1212/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om försök med skrotningspremie för fordon

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde och förhållande till statsunderstödslagen

Av statens medel beviljas inom ramen för ett anslag i statsbudgeten för 2015 understöd för anskaffning av en ny personbil (skrotningspremie), så som föreskrivs i denna lag. På understöd enligt denna lag tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs nedan.

2 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas en fysisk person som skaffar en ny personbil som inte tidigare har genomgått första registrering, om han eller hon äger en personbil som använts i trafik i minst tio år och lämnar in den för skrotning i enlighet med 58 § i avfallslagen (646/2011).

Understöd beviljas, om

1) den nya bilen använder höginblandad etanol, el eller bränsle som består av metan som enda drivkraft eller som den ena drivkraften eller om bilens CO2-utsläpp angivna i enlighet med kraven för typgodkännande enligt gällande unionslagstiftning vid tidpunkten för första registrering är högst 120 g/km,

2) den återförsäljare som sålt den nya bil som understödet gäller har fått ett skrotningsintyg enligt 59 § i avfallslagen för den bil som understödstagaren lämnat in för skrotning och av vilket framgår dagen då skrotningsintyget gavs, registreringstecknet för den skrotningsfärdiga bilen, dess ägare enligt fordonstrafikregistret samt fordonskategorin för den skrotningsfärdiga bilen,

3) skrotningsintyget och beställningsavtalet för den nya bilen har daterats tidigast den 1 juli 2015 och senast den 31 december 2015,

4) det anslag som tagits in i statsbudgeten och reserverats för betalning av understöd står till förfogande,

Understöd kan betalas endast en gång för en och samma bil.

3 §
Understödets belopp

Av statens medel beviljas understöd till ett belopp av 1 000 euro för anskaffning av en ny personbil som uppfyller förutsättningarna enligt 2 §.

4 §
Understödstagare

Understödstagare är en fysisk person som uppfyller villkoren i 2 § och är den nya bilens ägare eller innehavare och som i fordonstrafikregistret är antecknad som ägare av den skrotningsfärdiga bil som avses i 2 §. Understödstagaren ska ha varit antecknad som ägare av den skrotningsfärdiga bilen innan bilen slutligt avregistreras.

5 §
Utbetalning av understöd och premie

Den återförsäljare som bedriver bilförsäljning och säljer en ny personbil som uppfyller villkoren i 2 § ska i form av en sänkning av försäljningspriset betala den bilköpande understödstagaren 1 000 euro i statsunderstöd, om de förutsättningar för beviljande av understöd som anges i denna lag är uppfyllda.

Importören ska betala statsunderstödet till återförsäljaren.

På ansökan av importören betalar Trafiksäkerhetsverket importören gottgörelse till ett belopp som motsvarar statsunderstödet. Till ansökan ska fogas en specificerad utredning över den sålda bil för vars anskaffning statsunderstöd har betalats, samt en kopia av det skrotningsintyg som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten.

6 §
Tillsyn och återkrav

Trafiksäkerhetsverket svarar för beviljande och övervakning av statsunderstöd enligt denna lag. Bestämmelser om tillsynsuppgiften och granskningsrätten i anslutning till den och om utförande av granskningen samt om handräckning finns i statsunderstödslagen.

Om de förutsättningar för beviljande av statsunderstöd som anges i denna lag inte är uppfyllda, får Trafiksäkerhetsverket hos importören återkräva gottgörelsen helt eller delvis/helt eller delvis återkräva gottgörelsen till ett belopp som motsvarar statsunderstödet. Innan verket fattar beslut om återkrav ska det ge importören tillfälle att lämna en utredning inom en skälig tid som inte får vara kortare än 14 dagar.

7 §
Ändringssökande

En part som med stöd av denna lag har rätt att få statsunderstöd får begära omprövning hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003), om han eller hon inte har fått statsunderstöd i samband med anskaffningen av en ny personbil. Ändring i det beslut som verket meddelat med anledning av begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Omprövning får dock inte begäras eller besvär anföras, om det anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av premien inte längre står till förfogande.

8 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om ansökan och betalning av understöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015 och gäller 12 månader från och med ikraftträdandedagen.

Importörer ska ansöka om statsunderstöd hos Trafiksäkerhetsverket senast den 31 januari 2016.

RP 251/2014
KoUB 26/2014
RSv 205/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.