1272/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 2 § 2 mom. och 30 och 51 a §, sådana de lyder, 2 § 2 mom. i förordning 407/2013, 30 § delvis ändrad i förordningarna 359/2000 och 1243/2002 och 51 a § i förordning 791/2005, samt  

fogas till förordningen nya 3 a och 18 a § som följer:

2 §
Definitioner

2. I denna förordning avses med

a) kopplingsmassa släpfordonets vid koppling tillåtna faktiska massa, med undantag för den massa som belastar vändskivan eller dragkopplingen i dragfordonet till en påhängsvagn, en traktorsläpvagn och en medelaxelsläpvagn,

b) odelbar last en last som vid transport på väg inte kan delas upp i två eller flera laster utan oskälig kostnad eller risk för skada, och som på grund av sin massa eller sina dimensioner inte kan transporteras med något fordon eller någon fordonskombination utan att överskrida det värde för massa eller dimensioner som allmänt är tillåtet på vägen,

c) ministeriet kommunikationsministeriet,

d) arbetsredskap utbytbara maskiner som kopplas till fordonet och som helt saknar kontakt med marken under vägtransporten eller som i förhållande till fordonet inte kan rotera runt sin vertikalaxel under vägtransporten.

3 a §
Hastighetsskylt

1. På ett fordon i kategori N vars största tillåtna hastighet är 80 km/h ska fästas en bakåt synlig rund skylt, som har en diameter på 240 mm samt svarta kanter på gul eller vit botten med en beteckning av den högsta tillåtna hastigheten i km/h med svarta 120 mm höga siffror.

2. På andra fordon än sådana som avses i 1 mom. ska fästas en i 1 mom. avsedd skylt, om deras hastighet har begränsats till en hastighet som är lägre än den hastighet som fastställts för fordonets kategori och som är lägre än 80 km/h.

18 a §
Slirskydd för cyklar, släpvagnar till cyklar, sparkcyklar och fordon som dras av djur

Däck på cyklar, släpvagnar till cyklar, sparkcyklar och fordon som dras av djur får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan.

30 §
Fordon och anordningar som används vid väghållning och i lantbruk

1. På arbetsmaskiner, arbetsredskap och släpanordningar som används vid väghållning eller i lantbruk tillämpas inte bestämmelserna i 24 och 25 § rörande huvudmått. De får framföras över 4,00 meter breda endast om väganordningar inte begränsar färden. Arbetsmaskinen eller anordningen får inte heller uppenbart äventyra den övriga trafikens säkerhet och alla skäliga åtgärder för eliminerande av överbredd ska vidtas.

2. För markering av överbreda arbetsmaskiner, arbetsredskap och anordningar ska på fordonet framtill och baktill eller, om arbetsredskapet eller anordningen dras, på dragfordonet framtill och arbetsredskapet baktill fästas en med växelvis röda och gula eller röda och vita tvärränder eller diagonala ränder försedd skylt som till sin längd och placering motsvarar fordonets och arbetsredskapets största bredd och i vars ändor det på den främre skylten finns vita reflektorer och på den bakre skylten röda. Reflektor behövs inte på en skylt som uppfyller kraven på reflekterande förmåga i det E-reglemente nr 104 för kategori C som bifogats den överenskommelse som avses i 30 § 3 mom. i fordonslagen. Skylten får inte fästas så att den framåt reflekterar annat än vitt eller gult ljus. Motsvarande beteckningar kan finnas på fordonet eller anordningen.

3. Om en släpanordning som avses i 1 mom. hindrar bak- och bromslyktor samt körriktningsvisare eller reflektorer på ett dragfordon eller därtill kopplad släpvagn att synas bakåt, ska anordningen förses med motsvarande lyktor eller reflektorer eller så ska de fästas på skylten som nämns i 2 mom. eller ett släpfordon förses med en separat anordning som är försedd med dessa.

4. I 29 § 2 och 4 mom. avsedda extraljus som fästs vid en traktor och vidhängande släpvagn för att utvisa transportens största bredd ska ha en reflektoröppning vars yta uppgår till minst 50 cm2 och glödlampan i dem ska ha en effekt om minst 15 W och högst 21 W eller ska till sina ljustekniska egenskaper motsvara dessa. Ljusen ska lysa när traktorns fram och baklyktor lyser. De framåtriktade lyktorna ska visa orangegult ljus och de bakåtriktade lyktorna rött ljus. På motsvarande sätt ska de extra reflektorer som utvisar fordonets största bredd vara ca 100 mm breda och ca 200 mm höga. De framåtriktade reflektorerna ska vara vita eller orangegula och de bakåtriktade röda. Lyktorna och reflektorerna ska befinna sig minst 0,35 och högst 1,50 meter över marken, om inte något annat föranleds av traktorns eller släpvagnens konstruktion. Reflektorerna kan ersättas med en skylt som avses i 2 mom. och som uppfyller de krav på reflekterande förmåga som anges i 2 mom.

5. De krav som avses i 2 mom. tillämpas också på arbetsredskap som inte är överbreda och som kopplats till traktorer eller motorredskap, om arbetsredskapet överskrider fordonets största bredd med mera än 0,20 meter.

51 a §
Skylt för långsamtgående fordon

1. Då en trehjulig moped (kategori L2e) eller lätt fyrhjuling (kategori L6e) vars bredd är större än 1,00 meter, en traktor eller ett motorredskap vars egenmassa är över 0,5 ton körs på väg ska de vara försedda med en skylt för långsamtgående fordon. Även ett i detta moment avsett fordon vars bredd är högst 1,00 meter eller egenmassa högst 0,5 ton får förses med denna skylt.

2. Ett arbetsredskap eller släpfordon som kopplas till ett fordon som avses i 1 mom. ska förses med en skylt för långsamtgående fordon, om arbetsredskapet eller släpfordonet gör att den skylt för långsamtgående fordon som fästs vid dragfordonet inte syns bakåt.

3. En skylt för långsamtgående fordon krävs inte för ett fordon som är kopplat till ett fordon eller arbetsredskap försedd med en skylt för långsamtgående fordon, eller för ett fordon som är registrerat utomlands.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 18 december 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.