1197/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Avgiftsskyldighet

Skyldiga att betala förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet, nedan verket, och till stabilitetsfonden som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) är

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014),

2) värdepappersföretag som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012) och filialer till tredjeländers värdepappersföretag vars minimikapital motsvarar vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster.

Verket svarar för debiteringen av förvaltningsavgiften. Förvaltningsavgiften ska betalas till statskontoret.

Förvaltningsavgiften används inte för att täcka kostnader som förorsakas av stabilitetsfondens placeringsverksamhet.

2 §
Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften bestäms kalenderårsvis som en grundavgift i euro, som en proportionell avgift eller som en kombinerad grundavgift och proportionell avgift, så som föreskrivs i denna lag.

Grundavgiften är en fast avgift i euro.

Den proportionella avgiften beräknas på basis av det avgiftsskyldiga institutets eller företagets balansomslutning eller omsättning enligt det senast fastställda bokslutet, så som föreskrivs i denna lag.

Som ett värdepappersföretags omsättning anses de sammanlagda intäkterna enligt resultaträkningen, inklusive nettointäkterna från värdepapperstransaktioner och valutaverksamhet. Om nettointäkterna är negativa ska de antecknas som noll.

Om avgiftsskyldighet uppkommer på flera än en av de grunder som föreskrivs i denna lag ska avgiften, om inte något annat föreskrivs nedan, debiteras endast en gång och på den grund som leder till den högsta avgiften.

3 §
Hur företagsregleringar påverkar den proportionella avgiften

Om ett annat företag under den senast avslutade räkenskapsperioden har fusionerats med ett avgiftsskyldigt företag, ska det överlåtande företagets balansomslutning eller omsättning beaktas när det avgiftsskyldiga företagets proportionella avgift bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av fusionen och kalenderårets utgång.

Om ett avgiftsskyldigt företag efter den senast avslutade räkenskapsperioden har övertagit ett annat företags eller en filials affärsverksamhet, ska det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens balansomslutning eller omsättning beaktas när det övertagande avgiftsskyldiga företagets proportionella avgift bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan övertagandet av affärsverksamheten och kalenderårets utgång. Om det avgiftsskyldiga företaget har övertagit endast en del av ett annat företags eller en filials affärsverksamhet, ska det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens balansomslutning eller omsättning beaktas när det avgiftsskyldiga företagets proportionella avgift bestäms, men endast i det förhållande som den överlåtna andelen av affärsverksamheten utgör av det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens hela affärsverksamhet. Den överlåtna affärsverksamheten eller en del av den ska inte beaktas då den proportionella avgiften för tiden mellan överlåtelsen av affärsverksamhet och kalenderårets utgång bestäms i fråga om det företag eller den filial som överlåtit sin affärsverksamhet eller en del av den.

Om ett företag efter den senast avslutade räkenskapsperioden har delats i två eller flera företag så att minst ett av de övertagande företagen är avgiftsskyldigt, ska den proportionella andel av det ursprungliga företagets balansomslutning eller omsättning som motsvarar förhållandet mellan de nettotillgångar som erhållits från det ursprungliga företaget och det ursprungliga företagets nettotillångar före delningen, beaktas när de övertagande avgiftsskyldiga företagens proportionella avgift bestäms för de månader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av delningen och kalenderårets utgång. Om det ursprungliga företaget är avgiftsskyldigt och inte upplöses i samband med delningen, ska den proportionella andel av det ursprungliga företagets balansomslutning eller omsättning som motsvarar förhållandet mellan de i samband med delningen överlåtna nettotillgångarna och företagets nettotillgångar före delningen, inte beaktas när det ursprungliga företagets proportionella avgift bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av delningen och kalenderårets utgång.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om företag ska också tillämpas på övriga juridiska personer.

4 §
Proportionell förvaltningsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell förvaltningsavgift och avgiftens belopp i procent av avgiftsgrunden samt vilka som är avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldig Avgiftsgrund Avgiftsbelopp i procent av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,0006
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,0006
filial till ett tredjelands kreditinstitut balansomslutning 0,0006
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster omsättning 0,03
filial till ett tredjelands värdepappersföretag vars minimikapital motsvarar vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster omsättning 0,03

Proportionell förvaltningsavgift tas ut till utgången av det kalenderår då det avgiftsskyldiga företagets verksamhetstillstånd har återkallats eller dess rätt att bedriva verksamhet annars har upphört.

5 §
Grundavgift för avgiftsskyldiga som betalar proportionell förvaltningsavgift

Grundavgiftens belopp i euro för avgiftsskyldiga som betalar proportionell förvaltningsavgift samt vilka som är avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldig Avgift i euro
affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 300
sparbank enligt 1 § i sparbankslagen 300
andelsbank eller kreditinstitut i andelslagsform enligt 1 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 300
annat kreditinstitut 300
centralinstitut för en sammanslutning av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 300
holdingföretag för ett kreditinstitut 300
filial till ett tredjelands kreditinstitut 300
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster 300
filial till ett tredjelands värdepappersföretag vars minimikapital motsvarar vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster 300

Om ett kreditinstituts holdingföretag samtidigt är dotterföretag i en annan koncern, ska hos moderföretaget inte tas ut avgift på samma grund.

6 §
Sänkning av förvaltningsavgiften

Om beloppet som tas ut som förvaltningsavgifter tillsammans med verkets övriga intäkter sannolikt skulle överstiga kostnaderna enligt verkets godkända budget (överskott), ska verket vid behov fastställa förvaltningsavgiften enligt 2 § så mycket lägre att det sannolikt inte uppkommer något överskott.

Vid tillämpningen av 1 mom. ska som ökning av intäkterna beaktas under tidigare kalenderår uppkomna överskott och som minskning det belopp varmed de förvaltningsavgifter som tagits ut tillsammans med verkets övriga intäkter har understigit kostnaderna enligt verkets godkända budget.

Verket ska sänka alla avgiftsskyldigas förvaltningsavgift med ett lika stort proportionellt belopp.

7 §
Debitering av förvaltningsavgiften

En förvaltningsavgift debiteras av verket. Förvaltningsavgiften förfaller till betalning vid en tidpunkt som verket bestämmer, dock tidigast den 30 juni under kalenderåret. Verket ska sända avgiftsbeslutet till den avgiftsskyldige senast 30 dagar före den första förfallodagen.

För den som blir avgiftsskyldig under ett kalenderår bestäms den första förvaltningsavgiften genom att en tolftedel av avgiften för hela kalenderåret multipliceras med det antal kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan avgiftsskyldighetens uppkomst och det första kalenderårets utgång. Den första förvaltningsavgiften enligt detta moment förfaller till betalning den sista dagen i den kalendermånad som följer efter avgiftsskyldighetens uppkomst, dock inte före den 30 juni under kalenderåret.

Om avgiftsskyldigheten upphör under ett kalenderår ska till den avgiftsskyldige på ansökan återbetalas så många tolftedelar av förvaltningsavgiften som det infaller fulla kalendermånader mellan tidpunkten då avgiftsskyldigheten upphör och kalenderårets utgång.

Information om beloppet av en avgiftsskyldigs förvaltningsavgift är offentlig.

Verket får meddela närmare föreskrifter om betalningsförfarandet, om betalning av avgiften i flera än en post och om hur uppgifter som behövs för bestämmande av förvaltningsavgiften ska lämnas.

8 §
Överklagande

I verkets beslut enligt denna lag får omprövning begäras hos verket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003).

Verkets beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Verket har rätt att genom besvär överklaga ett beslut av Helsingfors förvaltningsdomstol varmed förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt verkets beslut. I förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om ändringssökande.

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

9 §
Dröjsmålsränta på förvaltningsavgift och indrivning i utsökningsväg

Om en förvaltningsavgift inte betalas i tid ska dröjsmålsränta betalas på den enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

Förvaltningsavgifter som har bestämts med stöd av denna lag är jämte ränta direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av avgifter finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

10 §
Verkets rätt att få information

Verket har trots sekretessbestämmelserna rätt att av en avgiftsskyldig som avses i 1 § få de uppgifter som är nödvändiga för att bestämma förvaltningsavgiften.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014
EkUB 20/2014
RSv 191/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.