1236/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 17 § 2 mom., 20 § 1 mom., 22 § 1 mom., 23 §, 25 § 2 mom., det inledande stycket i 34 § och 39 § 1 mom.,

av dem 22 § 1 mom. och det inledande stycket i 34 § sådana de lyder i lag 679/2014 och 39 § 1 mom. sådant det lyder i lag 711/2010, samt

fogas till lagen en ny 32 a § som följer:

17 §
Allmänna förutsättningar

En 16—67-årig rehabiliteringsklient har rätt till rehabiliteringspenningförmån. En rehabiliteringsklient har rätt till rehabiliteringspenning för den tid då han eller hon på grund av deltagande i rehabilitering är förhindrad att arbeta för egen eller någon annans räkning på det sätt som avses i 23 §. En rehabiliteringspenningförmån kan betalas högst till utgången av den kalendermånad då rehabiliteringsklienten fyller 68 år.


20 §
Rehabiliteringspenning för unga

I syfte att säkerställa yrkesinriktad rehabilitering och främja möjligheterna att få arbete beviljas rehabiliteringspenning trots 18 § 2 mom. också en försäkrad som fyllt 16 år och vars arbets- och studieförmåga och förtjänstmöjligheter eller möjligheter att välja yrke och arbete är väsentligt försämrade på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada på det sätt som avses i 6 § och som på basis av intensifierad bedömning av arbetsförmågan är i behov av intensifierad rehabilitering (rehabiliteringspenning för unga). Dessutom förutsätts det att en individuell studie- och rehabiliteringsplan har upprättats för den försäkrade.


22 §
Förmåner och ersättningar som utgör hinder

En försäkrad har inte rätt till rehabiliteringspenningförmån, om han eller hon får ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna, garantipension enligt 7 § 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. 1 punkten i lagen om garantipension (703/2010) eller anpassningspension eller anpassningsbidrag enligt lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter.


23 §
Betalning av rehabiliteringspenning

Med undantag för karenstiden enligt 25—27 § betalas rehabiliteringspenning för varje vardag som klienten har deltagit i rehabilitering, då rehabiliteringen inklusive resor varar minst fyra timmar och de facto hindrar klienten från att arbeta och få utkomst för den dagen. Om rehabiliteringsklienten arbetar som löntagare eller företagare under rehabiliteringsdagen och rehabiliteringen hindrar klienten från att arbeta minst 40 procent av hans eller hennes dagliga normala arbetstid, betalas rehabiliteringspenningen som partiell rehabiliteringspenning. Bestämmelser om beloppet av den rehabiliteringspenning som betalas som partiell rehabiliteringspenning finns i 32 a §.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. betalas rehabiliteringspenning, med undantag för karenstiden enligt 25—27 §, för den tid som rehabiliteringsklienten deltar i utbildning som ordnas som yrkesinriktad rehabilitering, läroavtalsutbildning och sådan rehabilitering som berättigar till rehabiliteringspenning för unga enligt 20 §, om klienten är förhindrad att utföra något annat arbete som kan jämställas med huvudsyssla än sådant som ingår i rehabiliteringen.

25 §
Karenstid

Karenstiden är med avvikelse från 1 mom. den dag då rehabiliteringen börjar, när det är fråga om

1) utredning av behovet av eller möjligheterna till rehabilitering,

2) en undersöknings- eller försöksperiod som behövs för upprättande av en rehabiliteringsplan,

3) rehabilitering som genomförs som ett led i en undersökning eller utredning som avser rehabiliteringsresultatet eller syftar till att utveckla rehabiliteringen,

4) anpassningsträning eller familjerehabilitering som pågår högst 12 vardagar,

5) annan individuell rehabilitering som pågår högst 20 vardagar,

6) med stöd av denna lag ordnad yrkesorienterad medicinsk rehabilitering, träning som bevarar och förbättrar arbetsförmågan eller motsvarande rehabilitering som genomförs enligt 12 och 14 § i lagen om företagshälsovård.


32 a §
Den partiella rehabiliteringspenningens belopp

Trots vad som föreskrivs i 32 § 3 mom. är beloppet av den rehabiliteringspenning som betalas som partiell rehabiliteringspenning hälften av det belopp som bestäms i enlighet med 32, 33 eller 35 § och som rehabiliteringsklienten hade haft rätt till om han eller hon på grund av rehabiliteringen hade varit förhindrad att arbeta på heltid den dagen. Den partiella rehabiliteringspenningen till pensionstagare bestäms dock enligt 34 §.

34 §
Rehabiliteringspenning till pensionstagare

Trots vad som föreskrivs i 32, 33 och 35 § är rehabiliteringspenningen per dag en tjugofemtedel av en tiondel av summan av de i denna paragraf avsedda månatliga pensionerna, om en rehabiliteringsklient får


39 §
Retroaktiv betalning

Om en rehabiliteringsklient retroaktivt beviljas sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen, ålderspension, garantipension eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av någon annan lag, ska pensionen eller ersättningen till den del som den motsvarar rehabiliteringspenningen för samma tid betalas till Folkpensionsanstalten, dock med beaktande av 43 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015.

RP 201/2014
ShUB 16/2014
RSv 155/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.