1284/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in för upprättandet av kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i dem

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 3 och 4 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om de uppgifter som ska ingå i ett kreditinstituts och värdepappersföretags, nedan institut, resolutionsplaner och om den information och de redogörelser som ska lämnas in till Verket för finansiell stabilitet för upprättande och uppdatering av institutens resolutionsplaner.

2 §
Information som ska lämnas in för upprättandet av resolutionsplaner

Verket för finansiell stabilitet har rätt att av ett institut få åtminstone följande uppgifter för upprättande och uppdatering av en resolutionsplan för ett institut:

1) en detaljerad beskrivning av institutets organisationsstruktur och en förteckning över institutets juridiska personer,

2) identifieringsuppgifter om aktieägarna samt varje aktieägares ägarandel och rösträtt i bolaget,

3) varje juridisk persons etableringsort, verksamhetstillstånd och ledning,

4) en översikt över institutets kritiska funktioner och centrala affärsområden, samt betydande innehav av tillgångar, skulder och åtaganden kopplade till dessa funktioner och affärsområden, redovisat per juridisk person,

5) en detaljerad beskrivning av institutets struktur och samtliga juridiska personers skuldstruktur, indelat i åtminstone typer av och beloppen för kort- och långfristiga skulder och åtaganden samt skulder med och utan säkerhet samt efterställda skulder,

6) en redogörelse för institutets kvalificerande skulder,

7) en redogörelse för säkerheter som institutet ställt, säkerheternas innehavare och var säkerheterna finns,

8) en redogörelse för institutets och dess juridiska personers åtaganden utanför balansräkningen samt en redogörelse för dess kritiska funktioner och centrala affärsområden,

9) en redogörelse för institutets skyddsmekanismer och faktiska relevanta skydd, inklusive per juridisk person,

10) identifieringsuppgifter om institutets betydande motparter samt en analys av hur de största motparternas obestånd påverkar institutets finansiella situation,

11) en redogörelse för de system i vilka institutet har en siffermässigt betydande värdepappershandel, inklusive per juridisk person, kritisk verksamhet och centrala affärsområden,

12) en redogörelse för de betalnings- och avvecklingssystem som institutet är part i, inklusive per juridisk person, kritisk verksamhet och centrala affärsområden,

13) en detaljerad uppräkning och beskrivning av institutets centrala informationssystem, däribland system för riskhantering, redovisning och finansiell och lagstadgad rapportering samt myndighetsrapportering, inklusive per juridisk person, kritisk verksamhet och centrala affärsområden,

14) identifieringsuppgifter om ägarna och upprätthållarna av de system som räknas upp i 13 punkten, tillhörande serviceavtal och eventuella datorprogram och system samt användarlicenser för dessa,

15) identifieringsuppgifter och översikter över juridiska personer, kopplingar och ömsesidigt beroende mellan de olika juridiska personerna, dvs. följande:

a) gemensam eller delad personal, gemensamma eller delade lokaler och system,

b) kapital-, finansierings- eller likviditetsarrangemang,

c) befintlig eller villkorad kreditexponering,

d) korsvisa garantiavtal, korsvisa arrangemang för säkerheter, korsvisa obeståndsklausuler och korsvisa nettningsavtal mellan dotterbolag,

e) risköverförings- och serviceavtal samt en transaktion som ingås mellan två koncerners företag för att helt eller delvis överföra den risk som är förenad med en annan transaktion som har ingåtts mellan ett företag i den ena koncernen och en tredje man,

16) tillsynsmyndighet och resolutionsmyndighet per juridisk person,

17) den ledamot i förvaltningsrådet, styrelsen eller det ansvariga organ som motsvarar dem som har ansvar för att tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga för att utarbeta institutets resolutionsplan, samt eventuella andra ansvariga personer för de olika juridiska personerna, den kritiska verksamheten och centrala affärsområden,

18) en beskrivning av institutets arrangemang för att säkerställa att Verket för finansiell stabilitet vid en eventuell resolution har tillgång till alla nödvändiga uppgifter som fastställs av Verket för finansiell stabilitet, för att kunna använda resolutionsverktygen och utöva resolutionsbefogenheterna,

19) alla avtal som institutet och dess juridiska personer har ingått med tredjeparter och som skulle kunna sägas upp till följd av ett beslut av Verket för finansiell stabilitet om användning av ett resolutionsverktyg och i vilken mån uppsägningen skulle kunna påverka användningen av resolutionsverktyget,

20) en beskrivning av möjliga kapitalkällor till stöd för resolution,

21) uppgifter om inteckning av tillgångar, om likvida tillgångar, om poster utanför balansräkningen samt om redovisningspraxis.

3 §
Information som ska ingå i en resolutionsplan

Institutets resolutionsplan ska ange alternativ när det gäller användning av resolutionsverktygen och resolutionsbefogenheterna på institutet. Resolutionsplanen ska innehålla följande, kvantifierat när så är lämpligt och möjligt:

1) en sammanfattning av huvudinslagen i planen,

2) en sammanfattning av de väsentliga förändringar för institutet som inträffat sedan den senaste resolutionsinformationen lämnades in,

3) en beskrivning av hur kritiska funktioner och kärnaffärsområden, i den utsträckning som krävs, skulle kunna avskiljas juridiskt och ekonomiskt från övriga funktioner för att säkerställa fortsatt verksamhet när institutet inte har finansiella förutsättningar att fortsätta sin verksamhet,

4) en uppskattning av tidsramen för att genomföra varje väsentlig del av planen,

5) en detaljerad beskrivning av bedömningen av avvecklingsmöjligheterna enligt 3 kap. 1 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014),

6) en beskrivning av de åtgärder som krävs enligt 3 kap. 4 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och genom vilka sådana hinder för avvecklingsmöjligheter som konstaterats vid bedömning enligt 8 a kap. 1—4 § i kreditinstitutslagen (610/2014) åtgärdas eller undanröjs,

7) en beskrivning av förfarandena för att fastställa värdet och möjligheten att sälja ut institutets kritiska funktioner, kärnaffärsområden och tillgångar,

8) en detaljerad beskrivning av arrangemangen för att säkerställa att den begärda informationen enligt 3 kap. 4 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag är aktuell och att den är tillgänglig för Verket för finansiell stabilitet,

9) en förklaring från Verket för finansiell stabilitet av hur resolutionsalternativen skulle kunna finansieras utan ett antagande om att institutet beviljas:

a) extraordinärt offentligt finansiellt stöd förutom att den resolutionsfond som avses i 1 kap. 2 § 3 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) eller EU:s gemensamma resolutionsfond i artikel 67 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 används,

b) akut likviditetsstöd från centralbanker, eller

c) likviditetsstöd från centralbanker med icke standardmässiga villkor för säkerheter, löptider och räntesatser,

10) en detaljerad beskrivning av de olika resolutionsstrategier som skulle kunna tillämpas enligt de olika möjliga scenarierna samt de tillämpliga tidsfristerna,

11) en beskrivning av kritiska ömsesidiga beroenden,

12) en beskrivning av handlingsalternativen för att bevara tillgång till betalnings- och clearingtjänster och annan infrastruktur och en bedömning av överförbarheten för kunders positioner,

13) en analys av planens effekter på institutets anställda samt en bedömning av därmed förknippade kostnader, en beskrivning av planerade förfaranden för samråd med personalen under resolutionsprocessen, i tillämpliga fall med beaktande av nationella system för dialog mellan arbetsmarknadens parter,

14) en plan för kommunikation med media och allmänheten,

15) ett minimikrav för kapitalbasen och kvalificerande skulder enligt 8 kap. 7 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, och i förekommande fall en tidsfrist för att nå avsedd nivå,

16) vid behov minimikravet för kapitalbasen och instrumenten för avtalsenlig skuldnedskrivning enligt 8 kap. 7 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, och i förekommande fall en tidsfrist för att nå avsedd nivå,

17) en beskrivning av grundläggande operationer och system för kontinuerlig drift av institutets operativa processer,

18) i förekommande fall eventuella yttranden från institutet om resolutionsplanen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

Helsingfors den 19 december 2014

Finansminister
Antti Rinne

Konsultativ tjänsteman
Armi Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.