1201/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om investeringstjänster (747/2012) 1 kap. 4 § 3 mom. och 7 kap. 8 a §, sådana de lyder, 1 kap. 4 § 3 mom. i lag 166/2014 och 7 kap. 8 a § i lag 623/2014,

ändras 1 kap. 4 § 2 mom., 6 kap. 2 § 1 mom., 11 kap. 8 § 1 mom. samt 15 kap. 2 § 2 mom. 6 punkten och 6 mom.,

sådana de lyder, 1 kap. 4 § 2 mom. i lag 166/2014 och 6 kap. 2 § 1 mom., 11 kap. 8 § 1 mom. samt 15 kap. 2 § 2 mom. 6 punkten och 6 mom. i lag 623/2014, samt

fogas till lagen ett nytt 13 a kap., till 14 kap. en ny 4 § och till 15 kap. 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 623/2014, en ny 7 punkt som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §
Tillämpning av lagen på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare

På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om placeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 7 kap. 4—6, 8—11 och 17—19 § samt 9—11 och 15 kap. i denna lag föreskrivs om värdepappersföretag. På AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 7 kap. 4—6 och 8—11 § samt 9—11 och 15 kap. i denna lag föreskrivs om värdepappersföretag. På fondbolag och på AIF-förvaltare som avses i detta moment tillämpas emellertid inte vad som i 7 kap. 8 § 2 mom. föreskrivs om tillämpning av 8 kap. i kreditinstituslagen på värdepappersföretag.


6 kap.

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

2 §
Ekonomisk stabilitet samt tillsyn

På ett värdepappersföretags ekonomiska verksamhetsförutsättningar, på tillsynen över dess ekonomiska ställning samt på beviljandet av dispens som gäller dessa tillämpas 9—11 kap. i kreditinstitutslagen. Med avvikelse från 10 kap. 2 § i kreditinstitutslagen ska ett värdepappersföretag alltid ha en kapitalbas som uppgår till minst det belopp som föreskrivs i 1 § i detta kapitel. På värdepappersföretag vilkas aktiekapital enligt lagen alltid ska uppgå till minst 730 000 euro tillämpas dessutom 8 a kap. i kreditinstitutslagen.


11 kap.

Ersättningsfonden för investerarskydd

8 §
Ersättning ur andra fonder

Medel som avses i 5 kap. 8 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) och som är insatta på en investerares konto eller är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har registrerats på kontot ska ersättas ur insättningsgarantifonden med iakttagande av bestämmelserna i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet.


13 a kap.

Likvidation och konkurs

1 §
Tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på värdepappersföretag som omfattas av tillämpningsområdet för 6 kap. 1 § 1 mom.

2 §
Tillämpning av bestämmelserna i affärsbankslagen

I fråga om värdepappersföretags likvidation och konkurs tillämpas vad som i 6 kap. i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), nedan affärsbankslagen, föreskrivs om kreditinstitut, med undantag för 20 § 2 mom., 20 b § 1 mom. 1 punkten, 22 § 2 mom., 22 a § 1 mom. 1 punkten samt 23 och 24 § i den lagen.

Likvidatorerna ska i enlighet med 20 kap. 10 § i aktiebolagslagen göra en anmälan också till ersättningsfonden för investerarskydd, om värdepappersföretaget är medlem i fonden samt till Finansinspektionen om anmälan är baserad på något annat beslut än ett sådant som avses i 19 § i affärsbankslagen.

En borgenär vars fordran uteslutande är baserad på ett tillgodohavande som till fullt belopp ska ersättas ur ersättningsfonden för investerarskydd, kan inte ansöka om att värdepappersföretaget ska försättas i konkurs på grund av denna fordran.

14 kap.

Särskilda bestämmelser om utländska värdepappersföretag

4 §
Likvidationsförfarande och omstruktureringsåtgärder i fråga om utländska EES-värdepappersföretag

Angående likvidationsförfarande och omstruktureringsåtgärder i fråga om utländska EES-värdepappersföretag på vilka tillämpas Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, nedan resolutionsdirektivet, tillämpas vad som i 19 kap. 1—4 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om utländska EES-kreditinstitut.

15 kap.

Administrativa påföljder

2 §
Påföljdsavgift

Bestämmelser och beslut som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som anges i 1 mom., dessutom


6) bestämmelserna om kundkontroll i 6—9 och 17—21 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och om finansiering av terrorism, om bevarande av uppgifter om kundkontroll i 10 § i den lagen samt om rapporteringsskyldighet i 23 och 24 § i den lagen,

7) bestämmelserna i 8 a kap. 1—3, 8 och 9 § om kreditinstituts och finansiella företagsgruppers skyldighet att upprätta och granska återhämtningsplaner enligt 3 § och 4 § 1 mom. samt om godkännande av återhämtningsplaner för finansiella företagsgrupper i kreditinstitutslagen, bestämmelsen i 9 a kap. 7 § 3 mom. om meddelande av planer om tillhandahållande av finansiellt stöd till myndigheterna och bestämmelsen i 11 kap. 5 a § 3 mom. i den lagen om rapportering till myndigheterna.


Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som nämns i 1, 2 och 5 mom. i denna paragraf, dessutom de närmare bestämmelser och föreskrifter samt förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av resolutionsdirektivet, kreditinstitutsdirektivet och EU:s tillsynsförordning och som avses i nämnda moment.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014
EkUB 20/2014
RSv 191/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 149
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.