1207/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001) 1 a § 1 mom., 2 och 3 §, 4 § 1 och 3 mom., 9—12 §, 13 § 1 mom., 14 § 2, 3 och 5 mom., 15 § samt 16 a § 1 mom.,

av dem 1 a § 1 mom., 4 § 3 mom. och 16 a § 1 mom. sådana de lyder i lag 412/2004 och 3 och 11 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 593/2003, som följer:

1 a §
Bestämmelser om behörighet och tillämplig lag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Behörigt att besluta om avbrytande av en banks verksamhet är det i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) avsedda Verket för finansiell stabilitet enligt vad som föreskrivs i denna lag. Behörig att besluta om inledande av saneringsförfarande i fråga om en bank är en finsk domstol så som föreskrivs i denna lag och i lagen om företagssanering (47/1993). Förfarandet gäller också en banks filialer i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat).


2 §
Anmälningsskyldighet

Om en bank uppenbarligen inte förmår fullgöra sina åtaganden ska den omedelbart underrätta Verket för finansiell stabilitet, Finlands Bank och Finansinspektionen om detta. Till anmälan ska fogas en utredning om bankens likviditet och om orsakerna till att den försvagats.

Om bankens likviditet enligt Finlands Banks eller Finansinspektionens uppfattning är till den grad försvagad att banken uppenbarligen inte förmår fullgöra sina åtaganden, ska Finlands Bank eller Finansinspektionen utan dröjsmål underrätta Verket för finansiell stabilitet om saken.

Banken behöver emellertid inte göra en sådan anmälan som avses i 1 mom. om den har gjort en sådan anmälan som avses i 4 kap. 1 § 4 mom. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) eller i 8 a kap. 4 § 3 mom. eller 11 kap. 5 a § 3 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014).

3 §
Förutsättningar för avbrytande

Om det är uppenbart att fortsättning av en banks verksamhet allvarligt skulle skada finansmarknadens stabilitet, betalningssystemens störningsfria funktion eller borgenärernas intressen, kan Verket för finansiell stabilitet besluta om avbrytande av bankens verksamhet för högst en månad.

Verket för finansiell stabilitet kan av särskild orsak fatta beslut om att fortsätta avbrottet med högst en månad i sänder, likväl högst till dess att sex månader har förflutit från det beslut som avses i 1 mom.

4 §
Avbrottsbeslut

Verket för finansiell stabilitet ska före beslut som avses i 3 § samråda med Finansinspektionen och Finlands Bank samt med den bank som beslutet avser, om det kan ske utan att äventyra syftet med avbrottsbeslutet.


Verkets avbrottsbeslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från det att beslutet har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. I fråga om överklagande gäller i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).


9 §
Förhållandet till likvidation, konkurs och resolutionsförvaltning

En bank får inte försättas i likvidation eller konkurs medan dess verksamhet är avbruten. Om bankens verksamhet avbryts ska ansökan om att försätta banken i likvidation eller konkurs skjutas upp till dess att avbrottsförfarandet upphör. Om ett beslut om inledande av företagssaneringsförfarande fattas medan avbrottsförfarandet pågår, ska efter att företagssaneringsförfarandet har inletts tillämpas vad som föreskrivs i 24 § i lagen om företagssanering.

Verksamheten i en bank under resolution kan inte avbrytas i enlighet med denna lag.

10 §
Bankens bestämmanderätt samt begränsningar i den

Utöver vad som föreskrivs i 29 § i lagen om företagssanering får en bank medan dess verksamhet är avbruten inte utan tillstånd av Verket för finansiell stabilitet ta emot insättningar från allmänheten eller andra medel vilka ska betalas tillbaka. Banken får inte heller utan ombudets samtycke bevilja eller på annat sätt förvärva nya krediter eller ingå eller förvärva andra finansieringsavtal och inte heller ingå derivatavtal i annat än säkringssyfte. Med beviljande av kredit jämställs beviljande av borgen eller andra ansvarsförbindelser eller ställande av säkerhet för annans skuld.

11 §
Åtgärdsplan

Banken ska omedelbart efter avbrottsbeslutet göra upp en plan varav framgår hur banken ämnar sanera sin ekonomiska ställning eller, om sådana åtgärder inte kan föreslås, hur banken ämnar avsluta sin verksamhet. Planen ska lämnas till Verket för finansiell stabilitet inom den tid som föreskrivs i 3 § 1 mom. eller, om tiden har förlängts, inom den förlängda tidsfristen.

Om banken inte gör upp planen inom den i 1 mom. angivna tiden eller om det inte är möjligt att i planen föreslå åtgärder genom vilka bankens ekonomiska ställning sannolikt kan saneras inom den i 3 § angivna tiden, ska Verket för finansiell stabilitet göra en framställning till Finansinspektionen om att bankens koncession ska återkallas.

Verket för finansiell stabilitet ska före behandlingen av den i 1 mom. angivna planen begära Finansinspektionens och Finlands Banks utlåtande om den.

Banken behöver dock inte upprätta en sådan plan som avses i denna paragraf om banken har upprättat en återhämtningsplan enligt kreditinstitutslagen eller om det på banken, enligt den nämnda lagen, tillämpas en återhämtningsplan för en finansiell företagsgrupp och om banken har upprättat en resolutionsplan enligt lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag eller om det på banken tillämpas en koncernresolutionsplan enligt den lagen.

12 §
Undantag vid tillämpningen av vissa bolagsrättsliga bestämmelser

Verket för finansiell stabilitet kan medan en banks verksamhet är avbruten, på ansökan av banken eller ombudet tillåta avvikelse från vad som i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) samt sparbankslagen (1502/2001) föreskrivs om

1) intagande av mellanbokslut i fusionsplan,

2) förfarandet vid sammankallande av bankens högsta beslutande organ,

3) kvalificerad majoritet som enligt lagen eller bolagsordningen gäller det högsta beslutande organets beslut, och om

4) offentlig stämning på borgenärerna i samband med att banken fusioneras.

Dessutom förutsätts för avvikelse som avses i 1 mom. att detta kan ske utan att borgenärernas och de i fusionen deltagande bankernas aktie- eller andelsägares eller medlemmars intressen äventyras oskäligt. Finlands Banks och Finansinspektionens utlåtande ska begäras om ansökan om avvikelse.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillämpning av bestämmelserna om fusion ska iakttas vid tillämpning av bestämmelserna om delning av en bank och överlåtelse av affärsverksamheten, om alla de övertagande företagen är kreditinstitut.

13 §
Tillämpning av lagen om företagssanering

Verket för finansiell stabilitet kan medan en banks verksamhet är avbruten göra en ansökan om inledande av saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering. Till ansökan ska fogas en utredning om de förutsättningar för saneringsförfarandet som föreskrivs i 6 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om företagssanering eller samtycke av banken och minst två borgenärer vilkas fordringar representerar minst en femtedel av bankens kända skulder. På förfarandet tillämpas lagen om företagssanering, om inte nedan föreskrivs något annat.


14 §
Särskilda bestämmelser som skall tillämpas på företagssanering

Innan saneringsprogrammet fastställs ska domstolen be Verket för finansiell stabilitet ge ett yttrande om det. Utöver vad som i 8 kap. i lagen om företagssanering föreskrivs om hinder för fastställande av saneringsprogram ska en banks saneringsprogram lämnas utan fastställelse om Verket för finansiell stabilitet har motsatt sig detta. Verket för finansiell stabilitet ska innan den ger ett sådant yttrande som avses i detta moment begära Finansinspektionens och Finlands Banks yttrande om saneringsprogrammet.

Den utredare som avses i 8 § i lagen om företagssanering ska förordnas och skiljas från uppdraget på framställning av Finansinspektionen. Bestämmelser om förordnande av en sådan person till utredare som föreslagits av borgenärsdelegationen eller en borgenär finns i 83 § och om skiljande av en sådan utredare från sitt uppdrag i 86 § i lagen om företagssanering. Finansinspektionens samtycke ska inhämtas innan en utredare kan förordnas eller skiljas från uppdraget på framställning eller yrkande av borgenärsdelegationen eller en borgenär.


Utöver vad som i 10 § 1 mom. i lagen om företagssanering föreskrivs om borgenärsdelegationen ska det i delegationen ingå en företrädare för Verket för finansiell stabilitet, Finansinspektionen och Finlands Bank samt, om Verket för finansiell stabilitet anser att det behövs, en separat företrädare för insättningsfonden och dessutom företrädare för ersättningsfonden för investerarskydd, om banken är medlem i den.

15 §
Återkallande av avbrottsbeslut

Verket för finansiell stabilitet ska omedelbart återkalla ett avbrottsbeslut om förutsättningarna för avbrottet har upphört. Verket ska före beslutet om återkallande av avbrottsbeslutet begära Finlands Banks och Finansinspektionens yttranden om det.

16 a §
Anmälan till tillsynsmyndigheterna i andra EES-stater

Verket för finansiell stabilitet ska utan dröjsmål i fråga om avbrott i en banks verksamhet och inledande av saneringsförfarande, inklusive de följder förfarandet kan få, informera tillsynsmyndigheterna i de andra EES-stater där banken har en filial eller där den tillhandahåller tjänster som avses i kreditinstitutslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari2015.

Vid överklagande av förvaltningsbeslut som getts innan denna lag har trätt i kraft ska tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

RP 175/2014
EkUB 20/2014
RSv 191/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.