1249/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om remissförfarande i ärenden som gäller upphandling inom informationsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom. i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011):

1 §
Upphandling med vittgående betydelse för verksamheten

Upphandling inom informationsförvaltningen har vittgående betydelse för verksamheten när upphandlingen ensam eller tillsammans med andra upphandlingar utgör en väsentlig del av ett betydande utvecklingsprojekt som gäller verksamheten eller tjänsterna.

Ett projekt är ett betydande utvecklingsprojekt om totalkostnadskalkylen för projektet uppgår till minst fem miljoner euro och

1) projektet är väsentligt med tanke på skötseln av myndighetens uppgifter eller den tjänst som tillhandahålls kunden,

2) det informationssystem eller den tjänst som utvecklas inom ramen för projektet är avsett att användas av flera olika myndigheter, eller

3) projektet gäller utvecklande av de informationssystem som nämns i 10 § i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011).

2 §
Upphandling med betydande ekonomiskt värde

Upphandling inom informationsförvaltningen är av betydande ekonomiskt värde när upphandlingens uppskattade värde är minst fem miljoner euro. När upphandlingens uppskattade värde beräknas ska lagen om offentlig upphandling (348/2007) iakttas.

3 §
Tidpunkten för remissförfarandet

Myndigheten ska av finansministeriet inhämta ett utlåtande enligt 4 § 4 mom. i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, innan en upphandling som har samband med genomförandet av ett projekt som avses i 1 § eller en upphandling enligt 2 § inleds.

4 §
Begäran om utlåtande och utlåtandets innehåll

Om en upphandling har samband med ett betydande utvecklingsprojekt på det sätt som beskrivs i 1 §, ska myndigheten i anslutning till begäran om utlåtande lämna följande uppgifter om beredningen av projektet i enlighet med finansministeriets anvisningar:

1) projektets syfte,

2) projektets uppskattade kostnader och fördelar,

3) ägarskapet och finansieringsmodellen i fråga om projektet och dess resultat, både under och efter genomförandet av projektet,

4) förhållandet mellan projektet och den övergripande arkitekturen inom den offentliga förvaltningen och den berörda sektorn och uppgift om hur projektet främjar sådan interoperabilitet mellan informationssystem som avses i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen,

5) den nivå på informationssäkerhet och beredskap som krävs i fråga om projektets resultat,

6) en preliminär plan för genomförandet av projektet och en bedömning av förutsättningarna för genomförandet,

7) projektets risker.

I fråga om upphandling enligt 2 §, ska myndigheten i anslutning till begäran om utlåtande lämna följande uppgifter om beredningen av upphandlingen i enlighet med finansministeriets anvisningar:

1) upphandlingens syfte,

2) upphandlingens uppskattade kostnader och fördelar,

3) upphandlingens finansieringsmodell,

4) uppgift om förhållandet mellan upphandlingsobjektet och den övergripande arkitekturen inom den offentliga förvaltningen och den berörda sektorn och uppgift om hur upphandlingen främjar sådan interoperabilitet mellan informationssystem som avses i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen,

5) den nivå på informationssäkerhet och beredskap som krävs i fråga om upphandlingsobjektet,

6) en plan för genomförande av upphandlingen och en preliminär begäran om offert,

7) upphandlingens risker.

Finansministeriet bedömer i sitt utlåtande de omständigheter som räknas upp i 1 och 2 mom.

5 §
Ytterligare utredningar om upphandlingen

Finansministeriet får, innan ett utlåtande ges, hos myndigheten begära ytterligare utredningar om en upphandling enligt denna förordning och om omständigheter som gäller upphandlingen. Myndigheten ska utan dröjsmål ge in de ytterligare utredningarna till finansministeriet.

6 §
Behandling av utlåtandeärenden

Finansministeriet ska ge sitt utlåtande inom fyra veckor från det att ministeriet har tagit emot begäran om utlåtande. De ytterligare utredningar som avses i 5 § förlänger inte tidsfristen. Undantag får göras från tidsfristen om finansministeriet kommer överens om detta med den myndighet som begärt utlåtandet.

Finansministeriet ska lämna sitt utlåtande till den myndighet som begärt utlåtandet och till det ministerium till vars förvaltningsområde myndigheten hör.

7 §
Redogörelse om åtgärder

Den myndighet som begärt ett utlåtande ska i enlighet med finansministeriets anvisningar ge in en redogörelse till finansministeriet om de åtgärder som myndigheten vidtagit med anledning av utlåtandet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 18 december 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Toni Äikäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.