1277/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 23 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), sådan paragrafen lyder i lag 1049/2014:

1 §
Arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som skall redovisas till grundskyddet

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer det belopp av arbetslöshetsförsäkringspremieintäkten som Arbetslöshetsförsäkringsfonden årligen skall redovisa till Folkpensionsanstalten. Innan beloppet fastställs skall ministeriet inhämta ett utlåtande av Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Avgiften beräknas så att det uppskattade beloppet av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt under det följände året multipliceras med det procenttal som motsvarar förhållandet mellan lönesummorna för de löntagare som inte hör till arbetslöshetskassorna och lönesummorna för alla löntagare. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer procenttalet utifrån uppgifterna i servicematerialet i den senaste inkomstfördelningsstatistiken som baserar sig på Statistikcentralens uppgifter.

Vid bestämmandet av den i 2 mom. avsedda uppskattade intäkten för det följande året ska skillnaden mellan den motsvarande uppskattade intäkten för föregående år samt den enligt Arbetslöshetsförsäkringsfondens bokslut faktiska intäkten av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie under det året beaktas.

Utöver den avgift som avses i 1 mom. ska Arbetslöshetsförsäkringsfonden för finansiering av grunddagpenningen till Folkpensionsanstalten årligen betala den avgift som avses i 23 § 2 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

2 §
Betalning av belopp som ska redovisas

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utifrån de avgifter som avses i 1 § varje månad i jämnstora poster betala ett förskott på det belopp som ska redovisas.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer förskottsbeloppen och förmedlar förskotten till Folkpensionsanstalten. För detta ändamål har social- och hälsovårdsministeriet rätt att den första vardagen i varje månad debitera Arbetslöshetsförsäkringsfondens konto med ett belopp som motsvarar förskottet.

3 §
Anmälan om betjäningsavgiftens belopp

Arbetstagaren ska i början av året eller när arbetsförhållandet inleds meddela arbetsgivaren det betjäningsavgiftsbelopp som skatten baserar sig på. Arbetsgivaren tar på basis av detta belopp varje månad ut löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetstagaren. Arbetsgivaren ska i samband med förskottspremien och den slutliga lönesumman uppge betjäningsavgiftens belopp för Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

4 §
Arbetspensionstilläggspremie till statens pensionsfond

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar varje år inom den tid ministeriet bestämmer till statens pensionsfond en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd avgift enligt 5 § 2 mom. i lagen om statens pensionsfond (1297/2006).

Avgiften bestäms så att det ansvar och de kostnader för beaktande av arbetslöshets- och utbildningsperioder i fråga om de statsanställda bestäms med iakttagande av 182 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Av detta belopp ska som den avgift Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska betala fastställas ett belopp som motsvarar den andel som löntagares arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt utgör av den totala arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som redovisats till Arbetslöshetsförsäkringsfonden under respektive år.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs förordningen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (1176/1998).

  Helsingfors den 18 december 2014

Social- och hälsorvårdsminister
Laura Räty

Regeringssekreterare
Pekka Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.