1189/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) 1, 4—8, 8 a och 9 § samt 10 § 1 och 2 punkten,

av dem 4 § sådan den lyder i lag 1280/1995, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 434/2001, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1280/1995 och 519/2002, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 887/2001 och 1340/2009 och 8 a § sådan den lyder i lag 434/2001, samt

ändras lagens rubrik samt 2 och 3 §, av dem 2 § sådan den lyder i lag 1471/2009 och 3 § sådan den lyder i lagarna 1471/2009 och 644/2010, som följer:

Lag

om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

2 §
Behörig myndighet

Den allmänna verkställigheten av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik hör till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter. Jord- och skogsbruksministeriet är den behöriga myndighet i medlemsstaten som avses i Europeiska unionens rättsakter och beslut om den gemensamma fiskeripolitiken, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

3 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet styr övervakningen av att bestämmelserna om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 107/2014
GrUU 28/2014
JsUB 17/2014
RSv 170/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.