1192/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av 10 och 21 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010) 10 § 1 mom. 1 punkten och 21 § 1 och 2 mom. som följer:

10 §
Särskilda villkor för registrering av högsjöfartyg

Utöver registreringsvillkoren i 9 § gäller följande villkor, om ett högsjöfartyg ska fiska fiskarter där kvoterna fastställts av Europeiska unionen:

1) när innehavaren är en fysisk person: att denne är finsk medborgare eller medborgare i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och att innehavaren under de tolv månader som föregår ansökan eller registrering varit befälhavare eller ingått i besättningen på ett fiskefartyg och samtidigt deltagit i minst tio fiskeresor eller varit till sjöss minst tjugo dagar på fiskeresor eller, om dessa villkor för fiskeresor inte uppfylls, att innehavaren på det sätt som avses i 15 § 2 mom. visar att han eller hon kommer att uppfylla dessa villkor inom tolv månader efter registreringen, eller


21 §
Uppgifter som antecknas i registret

Som basuppgifter antecknas i registret de uppgifter som ska antecknas i registret enligt artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG och enligt kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 om registret över gemenskapens fiskeflotta.

Som uppgifter som behövs med tanke på registrets ändamål ska dessutom antecknas

1) fiskelicensens giltighet och avbrott i fråga om giltigheten av fiskelicensen,

2) personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter och språk för fartygets ägare och innehavare,

3) ägaruppgifter som gäller fartyget,

4) uppgifter som gäller innehav av fartyget, för högsjöfartyg också de uppgifter som enligt 10 § krävs om ägarförhållandena i och förvaltningen av sammanslutningar som är innehavare,

5) namn och personbeteckning samt uppgift om nationalitet och kontaktuppgifter för den som har rätt att rapportera ett fiskefartygs fångst,

6) uppgifter om de prickar som tilldelats fiskelicensinnehavaren och fiskefartyget med stöd av 60 och 62 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014),

7) uppgifter om de prickar som tilldelats fiskefartygets befälhavare med stöd av 61 och 62 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken,

8) uppgifter om förbud att vara befälhavare på ett fiskefartyg som meddelats fiskefartygets befälhavare med stöd av 61 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken,

9) fartygsgrupp för fartyget enligt 6 §,

10) uppgifter om besiktning av fartyget,

11) uppgifter som gäller fiskelicens och specialtillstånd för fiske som fartyget beviljats,

12) uppgifter om fångstredskap som används på fartyget,

13) uppgifter om registreringstillstånd enligt 12 och 18 §,

14) uppgifter om utmätningsåtgärder, säkringsåtgärder och verkställighetsåtgärder som gäller fartyget,

15) ankomstdatum för registreringsansökan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 107/2014
GrUU 28/2014
JsUB 17/2014
RSv 170/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.