1308/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 12 och 19 § i lagen om missbrukarvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om missbrukarvård (41/1986) 12 § 1 mom. och 19 §, av dem 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 814/2000, som följer:

12 §
Kortvarig vård på grund av våldsamhet och underställande av beslut

Den tjänsteinnehavare som har yrkesmässig behörighet som socialarbetare och som av det organ som ansvarar för kommunens socialvård förordnats att sköta uppgiften har rätt att enligt de grunder som fastställts av organet och enligt dess allmänna anvisningar förordna att en missbrukare oberoende av sin vilja på grund av våldsamhet ska tas in för vård under högst fem dygn för avbrytande av bruket av rusmedel och att besluta om därtill anslutna andra åtgärder samt att i dessa fall själv eller genom ombud föra organets talan.


19 §
Ändringssökande

I fråga om sökande av ändring i beslut som avses i denna lag gäller vad som föreskrivs i 6 kap. i socialvårdslagen (1301/2014), om inte något annat föreskrivs nedan.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 164/2014
ShUB 27/2014
RSv 195/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.