1253/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 3, 4 och 7 §, 8 § 10 och 12 punkten samt 9 § 1 mom.,

sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i förordningarna 326/2010, 1271/2011 och 1030/2014, 4 § i förordning 1030/2014, 7 § i förordningarna 1271/2011 och 1030/2014, 8 § 10 och 12 punkten i förordning 78/2013 samt 9 § 1 mom. i förordning 1040/2008, som följer:

3 §
Ekonomiska avdelningen

Ekonomiska avdelningen bereder ärenden som gäller

1) uppföljning, undersökning och prognostisering av konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen på medellång sikt,

2) den offentliga ekonomins utveckling,

3) planering av den ekonomiska politiken och utvärdering av den ekonomiska politikens konsekvenser,

4) framläggande av samhällsekonomiska synpunkter i det samhällspolitiska beslutsfattandet,

5) ärenden som gäller statens kreditvärdighet,

6) internationella organisationers och samarbetsorgans verksamhet i samhällsekonomiska och ekonomisk-politiska frågor inom avdelningens verksamhetsområde,

7) publicering av ekonomiska översikter och prognoser samt annan ekonomisk informationsverksamhet,

8) Statistikcentralens uppgifter och resultatstyrning samt statistikväsendet.

4 §
Budgetavdelningen

Budgetavdelningen bereder ärenden som gäller

1) finanspolitiken,

2) allmänna grunder för verksamhets- och ekonomiplaneringen, ramförfarandet och budgeten,

3) planen för de offentliga finanserna,

4) strukturpolitik och strukturella åtgärder samt utarbetandet av konsekvensutvärderingar i anslutning till dem,

5) i anslutning till planen för de offentliga finanserna planering, uppföljning och analysering av statens åtgärder som riktats mot kommunalekonomin och servicesystem som kommunerna ansvarar för, 

6) internationella organisationers och samarbetsorgans verksamhet i samhällsekonomiska och ekonomisk-politiska frågor inom avdelningens verksamhetsområde,

7) allmänna grunder för förvaltning av statens egendom,

8) allmänna grunder för avgifter till staten samt avgiftsbelagd statlig verksamhet,

9) kassaprognoser som gäller statens betalningsrörelse samt statens inkomster och utgifter (Rahakas -kassaprognossystemet),

10) utredningar som intas i regeringens årsberättelse om den ekonomiska utvecklingen, ekonomi- och strukturpolitiken och konsekvensutvärderingen av ekonomi- och strukturpolitiska åtgärder,

11) allmänna grunder för statens bokföring, för bokslut och för övrig ekonomiförvaltning,

12) koordineringen av budgetuttalanden som intas i regeringens årsberättelse samt svaren på riksdagens ställningstaganden till skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av budgeten,

13) allmänna grunder för beviljandet och användningen av statsunderstöd,

14) revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR),

15) allmänna grunder för övervakningen av skötseln av ekonomin och revisionen,

16) allmänna grunder för räntestödslån och statens långivning,

17) allmänna utvecklingen av statens affärsverk och marknadsmässiga system som används i statens verksamhet,

18) metallmynt,

19) arv som tillfaller staten,

20) 7 kap. i självstyrelselagen för Åland,

21) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statens ekonomiska forskningscenter samt annan forskningsverksamhet,

22) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statskontoret till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde,

23) Europeiska unionens egna medel, fleråriga budgetram och årliga budget.

7 §
Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen (Statens arbetsmarknadsverk)

Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen bereder ärenden som gäller

1) statens arbetsgivar- och personalpolitik,

2) utvecklandet av styrningen av statsförvaltningen och statens koncernpolitik,

3) bevakning av statens intressen som förhandlingsmyndighet i inkomst- och arbetsmarknadspolitiken och i det samhälleliga beslutsfattandet när det gäller arbetslivsfrågor,

4) de statsanställdas rättsliga ställning, personalens anställningsvillkor och grunder för förhandlings- och avtalssystemet,

5) främjande av statens arbetsgivarkommunikation,

6) personalutveckling, ledning av personalen, personalens deltagande och personalens arbetsmiljö,

7) verksamhets- och ekonomiplanering samt propositionen om statsbudgeten och tillämpning av budgeten när det gäller personalutgifterna,

8) informationshantering inom statens verksamhet som arbetsgivare och statens personaladministration,

9) främjande av god förvaltning, gemensamma förfaringssätt och medborgarinflytande,

10) bevakning av statens pensionssystem och i samarbete med finansmarknadsavdelningen ärenden som gäller Statens pensionsfond, ifall de är arbetsgivar- eller personalpolitiskt betydelsefulla,

11) administrativa bestämmelser som gäller Statskontoret, uppgifter och resultatstyrning som gäller den administrativa styrningen av Statskontoret samt ersättningar och förmåner som Statskontoret beviljat,

12) uppgifterna för och resultatstyrningen av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning,

13) styrningen av HAUS kehittämiskeskus Oy,

14) statens husbyggnadsverksamhet, fastighetsförmögenhet, ämbetslokaler samt Senatfastigheter, 

15) statens upphandlingsverksamhet och aktiebolaget Hansel.

8 §
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen bereder ärenden som gäller


10) utvecklingen av offentliga servicesystem samt utvärderingen av kvalitetskontrollen och den verksamhetsmässiga effektiviteten hos dem,


12) utvecklingen av centralförvaltningens, regionförvaltningens och den statliga lokalförvaltningens strukturer och verksamhet,


9 §
Finanscontrollerfunktionen

Om finanscontrollerfunktionens uppgifter föreskrivs i lagen om statsbudgeten (423/1988) och i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 19 december 2014

Finansminister
Antti Rinne

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.