hon är bosatt i Finland i enlighet med lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

5 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) handledning och tillsyn den vägledning och uppsikt som en person behöver när det gäller personliga rutiner, nödvändigt hushållsarbete och skötsel av ärenden utanför hemmet eller fortgående beredskap av en annan person.

7 §
Handikappbidrag för personer under 16 år

Rätt till handikappbidrag har personer under 16 år i fråga om vilka vården, omvårdnaden och rehabiliteringen i anslutning till sjukdom, lyte eller skada i minst sex månader innebär större belastning och bundenhet än vad som är vanligt jämfört med friska barn i samma ålder. Särskilda kostnader som orsakas av barnets sjukdom, lyte eller skada inverkar på beviljandet av bidraget på det sätt som föreskrivs i 10 §.


8 §
Handikappbidrag för personer över 16 år

Rätt till handikappbidrag har en person som fyllt 16 år och vars funktionsförmåga på grund av sjukdom, lyte eller skada beräknas vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott. Dessutom förutsätts det att sjukdomen, lytet eller skadan medför olägenhet, hjälpbehov eller behov av handledning och tillsyn. Särskilda kostnader som orsakas av personens sjukdom, lyte eller skada inverkar på beviljandet av bidraget på det sätt som föreskrivs i 10 §.

Som handikappbidrag beviljas

1) handikappbidrag med grundbelopp 74,19 euro i månaden, om sjukdomen, lytet eller skadan vållar väsentlig olägenhet,

2) handikappbidrag med förhöjt belopp 173,12 euro i månaden, om sjukdomen, lytet eller skadan vållar betydande olägenhet eller om personen när det gäller personliga rutiner, hushållsarbete och skötsel av ärenden utanför hemmet regelbundet och minst varje vecka upprepat behöver en annan persons hjälp, handledning eller tillsyn, eller

3) handikappbidrag med högsta belopp 335,69 euro i månaden, om personen är svårt funktionshindrad eller om han eller hon när det gäller ett flertal personliga rutiner har ett dagligt, tidskrävande behov av en annan persons hjälp eller om sjukdomen, lytet eller skadan i betydande utsträckning medför regelbundet behov av handledning och tillsyn.


9 §
Vårdbidrag för pensionstagare

Dessutom förutsätts att personens funktionsförmåga kan beräknas vara nedsatt på grund av sjukdom, lyte eller skada åtminstone ett år utan avbrott och att sjukdomen, lytet eller skadan medför hjälpbehov eller behov av handledning och tillsyn. Särskilda kostnader som orsakas av personens sjukdom, lyte eller skada inverkar på beviljandet av bidraget på det sätt som föreskrivs i 10 §.

Som vårdbidrag beviljas

1) vårdbidrag med grundbelopp 49,69 euro i månaden, om personen när det gäller personliga rutiner, hushållsarbete och skötsel av ärenden utanför hemmet regelbundet och minst varje vecka upprepat behöver en annan persons hjälp eller handledning och tillsyn,

2) vårdbidrag med förhöjt belopp 123,70 euro i månaden, om personen när det gäller ett flertal personliga rutiner har ett dagligt, tidskrävande behov av en annan persons hjälp eller om sjukdomen, lytet eller skadan i betydande utsträckning medför regelbundet behov av handledning och tillsyn, eller

3) vårdbidrag med högsta belopp 261,57 euro i månaden, om personen behöver fortgående vård och tillsyn.


10 §
Särskilda kostnader

När förutsättningarna för bidrag med grundbelopp uppfylls och de särskilda kostnaderna kan bedömas stiga till minst det förhöjda beloppet för bidraget, får bidraget beviljas till förhöjt belopp.

Som särskilda kostnader kan beaktas de behövliga, extra och fortlöpande kostnaderna för en person med nedsatt funktionsförmåga som orsakats av sjukdom, lyte eller skada till den del han eller hon själv svarar för kostnaderna.

När förutsättningarna enligt 2 mom. uppfylls, kan som särskilda kostnader beaktas

1) kostnader för hemservice, stödservice och hemsjukvård,

2) kostnader för vård och omsorg som uppkommer i samband med serviceboende eller stödboende,

3) kostnader för anstaltsvård och sjukhusvård, dock inte avgifter som tas ut för långvarig anstaltsvård enligt 7 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992),

4) kostnader för behandling som getts eller ordinerats av läkare eller tandläkare,

5) kostnader för rehabilitering som ordinerats av en läkare,

6) sådana resekostnader i samband med behandling och rehabilitering som har orsakats av sådan behandling eller rehabilitering enligt 4 eller 5 punkten som ska beaktas,

7) kostnader för läkemedel som förskrivits av läkare eller tandläkare eller av sådana yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som avses i bestämmelserna om förskrivning av läkemedel.

11 §
Helhetsbedömning

Om en person har rätt till handikappbidrag eller vårdbidrag på flera grunder enligt 7 § 2 mom. 1—3 punkten, 8 § 2 mom. 1—3 punkten, 9 § 3 mom. 1—3 punkten, 9 § 4 mom. eller 10 §, betalas handikappbidraget eller vårdbidraget till det belopp som de olika faktorernas samlade verkningar berättigar till.


33 §
Indragning av en handikappförmån

En handikappförmån upphör från ingången av månaden efter den under vilken


2) förmånstagaren inte längre anses vara bosatt i Finland.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015. Lagens 4 och 33 § träder dock i kraft redan den 1 januari 2015.

Utbetalningen av de förmåner enligt denna lag som betalas vid lagens ikraftträdande fortsätter på de grunder som gällde vid ikraftträdandet fram till nästa justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §.

RP 255/2014
ShUB 30/2014
RSv 206/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.