1287/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 99 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om när de av kommunalveterinärernas prestationer som grundar sig på lagen om djursjukdomar (441/2013) ska vara avgiftsbelagda samt om det förfarande som ska iakttas vid fakturering av prestationerna.

2 §
Kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

Kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer enligt lagen om djursjukdomar är de inspektioner, intyg och övriga prestationer som räknas upp i den avgiftstabell som finns i bilagan till denna förordning och för vilka avgift tas ut i enlighet med avgiftstabellen.

3 §
Fakturering av prestationer

För fakturering av en aktör skall kommunerna lämna de uppgifter som behövs för faktureringen till regionförvaltningsverket enligt ett formulär som verket fastställt senast inom två veckor av det när kommunalveterinären har avlagt en i avgiftstabellen avgiftsbelagd prestation.

När regionförvaltningsverket betalar ut ersättning till kommunen för utförandet sådana uppgifter som räknas upp i avgiftstabellen mot faktura, skall man vid fakturering iaktta vad som i 3 § 4 mom. (971/2011) i statrådets förordning om veterinärvård bestäms om fakturering.

4 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2016.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga

Kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

Prestation Euro
1   Inspektion och vid behov provtagning som hänför sig till obligatorisk hälsoövervakning (L om djursjukdomar 8 § 2 mom.) 200,00
2   Inspektion och vid behov provtagning som hänför sig till frivillig hälsoövervakning (L om djursjukdomar 9 §) 200,00
3     Inspektion och vid behov provtagning som hänför sig till övervakning av insamling eller lagring av djursperma eller till embryosamling eller embryoproduktion (L om djursjukdomar 54 § 2 mom.) 200,00
4   Inspektion och vid behov provtagning som hänför sig till övervakning av biosektor (L om djursjukdomar 42 § 1 mom.) 200,00
5   Inspektion och vid behov provtagning som hänför sig till övervakning av karantän (L om djursjukdomar 57 § 3 mom.) 200,00
6       Officiellt hälsointyg eller veterinärintyg (L om djursjukdomar 36 § 1 mom. 6 punkten, 41 § 3 mom., 64 § 3 mom. eller 71 § 1 mom.) - för intyg på basis av inspektionsbesök av kommunalveterinär uppbärs dock minst 50,00 200,00
7     Inspektion och vid behov provtagning som hänför sig till övervakning av aktörer som är godkända att transportera djur eller produkter över landets gränser (L om djursjukdomar 67 §) 200,00
8     Inspektion som hänför sig till övervakning av desinfektionsplatser för transportfordon och platser för byte av vattnet i transportbehållare (L om djursjukdomar 76 § 3 mom.) 200,00
9     Inspektion och vid behov provtagning som hänför sig till extra kontrollåtgärder som föranleds av bristande efterlevnad av lagstiftningen (L om djursjukdomar 99 § 4 mom.) 200,00

Höjning av avgift:

På de prestationer som nämns ovan och för vars utförande det, förutom den tid som åtgår till resor, åtgår över två timmar tas förutom den avgift som anges i tabellen ut 100 euro för varje påbörjad timme som överskrider två timmar.

För prestationer som på kundens begäran görs

- mellan kl. 16.15 och 22.00 tas avgiften ut förhöjd med 50 procent,

- mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar eller lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.