1208/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av 1 § i lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen (1554/1994) 1 §, sådan den lyder i lag 1114/2011, som följer:

1 §
Verkställighet av avgöranden av Europeiska unionens institutioner och organ

Domar och beslut som är verkställbara med stöd av artikel 280 eller 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller med stöd av artikel 18 tredje stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ska verkställas i Finland på samma sätt som en lagakraftvunnen dom som en domstol i Finland har meddelat i ett tvistemål.

Ett beslut som är verkställbart med stöd av artikel 86.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken eller artikel 71.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning, artikel 86.1 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt eller artikel 41.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 ska verkställas i Finland på det sätt som föreskrivs i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014
EkUB 20/2014
RSv 191/2014
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 (32014R0806); EUT L 225, 30.7.2014, s. 1

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.