1290/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (695/2012) 17 §, samt

ändras 3, 10 och 12 §, 13 § 2 och 3 mom., 16 §, 35 § 1 mom. samt 42, 44, 48 och 54 §, av dem 3 § sådan den lyder i förordning 1116/2013, som följer:

3 §
Resultatorienterad styrning och ledning

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatstyrning mellan ministeriet och ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet, och vid ministeriet tillämpas resultatorienterad ledning.

De samhälleliga effektmålen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde, resultatmålen för förvaltningsområdets verksamhet och resultatmålen för ministeriet godkänns av ministern efter föredragning av kanslichefen.

Resultatmålen för de ämbetsverk och inrättningar som hör till en avdelnings verksamhetsområde och målen för statsunderstödda institutioner godkänns av kanslichefen efter föredragning av avdelningschefen.

Resultatmålen för Säkerhets- och kemikalieverket, regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna bereds i samråd med vederbörande ministerier.

Det föreskrivs och bestäms särskilt om samordningen av resultatstyrningen av Säkerhets- och kemikalieverket, regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna.

10 §
Uppgifter som gäller utbetalande organ

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för godkännande och återkallande av godkännande för utbetalande organ för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013, samt för andra uppgifter som hänför sig till godkännandet.

Jord- och skogsbruksministeriet sköter uppgifter som hör till den behöriga myndigheten när det gäller utbetalande organ för EGFJ och Ejflu för tidigare programperioder enligt vad som föreskrivs om detta i kommissionens förordning (EU) nr 885/2006.

12 §
Naturresursavdelningens verksamhetsområde

Till naturresursavdelningens verksamhetsområde hör ärenden som gäller

1) förnybara naturresurser och hållbar användning av dem, miljö och klimat samt samordning av dessa ärenden inom ministeriets verksamhetsområde,

2) skogspolitik, skogshushållning, bioenergi och virkesmarknaden,

3) vattenhushållning, samordning av vattenvård inom ministeriets verksamhetsområde samt samarbete i fråga om gränsvattendrag,

4) förvaltning och vård av allmänna vattenområden,

5) fiskerinäring,

6) vilthushållning,

7) vård av vilt- och fiskbestånd samt annan sådan vård och användning av naturen som hör till ministeriets verksamhetsområde,

8) samordning inom ministeriets verksamhetsområde av ärenden som gäller områdesanvändningen,

9) styrningen av Finlands miljöcentral och förvaltning av miljöfrågor som hör till ministeriets verksamhetsområde,

10) styrningen av Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralerna inom avdelningens verksamhetsområde,

11) skydd och hållbar användning av genetiska resurser inom ministeriets verksamhetsområde,

12) dataadministrationen inom avdelningens verksamhetsområde,

13) EU-ärenden och internationella ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde.

Naturresursavdelningen är

1) den förvaltningsmyndighet som avses i artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden (förordningen om fiskerifonden),

2) den förvaltande myndighet för operativa program inom Europeiska havs- och fiskerifonden som avses i artikel 123.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (förordningen om gemensamma bestämmelser för de europeiska struktur- och investeringsfonderna),

3) den förvaltnings- och kontaktmyndighet som avses i annan lagstiftning som gäller Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

Till naturresursavdelningens verksamhetsområde hör

1) Forststyrelsen,

2) Finlands skogscentral,

3) Finlands viltcentral.

13 §
Förvaltnings- och planeringsavdelningens verksamhetsområde

Förvaltnings- och planeringsavdelningens ekonomienhet är den attesterande myndighet som avses i artikel 58 i förordningen om fiskerifonden och den attesterande myndighet för operativa program inom Europeiska havs- och fiskerifonden som avses i artikel 123.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser för de europeiska  struktur- och investeringsfonderna. Enheten bereder de uppgifter som avses i 10 §.

Till förvaltnings- och planeringsavdelningens verksamhetsområde hör Naturresursinstitutet och Lantmäteriverket.

16 §
Den interna revisionens uppgifter

Till den interna revisionens verksamhetsområde hör ärenden som gäller den interna revisionen vid jord- och skogsbruksministeriet och beredning av utlåtandet om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen och riskhanteringen enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

Den interna revisionen är den revisionsmyndighet och den utfärdare av deklarationer som avses i artikel 58 i förordningen om fiskerifonden samt den revisionsmyndighet för operativa program inom Europeiska havs- och fiskerifonden som avses i artikel 123.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser för de europeiska  struktur- och investeringsfonderna.

Utöver ministeriet omfattar verksamheten vid den interna revisionen även de av ministeriets verksamheter och uppgifter som har getts till andra ämbetsverk och inrättningar eller till sammanslutningar eller privata aktörer eller för vilka ministeriet annars ansvarar.

35 §
Förordnande om tjänsteresor

Avdelningschefen för förvaltnings- och planeringsavdelningen ger ministern, statssekreteraren, kanslichefen och specialmedarbetaren förordnande om tjänsteresor.


42 §
Beslutanderätten för avdelningschefen vid naturresursavdelningen

Avdelningschefen vid naturresursavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 33 § dessutom ärenden som enligt följande författningar och bestämmelser hör till jord- och skogsbruksministeriet:

1) skogslagen (1093/1996), med undantag av bildande av skyddsområden enligt 13 §, och statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013),

2) lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013), med undantag av beslut om åtgärder för bekämpning av omfattande insekt- och svampskador som avses i 9 § 1 mom. i lagen,

3) lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002),

4) lagen om mätning av virke (414/2013), med undantag av tillsättande av virkesmätningsnämnden enligt 8 § i lagen, och statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen (457/2013), med undantag av utseende av medlemmar, ordförande och vice ordförande till virkesmätningsdelegationen enligt 1 § i förordningen,

5) lagen om Finlands skogscentral (418/2011), med undantag av tillsättande av skogscentralens direktion och utseende av ordförande och vice ordförande enligt 4 § 1 mom., tillsättande av skogsråd på landskapsnivå enligt 6 § 1 mom., fastställande av beslut om val och entledigande av skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna enligt 13 § 2 mom., fastställande av direktörens beslut om antalet finansierings- och granskningschefer och om uppgiftsföredelningen mellan dem enligt 14 § 1 mom., beviljande av tillstånd enligt 17 § 4 mom., beslut om beviljande av statsunderstöd enligt 22 §, fastställande av stadgarna för pensionsarrangemang enligt 28 § 2 mom., fastställande av skogscentralernas arbetsordning enligt 30 § 2 mom. och avgörande av meningsskiljaktigheter enligt 34 § 2 mom., och den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av lagen, med undantag av bestämmande av att en annan medlem som avses i förordningen ska företräda personalen i skogscentralens direktion när direktionen behandlar personalärenden eller andra ärenden som är gemensamma för både enheten för offentliga tjänster och affärsverksamhetsenheten,

6) lagen om fiske (286/1982), med undantag av de grunder som ska iakttas vid utdelning av de medel som influtit i form av fiskevårdsavgifter enligt 91 § 1 mom., och förordningen om fiske (1116/1982),

7) lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den,

8) lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010),

9) lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den, med undantag av utbyte av Finlands fiskekvoter med andra medlemsstater inom Europeiska unionen enligt 42 § i nämnda lag och 44 § i denna lag,

10) lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006) och statsrådets förordning om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (639/2007), med undantag av byte av övervakningskommitténs medlemmar eller suppleanter enligt 1 § och godkännande av fiskerigrupper enligt 4 §,

11) lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den, med undantag av utnämnande av en ledamot till övervakningskommittén i stället för en ledamot som har avgått enligt 7 § i den lagen och godkännandet av fiskeaktionsgrupper och deras lokala strategier enligt 3 § i den lagen,

12) jaktlagen (615/1993), med undantag av de undantag från arealkrav som föreskrivits vid jakt på älg i 27 § 1 mom., godkännande av ett område som viltskyddsområde och beslut om skyddsbestämmelser enligt 39 § 3 mom. och upplösande av ett viltskyddsområde enligt 39 § 4 mom. samt fastställande av riktgivande värde för levande vilt enligt 79 §, och jaktförordningen (666/1993) samt statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013),

13) viltförvaltningslagen (158/2011), med undantag av utnämnande av medlemmar till och ordförande och vice ordförande för styrelsen för Finlands viltcentral enligt 3 § 1 mom., utnämnande av riksviltvårdsrådets medlemmar enligt 4 § 2 mom. och utnämnande av en ordförande och vice ordförande för riksviltvårdsrådet enligt 4 § 3 mom., utnämnande av ställföreträdande chef för offentliga förvaltningsuppgifter vid Finlands viltcentral enligt 8 a § och fastställande av arbetsordningen för Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna enligt 27 § 1 mom.,

14) statsrådets förordning om viltförvaltningen (171/2011), med undantag av utnämnande av en ny medlem eller personlig suppleant när en styrelsemedlem eller en styrelsemedlems personliga suppleant avgår eller blir varaktigt förhindrad att sköta sitt uppdrag enligt 1 § 3 mom., givande av ett motiverat ställningstagande till Finlands viltcentrals bokslut enligt 2 § 3 mom., utnämnande av en ny medlem eller personlig suppleant när en medlem i riksviltvårdsrådet eller en medlems personliga suppleant avgår eller blir varaktigt förhindrad att sköta  sitt  uppdrag  enligt 3 § 3 mom., utnämnande av en ny medlem eller personlig suppleant när en medlem i ett regionalt viltvårdsråd eller en medlems personliga suppleant avgår eller blir varaktigt förhindrad att sköta sitt uppdrag enligt 5 § 3 mom. samt beviljande av anslag för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas verksamhet enligt 12 § 1 mom.,

15) viltskadelagen (105/2009) och statsrådets förordning om viltskador (367/2010),

16) lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993), med undantag av beslut om anslag till Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna för drifts- och kapitalutgifter och utgifter för jägarnas gruppförsäkring enligt lagens 3 § 1 mom.

Avdelningschefen vid naturresursavdelningen avgör dessutom ärenden som gäller avtal om samarbete inom avdelningens verksamhetsområde med myndigheter i andra stater.

44 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för fiskerinäringen

Chefen för enheten för fiskerinäringen avgör ärenden som gäller

1) överföring av fiskekvoterna enligt rådets förordning (EG) nr 847/96 från ett år till ett annat,

2) utbyte av fiskekvoter eller delar av dem med andra medlemsstater inom Europeiska unionen enligt 42 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken.

48 §
Beslutanderätten för avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen

Avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 33 och 35 §, om inte något annat bestäms nedan, ärenden som gäller

1) avgörande av en myndighet enligt 14 § och tillstånd enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

2) avtal om tjänster som lagts ut på entreprenad inom avdelningens verksamhetsområde,

3) avtal om samarbete inom avdelningens verksamhetsområde med myndigheter i andra stater.

Avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen förordnar ställföreträdare för Naturresursinstitutets generaldirektör.

54 §
Beslutanderätten för chefen för ekonomienheten

Chefen för ekonomienheten avgör ärenden som gäller uppgifter som hör till den attesterande myndigheten för Europeiska fiskerifonden och Europeiska havs- och fiskerifonden och uppgifter som hör till bokföringsenheten, om dessa ärenden inte hör till kanslichefen eller en avdelningschef.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Vid avgörande av ärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet och som gäller sådana stöd enligt lagen om stöd för nyskifte (24/1981) som beviljats i samband med nyskiftesförrättning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 18 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Susanna Paakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.