1286/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Finansministeriets förordning om uppgifter som ska framgå av ett kreditinstituts och värdepappersföretags återhämtningsplaner

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 a kap. 3 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om uppgifter som ska framgå av ett kreditinstituts och värdepappersföretags, nedan institut, återhämtningsplan som avses i 8 a kap. 1 § i kreditinstitutslagen (610/2014).

2 §
Uppgifter som ska framgå av en återhämtningsplan

Institutets återhämtningsplan ska innehålla följande uppgifter:

1) en sammanfattning av huvudinslagen i planen och en sammanfattning av den totala återhämtningskapaciteten,

2) en sammanfattning av de väsentliga förändringarna för institutet sedan det senast upprättade en återhämtningsplan,

3) en kommunikations- och informationsplan med redogörelse för hur företaget avser att hantera eventuellt negativa marknadsreaktioner,

4) ett antal kapital- och likviditetsåtgärder som krävs för att upprätthålla eller återställa bärkraften i institutets finansiella ställning,

5) en uppskattning av tidsramen för att genomföra varje väsentlig del av planen,

6) en detaljerad beskrivning av alla väsentliga hinder för ett effektivt verkställande av planen inom en rimlig tid samt beaktande av följderna för koncernens övriga företag, kunderna och motparterna,

7) identifiering av kritiska funktioner,

8) en detaljerad beskrivning av förfarandena för att fastställa värdet på och möjligheten att avyttra institutets centrala affärsområden, verksamhet och tillgångar,

9) en detaljerad beskrivning av hur återhämtningsplaneringen införlivas i institutets besluts-, styrnings- och tillsynsstruktur samt principerna och förfarandena för godkännande av återhämtningsplanen och fastställande av vilka personer i organisationen som ska ansvara för att utarbeta och genomföra planen,

10) arrangemang och åtgärder för att bevara eller återställa institutets kapitalbas,

11) arrangemang och åtgärder för att säkerställa att institutet har tillräcklig tillgång till beredskapsfinansieringskällor, som inbegriper potentiella kapitalkällor, bedömning av tillgängliga säkerheter och av möjligheterna att föra över likvida medel mellan koncernens företag och affärsområden för att garantera att institutet kan bedriva sin verksamhet och fullgöra sina åtaganden när de förfaller till betalning,

12) arrangemang och åtgärder för att minska riskerna och skuldsättningen,

13) arrangemang och åtgärder för skuldomläggning,

14) arrangemang och åtgärder för omstrukturering av affärsområdena,

15) arrangemang och åtgärder som krävs för kontinuerlig tillgång till de finansiella marknadernas infrastruktur,

16) arrangemang och åtgärder som är nödvändiga för att fortlöpande upprätthålla institutets operativa verksamhet, som infrastruktur och it-tjänster,

17) förberedande åtgärder för att underlätta försäljning av tillgångar eller affärsområden med en ändamålsenlig tidsfrist för återställandet av institutets finansiella ställning,

18) andra styråtgärder eller strategier för att återställa den finansiella ställningen och förutse de finansiella effekterna av dessa åtgärder och strategier,

19) förberedande åtgärder som institutet vidtagit eller planerar vidta för att underlätta genomförandet av återhämtningsplanen, som åtgärder som är nödvändiga för att rekapitalisera institutet inom rimlig tid,

20) en referensram som anger de gränsvärden och kvalitativa bedömningsgrunder enligt vilka planens olika åtgärder får vidtas.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

  Helsingfors den 19 december 2014

Finansminister
Antti Rinne

Konsultativ tjänsteman
Armi Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.