1188/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om genomförandet av Europeiska unionens lagstiftning om tillsynen över iakttagandet av den gemensamma fiskeripolitiken och om gärningar som strider mot den gemensamma fiskeripolitiken.

2 §
Lagens territoriella omfattning

Denna lag tillämpas på de kommersiella aktörer som avses i de EU-förordningar som nämns i 3 § när de är verksamma på finskt territorium och inom den ekonomiska zon som avses i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004). Lagen tillämpas på kommersiella aktörer som är finska medborgare, på finska juridiska personer och på fiskefartyg som införts i det register (fiskefartygsregistret) som avses i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010) samt på besättningen på dessa fiskefartyg oberoende av deras position eller var verksamheten bedrivs.

3 §
Definitioner i Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med

1) rådets IUU-förordning rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999,

2) kommissionens IUU-förordning kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske,

3) rådets kontrollförordning rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,

4) kommissionens kontrollförordning kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,

5) rådets Östersjöförordning rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98,

6) rådets torskförordning rådets förordning (EG) nr 1098/2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97,

7) rådets förordning om insamling av uppgifter inom fiskerisektorn rådets förordning (EG) nr 199/2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken,

8) Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG,

9) Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens östra del Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del.

2 kap.

Myndigheter som övervakar iakttagandet av den gemensamma fiskeripolitiken och myndigheternas uppgifter

4 §
Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet kontrollerar, styr och koordinerar övervakningen av iakttagandet av den gemensamma fiskeripolitiken och svarar för de uppgifter som avses i artikel 5.5 i rådets kontrollförordning. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för det ömsesidiga bistånd som avses i rådets IUU-förordning och i kommissionens IUU-förordning samt i rådets kontrollförordning och kommissionens kontrollförordning tillsammans med de övriga medlemsstaterna i unionen, tredjeländer, kommissionen och organ utsedda av kommissionen.

Jord- och skogsbruksministeriet har oberoende av sekretessbestämmelserna för den övervakning som avses i 1 mom. rätt att av myndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för övervakningen och genomföra kontroller av myndigheternas verksamhet.

5 §
Närings-, trafik- och miljöcentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen och gränsbevakningsväsendet svarar för övervakningen av att rättsakter och beslut som gäller Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik iakttas i fiskeriverksamheten. Närings-, trafik- och miljöcentralen kontrollerar att de rapporteringsskyldigheter som gäller fiske, fångst, fisktransport och fiskhandel i anknytning till den gemensamma fiskeripolitiken iakttas och svarar för att rapporterna införs i de register som avses nedan i 5 kap.

Närings-, trafik- och miljöcentralen övervakar i samarbete med Tullen att bestämmelserna i rådets IUU-förordning och kommissionens IUU-förordning iakttas när fiskprodukter importeras och exporteras. Närings-, trafik- och miljöcentralen är den behöriga myndighet som avses i artiklarna 15, 16.1, 17, 18 och 21 i rådets IUU-förordning och den beviljar de godkännanden i fråga om import och export av fiskprodukter som förutsätts i artiklarna 15 och 18 i den förordningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen är den behöriga myndighet som avses i rådets IUU-förordning och i kommissionens IUU-förordning och som beviljar och återkallar det intyg om godkänd ekonomisk aktör (APEO-intyg) som avses i artikel 9 i kommissionens IUU-förordning och svarar för övervakningen av en godkänd ekonomisk aktörs verksamhet och för därtill hörande samarbete med Europeiska unionens institutioner och andra stater. I artikel 16 i rådets IUU-förordning och i artiklarna 9—30 i kommissionens IUU-förordning finns bestämmelser om status som godkänd ekonomisk aktör, APEO-intyget, förfarandet vid ansökan om och utfärdande av APEO-intyg, förutsättningarna för godkännande, en godkänd ekonomisk aktörs uppgifter, övervakningen av verksamheten och avbrytande av verksamheten.

6 §
Gränsbevakningsväsendet

Utöver vad som föreskrivs i 5 § sköter gränsbevakningsväsendet de uppgifter som hör till det centrum för fiskerikontroll som avses i artikel 9 i rådets kontrollförordning.

Gränsbevakningsväsendet är också den behöriga myndighet som avses i artikel 80.5 i rådets kontrollförordning och som beviljar det tillstånd som avses i artiklarna 80 och 81 i den förordningen.

7 §
Livsmedelssäkerhetsverket, regionförvaltningsverken och kommunerna

Bestämmelser om den tillsyn som Livsmedelssäkerhetsverket, regionförvaltningsverket och de kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn utövar i fråga om spårbarheten för fiskeri- och vattenbruksprodukter och de uppgifter som ges konsumenterna finns i livsmedelslagen (23/2006).

8 §
Trafiksäkerhetsverket

Trafiksäkerhetsverket övervakar i samband med besiktningar att den maximala maskinstyrka som skrivits in i den fiskelicens som avses i 29 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs och i det bevis över maskinstyrka som gäller fiskefartyget inte överskrids.

Trafiksäkerhetsverket kan anlita sådana erkända klassificeringssällskap som avses i 2 § 1 mom. 42 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) eller andra verksamhetsutövare som är specialiserade på mätning av maskinstyrkan och som är godkända av Trafiksäkerhetsverket.

En förutsättning för godkännande av en annan verksamhetsutövare är att verksamhetsutövaren uppfyller de krav som anges i 18 § 1 mom. i lagen om marin utrustning (1503/2011).

9 §
Tillsyn över klassificeringssällskap och godkända verksamhetsutövare

Trafiksäkerhetsverket ingår ett skriftligt avtal om skötseln av uppgifterna med erkända klassificeringssällskap och de verksamhetsutövare som Trafiksäkerhetsverket har godkänt.

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över att det erkända klassificeringssällskapet och den godkända verksamhetsutövaren utför sina uppgifter enligt avtalet och uppfyller de krav som föreskrivs för dem. Trafiksäkerhetsverket kan avbryta eller återkalla ett godkännande och ett i 15 § avsett bemyndigande, om klassificeringssällskapet eller verksamhetsutövaren inte längre uppfyller de föreskrivna kraven eller trots en anmärkning eller varning från Trafiksäkerhetsverket väsentligen eller upprepade gånger försummar sin skyldighet att utföra de avtalsenliga uppgifterna.

10 §
Krav på god förvaltning samt tjänsteansvar

Erkända klassificeringssällskap och godkända verksamhetsutövare iakttar vid skötseln av de uppgifter som avses i 8 § 2 mom. och 15 § 3 mom. bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

På klassificeringssällskapens och verksamhetsutövarnas anställda tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför ovan avsedda uppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

3 kap.

Kontrollbefogenheter

11 §
Kontrolluppgifter

Tillsynsmyndigheten ska utan obefogat dröjsmål till Landsbygdsverket anmäla sådana misstänkta överträdelser och misstänkta allvarliga överträdelser som tjänstemännen vid myndigheten observerat eller som tillsynsmyndigheten på något annat sätt har fått kännedom om. I beslut som gäller myndighetens anmälan får ändring inte sökas genom besvär. Bestämmelser om det närmare innehållet i anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utöver bestämmelserna i denna lag om uppgifterna och befogenheterna för de tillsynsmyndigheter och tjänstemän som utövar tillsyn och som avses i 5—8 § finns det bestämmelser om uppgifterna och befogenheterna för dem som utövar tillsyn i artikel 74 i rådets kontrollförordning, i artiklarna 97—113 i kommissionens kontrollförordning och i artiklarna 9—17 i rådets IUU-förordning.

12 §
Inspektionsbefogenheter

En tjänsteman som utövar tillsyn kan bestämma att ett fartyg eller transportmedel förflyttar sig till närmaste möjliga plats där en inspektion och undersökning kan genomföras ändamålsenligt. När beslut om förflyttning fattas och när en inspektion genomförs beaktas artiklarna 103 och 104 i kommissionens kontrollförordning. En tjänsteman som utövar tillsyn har för genomförande av tillsynsuppgiften rätt att av var och en få uppgifter om hans eller hennes namn, personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, uppgifter om födelsetid och nationalitet samt om den plats där han eller hon kan nås. En tjänsteman som utövar tillsyn har trots sekretessbestämmelserna rätt att få tillgång till alla handlingar som hänför sig till den verksamhet som är föremål för tillsyn och som gäller privat affärs- eller yrkesverksamhet eller en privatpersons ekonomiska ställning.

En tjänsteman som utövar tillsyn har rätt att omhänderta handlingar, databehandlingsapparatur, fiskeredskap, fångster och fiskeriprodukter som har samband med verksamhet som strider mot bestämmelserna samt ta prover av fiskeriprodukter, om det är nödvändigt för att trygga inspektionen och undersökningen, för att förvara bevismaterial eller för att förhindra att verksamhet som strider mot bestämmelserna fortgår. Omhändertagen egendom återlämnas till innehavaren omedelbart efter det att myndigheten inte längre behöver inneha den för att trygga undersökningen, förvara bevismaterialet eller förhindra att verksamhet som strider mot bestämmelserna fortgår. Egendomen överlämnas dock utan dröjsmål till polisen, om innehavaren inte med stöd av lag eller Europeiska unionens rättsakter har rätt att ha egendomen i sin besittning.

För bedömning av storleken på de överträdelse- och påföljdsavgifter som avses i 7 kap. ska den tjänsteman som utövar tillsyn reda ut eller, om det inte är möjligt, bedöma arten, kvantiteten, kvaliteten och värdet i fråga om den fångst som erhållits genom fiske som strider mot bestämmelserna.

13 §
Tillfällig indragning av fisketillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen och gränsbevakningsväsendet har rätt att tillfälligt dra in ett fisketillstånd som beviljats en verksamhetsutövare, om det finns grundad anledning att misstänka att verksamhetsutövaren har gjort sig skyldig till en sådan allvarlig överträdelse som avses i 7 kap. och att han fortsätter sin lagstridiga verksamhet. Beslutet är i kraft tills Landsbygdsverket har behandlat ärendet eller en straffrättslig påföljd som gäller samma gärning har bestämts eller utdömts, dock högst 60 dagar från det att beslutet meddelades. Beslutet kan verkställas fastän det inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

14 §
Kvarhållande av fartyg

Om en tjänsteman som utövar tillsyn har grundad anledning att anta att en följd av att ett fiskefartyg som är inblandat i en misstänkt allvarlig överträdelse skulle lämna hamnen eller det havsområde som övervakas är att undersökningen av den misstänkta allvarliga överträdelsen och bestämmande av en påföljd försvåras i väsentlig utsträckning, kan han eller hon beordra fiskefartyget och dess befälhavare att anlöpa hamn och förbjuda det att lämna området utan tillstånd. Fiskefartygets befälhavare kan vid vite föreläggas att vara närvarande när överträdelsen undersöks.

Tillsynsmyndigheten fattar utan dröjsmål beslut om kvarhållande av fartyg och om det vite som ska föreläggas fiskefartygets befälhavare. Beslutet gäller högst 14 dagar från det att beslutet meddelades.

15 §
Mätning av maskinstyrkan

Närings-, trafik- och miljöcentralen, gränsbevakningsväsendet eller Trafiksäkerhetsverket kan bestämma att ett fiskefartygs maskinstyrka ska mätas, om den maximala effekt som anges i fiskelicensen och det bevis över maskinstyrka som motortillverkaren har utfärdat inte motsvarar varandra, eller om det finns grundad anledning att anta att fiskefartygets maskinstyrka överskrider den maskinstyrka som anges i fiskelicensen.

Den ovan avsedda tillsynsmyndigheten kan bestämma en tidsfrist inom vilken maskinstyrkan ska mätas och beviset över den ska lämnas in till den tillsynsmyndighet som har bestämt att maskinstyrkan ska mätas. Om tillsynsmyndigheten inte inom utsatt tidsfrist har fått ett godtagbart bevis över maskinstyrkan, kan närings-, trafik- och miljöcentralen på begäran av tillsynsmyndigheten dra in fiskefartygets fiskelicens tills vidare, dock högst tills ett behörigt bevis över maskinstyrkan lämnas in till myndigheten.

Trafiksäkerhetsverket svarar för mätningen av maskinstyrkan. Trafiksäkerhetsverket kan bemyndiga ett klassificeringssällskap som avses i 8 § eller någon annan verksamhetsutövare att utföra mätning av maskinstyrkan.

16 §
Fiskeriövervakning på öppna havet

Bestämmelser om rätten för en fiskeriövervakningsmyndighet från en annan stat att övervaka fiske på öppna havet finns i avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd (FördrS 81/2003) samt i artikel 80 i rådets kontrollförordning. Även dessa myndigheter har i övervakningsuppgifterna de befogenheter som avses i 12—15 §. Tillsynsmyndigheten kan även bestämma att fiskefartyget ska tas in i hamn, om det i avtalet eller dess tillämpningsbestämmelser så bestäms eller föreskrivs.

17 §
Proportionalitetsprincipen

De åtgärder som avses i 12—15 § ska stå i rätt proportion till de olägenheter som de orsakar aktörerna och till det klandervärda i överträdelsen eller den allvarliga överträdelsen.

18 §
Befrielse från vissa skyldigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar på ansökan av den som innehar fiskelicens befrielse från skyldigheten att ta i bruk ett satellitbaserat fartygsövervakningssystem eller att förse fartyget med utrustning som gör det möjligt att ta tillvara försvunna fiskeredskap. Befrielse beviljas ett sådant fiskefartyg med en total längd på minst 12 meter men högst 15 meter som seglar under finsk flagg och som bedriver sin verksamhet enbart inom Finlands territorialvatten eller som aldrig tillbringar mer än 24 timmar ute till havs från den tidpunkt då fartyget lämnar hamnen till den tidpunkt då det återvänder.

Befrielsen gäller tills vidare. Närings-, trafik- och miljöcentralen återkallar befrielsen, om det inte längre finns grunder för att bevilja befrielse. En innehavare av fiskelicens är skyldig att omedelbart underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen, om fiskefartygets fiskeområde eller fisketid ändras på ett sådant sätt att befrielsen ska återkallas.

19 §
Förstöring av fiskeriprodukter som härrör från IUU-fiske

Fiskeriprodukter eller fångster som importeras eller exporteras ska förstöras på bekostnad av den som har anhållit om godkännande eller certifiering av fångstintyget, om fiskeriprodukterna eller fångsten härrör från fiske som genom ett lagakraftvunnet beslut har konstaterats vara sådant fiske som avses i artikel 3.1 i rådets IUU-förordning (IUU-fiske). Beslut om förstöring fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen i samband med att den fattar beslut om godkännande eller certifiering av fångstintyget.

4 kap.

Aktörernas skyldigheter

20 §
Myndighet som tar emot rapporter och beräkning av tidsfristen

I Finland ska den fiskeloggbok som avses i artiklarna 14 och 15 i rådets kontrollförordning ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen och likaså förhandsanmälan enligt artikel 17, omlastningsdeklaration enligt artiklarna 21 och 22, landningsdeklaration enligt artiklarna 23 och 24, rapport om fiskeansträngningen enligt artikel 28, avräkningsnota enligt artiklarna 62—64, deklaration om övertagande enligt artiklarna 66 och 67 och transportdokument enligt artikel 68.

Rapporter som avses i 1 mom. samt i 21—23 § har lämnats in inom föreskriven tid, om rapporten innan tidsfristen går ut har kommit in till närings-, trafik- och miljöcentralen. En rapport i pappersform anses ha kommit in till närings-, trafik- och miljöcentralen inom föreskriven tid också om det av poststämpeln på det kuvert som innehåller rapporten framgår att kuvertet har stämplats på posten innan tidsfristen gick ut eller att det innan tidsfristen gick ut har getts till den tjänsteman vid närings-, trafik- och miljöcentralen som utövar tillsyn.

21 §
Fångstdeklarationer för fiskarter som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter

Befälhavaren på ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter ska inom 48 timmar från det att landningen avslutades, till närings-, trafik- och miljöcentralen rapportera laxfångster enligt antal och kilogram samt fångster av övriga fiskarter som ingår i fiskekvotssystemet enligt kilogram.

Av rapporten ska framgå personbeteckningen eller företags- och organisationsnumret för den som innehar den i artikel 6 i rådets kontrollförordning avsedda fiskelicensen för fiskefartyget (fiskelicensinnehavare) samt följande:

1) vem fångsten har sålts eller ska säljas till, om man har kännedom om detta samt identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den sålda fångsten bestod av, enligt bestämmelserna om detta i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens östra del, samt kvantiteten,

2) kvantiteten av den fångst som sålts direkt till konsumenterna och av den som tagits för eget bruk samt identifikationskoden för fiskarten (FAO-kod),

3) identifikationskoden för fiskarten (FAO-kod) och kvantiteten i fråga om den fångst som kastats överbord och släppts fri,

4) registerbeteckningen för det fiskefartyg som har tagit fångsterna,

5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,

6) använda fiskeredskap,

7) fångstområde och fångsttid,

8) fångstens landningsplats och landningstid,

9) uppgifter om oavsiktliga bifångster,

10) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.

Om kvantiteten av en strömmings- eller vassbuksfångst under en fiskeresa underskrider 50 kilogram, kan strömmings- eller vassbuksfångsten med avvikelse från det som föreskrivs ovan rapporteras genom en rapport enligt 22 §. Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

22 §
Fångstdeklarationer för andra fiskarter än sådana som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter

En innehavare av fiskelicens för ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter eller en fartygsbefälhavare som licensinnehavaren bemyndigat ska åtminstone för varje kalendermånad före den 20 i den följande kalendermånaden, till närings-, trafik- och miljöcentralen ge en fångstdeklaration för alla andra fångster på fiskefartyget än de som i enlighet med 21 § ska rapporteras. En fångstdeklaration ska ges även för de månader då fiskefartyget inte har använts för fiske.

Av fångstdeklarationen ska framgå

1) identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den fångst som har landats bestod av, enligt bestämmelserna om detta i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens östra del, samt kvantiteten i kilogram,

2) namn och kontaktuppgifter för de aktörer som fångsten har sålts till under den tid som avses i deklarationen,

3) identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den fångst som kastats överbord och släppts fri bestod av samt kvantiteten i kilogram,

4) registerbeteckning för det fiskefartyg som har tagit fångsterna,

5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,

6) använda fiskeredskap,

7) fångstområde eller fångstområden,

8) antalet fångstdagar,

9) den huvudsakliga landningsplatsen för fångsten,

10) uppgifter om oavsiktliga bifångster,

11) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

23 §
Anmälan av fångst som fiskats från isen

Fångster som fiskats från isen utan fiskefartyg rapporteras i en fångstdeklaration enligt 22 § genom att de uppgifter som avses i 2 mom. 1—3 och 6—11 punkten i den paragrafen lämnas in. I stället för de uppgifter som gäller fiskefartygets befälhavare meddelas personuppgifterna för den person som fått fångsten.

Fångstdeklarationen ska lämnas av den person som fått fångsten och av den ska framgå att fångsten har fiskats från isen. Närmare bestämmelser om uppgifterna i fångstdeklarationen får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

24 §
Vägning av fångsten

Om fångsten inte vägs i enlighet med artikel 60.2 i rådets kontrollförordning när den lossas och flyttas i land, ska fångsten vägas inom 48 timmar från det att flyttningen av fångsten i land upphörde. Innan fångsten säljs svarar fiskelicensinnehavaren för att vägningen görs vid rätt tidpunkt och köparen efter det att fångsten sålts.

25 §
Anmälan av uppgifter om köparen

Landningsdeklarationen ska utöver de uppgifter som avses i artiklarna 23—25 i rådets kontrollförordning dessutom innehålla uppgifter om till vem fångsten har sålts eller ska säljas till.

26 §
Anmälan om påslagning av satellitföljare

Utöver vad som i artikel 18 i kommissionens kontrollförordning bestäms om den rapport som ska lämnas in om satellitföljaren (VMS-utrustning) slås av, ska befälhavaren för ett fiskefartyg som seglar under finsk flagg meddela centrumet för fiskerikontroll i Finland att satellitföljaren slås på. Fiskefartyget får inte lämna hamnen förrän det har fått en bekräftelse från centrumet för fiskerikontroll i Finland att den påslagna satellitföljaren fungerar.

27 §
Meddelande om vem som undertecknar fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen, landningsdeklarationen och fångstdeklarationen

Den som innehar en fiskelicens ska skriftligen meddela närings-, trafik- och miljöcentralen person- och kontaktuppgifterna för de personer som har rätt att underteckna fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen eller lämna in motsvarande rapporter i elektronisk form eller i 21 och 22 § avsedda fångstdeklarationer om fångsterna på fiskelicensinnehavarens fiskefartyg. Av meddelandet ska framgå vilken ställning den som har rätt att lämna rapporterna har på fiskelicensinnehavarens fartyg eller i hans affärsverksamhet. Uppgifterna registreras i fiskefartygsregistret.

En fiskelicensinnehavare som är befälhavare för ett fiskefartyg behöver inte lämna in det meddelande som avses i 1 mom., om fiskefartyget är mindre än tio meter långt.

28 §
Att anmäla sig som förstahandsuppköpare

Var och en som direkt från ett fiskefartyg eller av en aktör som bedriver kommersiellt fiske köper fiskfångster från ett havsområde, eller fiskeriprodukter som den som bedriver fiske själv framställer av sådana fångster, ska anmäla sig för det register för förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter som avses i artikel 59 i rådets kontrollförordning och som förs av närings-, trafik- och miljöcentralen. I artikel 59.3 i rådets kontrollförordning finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att registrera sig.

Utöver köparens kontaktuppgifter ska dessutom köparens personbeteckning eller företags- och organisationsnummer och företagets bransch framgå av anmälan. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

5 kap.

Datasystem för övervakningen

29 §
Datasystemet

Datasystemet för övervakning utgörs av register enligt 30—36 §, av överträdelseregistret enligt 8 kap. och av fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs.

30 §
Fångstregistret

I fångstregistret införs de uppgifter som avses i artiklarna 14 och 15, 21—25 och 28 i rådets kontrollförordning samt de uppgifter som finns i de rapporter och deklarationer som avses i 20—22 § specificerade enligt fartyg. Uppgifterna i de deklarationer som avses i 23 § införs i registret specificerade enligt aktör.

Uppgifterna i fångstregistret används för uppföljning av hur kvoterna används och för övervakningen av att den gemensamma fiskeripolitiken iakttas. Naturresursinstitutet använder de uppgifter som har införts i fångstregistret för fiskeriekonomisk forskning och för fullgörandet av de skyldigheter som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och som avses i rådets förordning om insamling av uppgifter inom fiskerisektorn och i Europeiska kommissionens beslut om ett flerårigt gemenskapsprogram för insamling av uppgifter.

31 §
Registret för förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter

I registret för förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter införs namn- och kontaktuppgifter samt personbeteckningar och företags- och organisationsnummer för fysiska och juridiska personer som har anmält sig som förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter.

Uppgifterna i registret används för tillsynen över fisket och fiskhandeln, för fullgörande av den skyldighet att samla in uppgifter som avses i Europeiska unionens lagstiftning om den gemensamma fiskeripolitiken och för statistikföring.

32 §
Registret över avräkningsnotor

I registret över avräkningsnotor införs de uppgifter som avses i artikel 64 i rådets kontrollförordning. Uppgifterna i registret används för tillsynen över fisket och fiskhandeln, för fullgörande av den skyldighet att samla in uppgifter som avses i Europeiska unionens lagstiftning om den gemensamma fiskeripolitiken och för statistikföring.

33 §
Det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet

I det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet införs uppgifter om i fiskefartygsregistret införda och med satellitföljare försedda fiskefartygs rörelser uttryckt i längd- och breddgrader. Uppgifter om identifikationsuppgifter och rörelser för andra länders fiskefartyg som är utrustade med satellitföljare införs i det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet när de under gemensamma övervakningskampanjer rör sig på Östersjön och alltid när de rör sig på havsområden som övervakas av Finland.

Tillsynsmyndigheterna använder fiskefartygens identifikationsuppgifter och uppgifter om fartygens rörelser vid fiskeövervakningen och övervakningen av havsområdena samt vid undersökningen av observerade avvikelser och gärningar som riktar sig mot den gemensamma fiskeripolitiken. Naturresursinstitutet använder de uppgifter som har införts i det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet för fiskeriekonomisk forskning och för fullgörandet av de skyldigheter som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och som avses i rådets förordning om insamling av uppgifter inom fiskerisektorn och i Europeiska kommissionens beslut om ett flerårigt gemenskapsprogram för insamling av uppgifter.

34 §
Rapporterings- och tillståndsregistret som hänför sig till fiskeövervakning

I rapporterings- och tillståndsregistret ska specificerat enligt fiskefartyg införas uppgifter om

1) fisketillstånd som avses i 6 kap.,

2) befrielser som avses i 18 §,

3) tillstånd till reparation eller utbyte av VMS-utrustning som beviljats av centrumet för fiskerikontroll i enlighet med artikel 25 i kommissionens kontrollförordning,

4) rapporter av fiskefartygets befälhavare i enlighet med artikel 18 i kommissionens kontrollförordning och 26 § i denna lag,

5) tillstånd till omlastning som beviljats med stöd av artikel 20 i rådets kontrollförordning,

6) rapporter av fiskefartygets befälhavare om förlorade redskap i enlighet med artikel 48 i rådets kontrollförordning,

7) rapporter av fiskefartygets befälhavare om segling genom ett område med fiskebegränsning i enlighet med artikel 50 i rådets kontrollförordning,

8) de koordinater för fartygets position som fiskefartygets befälhavare har meddelat enligt artikel 25 i kommissionens kontrollförordning,

9) förhandsanmälningar av fiskefartygets befälhavare i enlighet med artikel 17 i rådets kontrollförordning,

10) meddelanden enligt 27 § som lämnats av innehavaren av fiskelicens.

Registeruppgifterna används vid planeringen av övervakningen, vid övervakningen, vid undersökningar och statistikföring samt vid uppgiftsinsamling.

35 §
Registret över tillsynsåtgärder

De inspektionsrapporter som avses i artikel 76 i rådets kontrollförordning och i artiklarna 115—117 i kommissionens kontrollförordning samt andra observations- och inspektionsrapporter som utarbetats på grund av tillsynsverksamhet införs i registret över tillsynsåtgärder. I registret införs även resultaten av korskontroller av uppgifter som erhållits vid övervakningen samt resultaten av uppgiftsvalideringen och riskanalysen samt uppgifter om tilläggsutredningar som gjorts med anledning av observations- och inspektionsrapporter och åtgärder som vidtagits på basis av dem.

Registeruppgifterna används vid planeringen av övervakningen, vid övervakningen, vid undersökning av misstänkta överträdelser och vid statistikföring.

36 §
Fångstintygsregistret

I fångstintygsregistret införs de fångstintyg jämte bilagor som avses i artikel 12 i rådets IUU-förordning och som har lämnats in till närings-, trafik- och miljöcentralen samt uppgifter om tillstånd för import och export som har beviljats med stöd av fångstintyg samt uppgifter om vägran att bevilja tillstånd. I registret införs också uppgifter om de fiskefartyg som antecknats i Europeiska unionens IUU-fartygsförteckning och om de tredjeländer som kommissionen har offentliggjort uppgifter om i enlighet med artikel 35 i rådets IUU-förordning,

Närings-, trafik- och miljöcentralen använder de uppgifter som har förts in i fångstintygsregistret när den godkänner och certifierar fångstintyg och när den svarar på förfrågningar och begäran om uppgifter från Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens medlemsstater om genomförandet av fångstintygssystemet. Jord- och skogsbruksministeriet använder uppgifterna för uppgifter som kräver sådant ömsesidigt bistånd som avses i rådets IUU-förordning, kommissionens IUU-förordning, rådets kontrollförordning och kommissionens kontrollförordning.

37 §
Tillämpning av personuppgiftslagen

Personuppgifter som hänför sig till fiskefartyg avförs ur de register som avses i detta kapitel efter fem år från utgången av det år under vilket fiskefartyget slutgiltigt har strukits i Europeiska unionens fiskefartygsregister. Andra personuppgifter avförs efter fem år från utgången av det år under vilket personen har upphört med den verksamhet på basis av vilken personuppgifterna har registrerats.

En uppgift som konstaterats vara felaktig får bevaras i fem år efter det att en rättelse av uppgiften fördes in i registret, om det behövs för att trygga den registrerades rättigheter eller rättigheterna för en person som tillhör registerförarens personal. Sådana uppgifter får användas endast för att på ovannämnt sätt trygga dessa rättigheter.

Förutom vad som föreskrivs i detta kapitel finns bestämmelser om personregister i personuppgiftslagen (523/1999).

38 §
Registerförare och registeranvändare

Register som avses i 30—35 § förs av jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och gränsbevakningsväsendet gemensamt. Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna för gemensamt det fångstintygsregister som avses i 36 §. Huvudansvarig registerförare är den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Jord- och skogsbruksministeriet styr utvecklandet av datasystemet samt förvaltandet och förandet av registren. Den huvudansvariga registerföraren beviljar på framställning av en myndighet en person rätt att använda de register samt registrens datagrupper och datafält som behövs för skötseln av myndighetens lagstadgade uppgifter. Den myndighet som har fört in uppgifterna i registret svarar för att de är korrekta samt för att registreringen och användningen sker på ett lagligt sätt vid skötseln av de egna uppgifterna.

Landsbygdsverket använder alla i detta kapitel avsedda register när det utreder överträdelseärenden som är under behandling hos verket och när det påför överträdelse- och påföljdsavgifter enligt 7 kap. Tullen använder fångstintygsregistret när den fattar beslut om import och export av fiskeriprodukter. Naturresursinstitutet använder de register som avses i 30—33 § för att fullgöra de skyldigheter som Europeiska unionen förelägger i fråga om uppgiftsinsamling samt för statistikföring och forskningsändamål.

6 kap.

Fiskereglering

39 §
Fyllande av Finlands fiskekvot eller uppnående av största tillåtna fiskeansträngningsnivå

Fiskefartyg som seglar under finsk flagg får inte fiska ett fiskbestånd eller en grupp av fiskbestånd, om fångster som härstammar från det fiskbeståndet eller den gruppen av fiskbestånd, på det sätt som avses i artikel 35.1 a i rådets kontrollförordning förmodligen fyller Finlands kvot av det fiskbeståndet, eller om den fiskeansträngningsnivå som avses i artikel 35.1 b i rådets kontrollförordning förmodligen har nåtts. Jord- och skogsbruksministeriet bedömer hur fångstmängden och fiskeansträngningskapaciteten utvecklas utifrån uppgifterna i fångstregistret samt antal, fiskekapacitet och position i fråga om de fiskefartyg som fiskar detta fiskbestånd.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms den dag då förbudet enligt 1 mom. träder i kraft och den dag enligt artikel 35.2 i rådets kontrollförordning fram till vilken det är tillåtet att förvara i 1 mom. avsedda fångster ombord på fartyget, lasta om dem, flytta om dem, transportera dem och landa dem.

Bestämmelser om fiske av fiskbestånd som ingår i en kvot efter det att kvoten fyllts och fiskeförbud utfärdats finns i artikel 3.1 c i rådets IUU-förordning.

40 §
Fiskereglering genom nationella kvoter

Det kommersiella fisket ska ordnas så att det inte föreligger någon risk för att de kvoter som Finland disponerar över inte är tillräckliga och inte kan användas fullt ut, att fiskbestånden inte bevaras och sköts, det regionala fisketrycket inte regleras och de kommersiella fiskarna inte har jämlika möjligheter till fiske. I detta syfte får det genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om nationella kvoter som är territoriella, specificerade enligt fartygsgrupp och bundna till en viss tidsperiod för sådana i Europeiska unionen kvoterade fiskbestånd som fiskefartyg som seglar under finsk flagg har rätt att fiska. Förordningen får vara i kraft i högst fem år i sänder.

I en förordning som avses i 1 mom. tas det in bestämmelser om största möjliga fångstmängd uttryckt i vikt, antal eller andel av den kvot för ett fiskbestånd som Europeiska unionen har fastställt för Finland, och som på ett ICES-område eller ett ICES-delområde enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens östra del eller enligt bilaga I till rådets Östersjöförordning eller på ett havsområde som avgränsas av geografiska koordinater får fiskas, eller som en viss fartygsgrupp får fiska. I förordningen, som är i kraft längre än ett år, bestäms den största möjliga fångstmängden såsom en andel av Finlands kvot. I förordningen är det möjligt att även föreskriva om den bestämda tid under vilken den maximala fångstmängden inte får överskridas.

Fiskefartygen omfattas av en kvot för olika fartygsgrupper på basis av fiskefartygets längd, dräktighet, maskinstyrka eller det fiskeredskap som fartyget använder. Den nationella kvoten för olika fartygsgrupper kan gälla antingen hela det kvotområde som fastställts för Finland eller en del av det.

41 §
När den nationellt fastställda kvoten har fyllts

När den nationella kvot som anges i den förordning som utfärdats med stöd av 40 § har fyllts får fiskbestånd som omfattas av kvoten inte fiskas på kvotområdet. När den kvot för olika fartygsgrupper som anges i den förordning som utfärdats med stöd av 40 § har fyllts får fartyg som hör till gruppen inte fiska kvoterade fiskbestånd.

Bestämmelser om de dagar då de i 1 mom. avsedda fiskeförbuden träder i kraft utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet bedömer hur fångstmängden utvecklas på basis av uppgifterna i fångstregistret samt antal, fiskekapacitet och position samt antalet fiskeredskap i fråga om de fiskefartyg som fiskar detta fiskbestånd. Bestämmelser om den dag fram till vilken det är tillåtet att bevara kvoterade fångster ombord på fartyget, lasta om dem, flytta om dem, transportera dem och landa dem utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Bestämmelser om fiske av fiskbestånd som ingår i en kvot efter det att kvoten fyllts och fiskeförbud utfärdats finns i artikel 3.1 c i rådets IUU-förordning.

42 §
Utbyte av kvoter eller delar av kvoter med andra medlemsstater inom Europeiska unionen

Jord- och skogsbruksministeriet får byta ut de kvoter som får användas av Finland och de kvoter som i framtiden kommer att beviljas Finland eller delar av dem med andra medlemsstater inom Europeiska unionen, om bytet garanterar att kvoterna är tillräckliga eller att de kan användas fullt ut eller att utbytet jämnar ut det regionala fisketrycket eller stöder en jämlik fördelning av fiskemöjligheter mellan kommersiella fiskare. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om det bytesförhållande som ska iakttas vid bytet.

43 §
Övriga fiskebegränsningar

Genom förordning av statsrådet får i det syfte som avses i 40 § 1 mom. utfärdas bestämmelser om tidsbestämt fiskeförbud för ett visst havsområde och begränsningar i fråga om tid, territorium eller kvantitet för användning av fiskeredskap som används för fångst av fiskbestånd som i Europeiska unionen är kvoterade eller på annat sätt reglerade. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får dessutom i samma syfte utfärdas bestämmelser om fiskeredskapens tekniska egenskaper. Ovan avsedda tidsbestämda fiskeförbud och begränsningar av fiskeredskapen kan gälla alla fiskefartyg eller endast fiskefartyg vars längd överskrider en viss gräns.

Bestämmelser om fiske av kvoterade fiskbestånd efter fiskeförbud finns i artikel 3.1 c i rådets IUU-förordning och bestämmelser om fiske som strider mot de bestämmelser som utfärdats om begränsningar av användningen av fiskeredskap och om tekniska föreskrifter finns i artikel 3.1 e i rådets IUU-förordning.

44 §
Närmare bestämmelser om bevarandeåtgärder som Europeiska unionen bestämt

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser som är nödvändiga för genomförande av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik utfärdas om unionens bevarandeåtgärder och fleråriga planer, vilka avses i artikel 18.8 i Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken. Sådana närmare bestämmelser om de tekniska egenskaperna för och användningen av fiskeredskap, som tillåts eller krävs enligt bestämmelserna om bevarandeåtgärderna och de mångåriga planerna, får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

45 §
Fisketillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar de fisketillstånd som avses i artikel 7 i rådets kontrollförordning och i artikel 4 i kommissionens kontrollförordning för minst ett och högst fem kalenderår åt gången. Närings-, trafik- och miljöcentralen för register över de fiskefartyg som har fått tillstånd och över innehavarna av fiskelicens på fiskefartygen. Andra fisketillstånd än tillstånd för fiske i vetenskapligt syfte beviljas efter det att tillstånden allmänt förklarats lediga att sökas av innehavarna av fiskelicens.

Om fisketillstånd söks för fler fiskefartyg än vad som är möjligt att bevilja enligt bestämmelserna om genomförande av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik, ges sådana innehavare av fiskelicens företräde vilkas fiskefartyg under licenshavarens besittningstid genom fångstdeklarationer som avses i 4 kap. har rapporterat fångster av fiskbestånd som avses i tillståndet ett flertal kalenderår under de senaste fem åren som föregick det år då tillstånden förklarats lediga att sökas. Högst tio procent av de tillstånd som beviljas kan reserveras för sådana innehavare av fiskelicens vilkas fartyg inte har haft rapporterade fångster av fiskarten i fråga under ovan avsedda femårsperiod.

Närmare bestämmelser om de fiskbestånd som avses i fisketillstånden och om fiskeredskapen, antalet tillstånd som ska beviljas, på vilket område och under vilken tid tillstånden är i kraft samt om förfarandet för ansökan om tillstånd utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Bestämmelser om fiske utan fisketillstånd finns i artikel 3.1 a i rådets IUU-förordning.

46 §
Överföring av fisketillstånd

Om innehavaren av ett fisketillstånd överlåter det fartyg som nämns i tillståndet, och om inget annat skriftligen har överenskommits om fisketillståndet med parterna i överlåtelsen, överför närings-, trafik- och miljöcentralen fisketillståndet för den återstående tiden på fartygets nya licensinnehavare, om fartygets nationalitet inte ändras med anledning av överlåtelsen. Innehavaren av fisketillståndet kan komma överens med förvärvaren att fisketillståndet inte åtföljer det fartyg som överlåts. I detta fall överför närings-, trafik- och miljöcentralen tillståndet på ett annat av överlåtarens fiskefartyg, om detta är möjligt enligt Europeiska unionens rättsakter och om det inte är förbjudet någon annanstans i lag.

47 §
Platser för omlastning och landning av fångsten

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer genom sitt beslut de hamnar och platser nära kusten där fiskefartyg från stater utanför Europeiska unionen och fiskefartyg från Europeiska unionens medlemsstater kan landa eller lasta om sin fångst i situationer som avses i artikel 19 i rådets Östersjöförordning och i artikel 5 i rådets IUU-förordning. I beslutet kan de klockslag fastställas som ska iakttas när fångsten landas och lastas om. När hamnarna och platserna för landning och omlastning bestäms beaktas det totala antalet tillåtna hamnar och platser för landning och omlastning, deras utnyttjandegrad och placering så att landningen och omlastningen kan övervakas på behörigt sätt.

När beslut fattas om sådana tillåtna omlastnings- och landningsplatser som avses i Europeiska unionens fleråriga och långsiktiga återhämtnings- eller förvaltningsplaner tillämpas 1 mom.

48 §
Nationella kontrollprogram, provtagningsplaner och kontrollplaner

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer det kontrollprogram som avses i artikel 46 och bilaga I till rådets kontrollförordning samt den provtagningsplan som avses i artikel 55 och som gäller fritidsfiske. Ministeriet fastställer även den kontrollplan, det kontrollprogram och den provtagningsplan som avses i artiklarna 60 och 61 i rådets kontrollförordning och som hänför sig till vägning av fiskeriprodukter.

7 kap.

Överträdelser och allvarliga överträdelser

49 §
Överträdelser

Landsbygdsverket påför överträdelseavgift för den som

1) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskefartygs märkning och handlingar i artikel 6 eller 7 i kommissionens kontrollförordning,

2) underlåter att iaktta bestämmelserna om båtar som medförs ombord på fiskefartyg, fiskeredskap som används på fiskefartyg och flaggstänger som fästs vid fiskeredskapen i artiklarna 8—17 i kommissionens kontrollförordning,

3) underlåter att med iakttagande av bestämmelserna i artikel 20 i kommissionens kontrollförordning försäkra sig om att fartygets satellitföljare är funktionsduglig eller att dess funktion inte hindras,

4) i strid med artikel 25 i kommissionens kontrollförordning lämnar hamnen efter störningar i VMS-utrustningens funktion innan flaggstatens behöriga myndighet har gett sitt tillstånd, avlägsnar VMS-utrustningen utan godkännande av flaggstatens behöriga myndighet eller underlåter att i enlighet med artikel 25.1 i den förordningen meddela fartygets geografiska position till centrumet för fiskerikontroll,

5) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeloggbok, omlastningsdeklaration eller landningsdeklaration i artiklarna 14—16 eller 21—25 i rådets kontrollförordning eller bestämmelserna om fiskeloggbok, omlastningsdeklaration, landning, landningsdeklaration eller rapport om fiskeansträngning i artiklarna 29—36, 38—42, 44, 47—55 och 58 i kommissionens kontrollförordning,

6) underlåter att inom föreskriven tid lämna in en rapport som avses i 21—23, 25 och 26 § eller lämnar in en bristfällig rapport,

7) underlåter att göra den förhandsanmälan som avses i artikel 17 eller 18 i rådets kontrollförordning, gör en bristfällig anmälan eller låter bli att göra en anmälan inom föreskriven tid,

8) underlåter att iaktta bestämmelserna om omlastning i artikel 20 i rådets kontrollförordning,

9) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeansträngning i artiklarna 26—30 i rådets kontrollförordning,

10) i strid med förbudet i artikel 39 i rådets kontrollförordning fiskar med fiskefartyg med en motor vars maskinstyrka överstiger den som anges i fiskelicensen,

11) i strid med bestämmelsen i artikel 40 i rådets kontrollförordning använder en ny framdrivningsmotor, utbytesframdrivningsmotor eller en framdrivningsmotor som har modifierats tekniskt, om den berörda medlemsstaten inte har certifierat en sådan motor officiellt,

12) landar fångsten utanför de hamnar eller platser nära kusten som medlemsstaten med stöd av artikel 43 i rådets kontrollförordning utsett,

13) i strid med bestämmelserna i artikel 44 i rådets kontrollförordning ombord på fiskefartyget förvarar fångster av bottenlevande arter som omfattas av fleråriga planer,

14) förvarar fiskeredskap på fartyget i strid med bestämmelserna i artikel 47 i rådets kontrollförordning,

15) underlåter att fullgöra de skyldigheter som gäller utrustning för att bärga förlorade fiskeredskap, bärgning av förlorade fiskeredskap och förlust av fiskeredskap i artikel 48 i rådets kontrollförordning,

16) underlåter att fullgöra de skyldigheter som gäller fångsternas sammansättning eller anteckning i fiskeloggboken och som avses i artikel 49 i rådets kontrollförordning,

17) underlåter att iaktta den anmälningsskyldighet som anges i artikel 50 i rådets kontrollförordning eller den i samma artikel angivna skyldighet som gäller förvaring av fiskeredskap eller hastigheten under en genomsegling,

18) underlåter att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt artikel 52 i rådets kontrollförordning,

19) fiskar i strid med den realtidsstängning som medlemsstaten infört i enlighet med artikel 53 i rådets kontrollförordning,

20) saluför fångster från fritidsfiske i strid med bestämmelsen i artikel 55.2 i rådets kontrollförordning,

21) underlåter att dela upp alla fiskeri- och vattenbruksprodukter i partier före den första försäljningen enligt artikel 56 i rådets kontrolförordning,

22) underlåter att fullgöra de skyldigheter som avses i artikel 58 i rådets kontrollförordning eller i artiklarna 66—68 i kommissionens kontrollförordning och som gäller fiskeriprodukternas spårbarhet, informationen till konsumenterna eller märkningen av förpackningarna,

23) underlåter att registrera sig som förstahandsuppköpare i enlighet med artikel 59 i rådets kontrollförordning och 28 § i denna lag,

24) saluför icke-vägd fisk i strid med bestämmelserna i artikel 60 eller 61 i rådets kontrollförordning eller i strid med de bestämmelser om kontroll- eller provtagningsplaner som avses i de artiklarna,

25) underlåter att iaktta bestämmelserna om vägning i artiklarna 69—73 i kommissionens kontrollförordning,

26) underlåter att fylla i och lägga fram avräkningsnotor i enlighet med artiklarna 62—64 i rådets kontrollförordning eller 20 § i denna lag,

27) underlåter att på behörigt sätt fylla i och till närings-, trafik- och miljöcentralen lämna in de deklarationer om övertagande som avses i artikel 66 eller 67 i rådets kontrollförordning,

28) underlåter att iaktta bestämmelserna om ifyllande och inlämnande av transportdokument till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 68 i rådets kontrollförordning,

29) underlåter att fullgöra de skyldigheter som aktören eller fartygets befälhavare har i samband med myndighetsinspektioner enligt artikel 75 i rådets kontrollförordning eller artikel 113 eller 114 i kommissionens kontrollförordning,

30) underlåter att iaktta bestämmelserna om omlastningsförbud i artikel 4.3 eller 4.4 i rådets IUU-förordning,

31) landar eller omlastar fångsten på någon annan plats än i en hamn eller på en plats nära kusten som utsetts i enlighet med artikel 5 i rådets IUU-förordning,

32) lämnar in ett förhandsmeddelande enligt artikel 6 i rådets IUU-förordning efter föreskriven tid,

33) anlöper hamnen eller påbörjar landningen av fångsten i strid med det tillstånd att anlöpa hamn eller det tillstånd till landning som avses i artikel 7 i rådets IUU-förordning,

34) underlåter att till den behöriga myndigheten lämna in en landnings- eller omlastningsdeklaration enligt artikel 8 i rådets IUU-förordning,

35) underlåter att iaktta det verkställighetsbeslut som gäller nödåtgärder eller temporära åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 36 i rådets IUU-förordning,

36) underlåter att iaktta föreskrifterna i det tillstånd att anlöpa hamn som utfärdats med stöd av artikel 37.5 i rådets IUU-förordning,

37) underlåter att iaktta bestämmelsen om byte av besättning i artikel 37.7 i rådets IUU-förordning,

38) underlåter att iaktta bestämmelserna om köpförbud, förbud gällande omflaggning av fiskefartyget till tredjeland, exportförbud, förbud mot handelsarrangemang eller förbud mot gemensamma fiskeinsatser i artiklarna 38.2—38.7 i rådets IUU-förordning,

39) till Europeiska unionens territorium importerar fiskeriprodukter i strid med bestämmelserna om fångstintyg i artikel 12 i rådets IUU-förordning eller de rättsakter och beslut av Europeiska unionens institutioner som preciserar dessa bestämmelser,

40) fiskar med nät med mindre maskstorlek än vad som bestäms om maskstorleken i nät i artikel 3 i rådets Östersjöförordning eller landar fångsten i strid med bestämmelserna i den artikeln,

41) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeredskapens konstruktion i artikel 5 eller 6 i rådets Östersjöförordning,

42) underlåter att iaktta bestämmelserna om mått och nedsänkningstid för nät i artikel 8 i rådets Östersjöförordning,

43) underlåter att iaktta bestämmelserna om uppnådd fångstprocent i artikel 12 i rådets Östersjöförordning,

44) underlåter att iaktta bestämmelserna om villkoren för användning av redskap och bevarande av dem färdiga att användas i artikel 13 i rådets Östersjöförordning,

45) landar osorterade fångster i strid med bestämmelsen i artikel 19 i rådets Östersjöförordning och beslut som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat med stöd av 47 §,

46) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeverksamhet som bedrivs eller fångst som säljs enbart i syfte att bedriva vetenskaplig forskning i artikel 24 i rådets Östersjöförordning,

47) underlåter att iaktta bestämmelserna om att gå in i eller lämna specifika områden i artikel 16 i rådets torskförordning,

48) underlåter att iaktta bestämmelserna om förhandsmeddelande i artikel 17 i rådets torskförordning,

49) landar fångsten i strid med bestämmelsen om landning i utsedda hamnar i artikel 18 i rådets torskförordning,

50) underlåter att iaktta bestämmelsen om transitering i artikel 21 i rådets torskförordning,

51) underlåter att iaktta bestämmelsen om lämnande av en landningsdeklaration i artikel 22 i rådets torskförordning,

52) underlåter att iaktta de närmare bestämmelser om Europeiska unionens bevarandeåtgärder eller fleråriga planer som genom förordning av statsrådet eller jord- och skogsbruksministeriet utfärdats med stöd av 44 §, eller

53) är befälhavare för ett fiskefartyg i strid med ett beslut enligt 61 § 2 mom. som gäller förbud att vara befälhavare för ett fiskefartyg.

50 §
Överträdelseavgiftens storlek

Den överträdelseavgift som påförs för överträdelser som avses i 49 § 1, 2, 6, 14—18, 21, 25, 28, 43, 44, 47, 50 och 51 punkten är minst 100 euro. En fysisk person kan påföras högst 5 000 euro och en juridisk person högst 10 000 euro i överträdelseavgift.

Den överträdelseavgift som påförs för andra överträdelser enligt 49 § än de som avses i 1 mom. är minst 300 euro. En fysisk person kan påföras högst 25 000 euro och en juridisk person högst 50 000 euro i överträdelseavgift.

Vid bedömning av överträdelseavgiftens storlek ska överträdelsens art, omfattning, varaktighet, gärningsmannens skuld sådan den framgår av överträdelsen och om gärningen varit upprepad samt storleken på den vinning som eftersträvats och erhållits genom överträdelsen beaktas.

51 §
Allvarliga överträdelser

Landsbygdsverket påför påföljdsavgift för en allvarlig överträdelse för den som

1) bedriver IUU-fiske på det sätt som anges i artikel 3.1 i rådets IUU-förordning,

2) bedriver affärsverksamhet som direkt hänför sig till IUU-fiske på det sätt som avses i artikel 42.1 b i rådets IUU-förordning,

3) förfalskar handlingar som avses i rådets IUU-förordning eller använder sådana falska eller ogiltiga handlingar på det sätt som avses i artikel 42.1 c i rådets IUU-förordning, eller

4) underlåter att översända en landnings-deklaration eller avräkningsnota när fångsten har landats i en hamn i ett tredjeland, manipulerar motorn på fiskefartyget eller underlåter att landa en fångst på det sätt som avses i artikel 90.1 a—c i rådets kontrollförordning.

Om en gärning som avses i artikel 3.1 a—e eller 3.1 i i rådets IUU-förordning eller i artikel 90.1 a—c i rådets kontrollförordning, med beaktande av omständigheterna och följderna av gärningen är ringa, och om ekonomisk vinning inte är syftet med gärningen, kan Landsbygdsverket besluta att gärningen är en överträdelse och påföra överträdelseavgift i enlighet med 50 § 2 och 3 mom.

52 §
Påföljdsavgiftens storlek

Påföljdsavgiften är minst 2 000 euro. Den påföljdsavgift som påförs en juridisk person är högst 100 000 euro och den påföljdsavgift som påförs en fysisk person högst 50 000 euro. Om fiskeriprodukter har erhållits genom en allvarlig överträdelse eller med hjälp av en allvarlig överträdelse, är påföljdsavgiftens maximibelopp dock fem gånger värdet av fiskeriprodukterna, om deras femfaldiga värde är större än de belopp på 100 000 eller 50 000 euro som avses ovan. Om det är fråga om en allvarlig överträdelse som har upprepats inom fem år, är påföljdsavgiftens maximibelopp åtta gånger värdet av de fiskeriprodukter som erhållits genom den allvarliga överträdelsen, om deras åttafaldiga värde är större än de belopp på 100 000 eller 50 000 euro som avses ovan.

Vid bedömning av påföljdsavgiftens storlek ska utöver bestämmelserna i artikel 90.1, 90.3 och 90.4 i rådets kontrollförordning dessutom beaktas överträdelsens art, varaktighet, gärningsmannens skuld sådan den framgår av överträdelsen och storleken på den vinning som eftersträvats och erhållits.

53 §
Landsbygdsverkets utredningsbefogenheter

När Landsbygdsverket utreder rapporterade gärningar som strider mot bestämmelserna om den gemensamma fiskeripolitiken har verket samma befogenheter att förrätta inspektioner och genomföra utredningar samt använda registren som tillsynsmyndigheterna har enligt 2 och 3 kap. Landsbygdsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter få för utredning och undersökning av saken behövliga uppgifter om de aktörers ekonomiska ställning som är föremål för utredningen.

54 §
Att avstå från att påföra överträdelseavgift

Landsbygdsverket kan avstå från att påföra överträdelseavgift, om gärningen eller försummelsen som helhet betraktad är ringa och den inte upprepas, och om påförande av överträdelseavgift bör betraktas som uppenbart oskäligt med beaktande av rådande förhållanden när gärningen begicks samt gärningsmannens ekonomiska ställning.

55 §
Preskription

Ett påföljdsförfarande som gäller överträdelser enligt 49 § ska inledas inom två år och ett påföljdsförfarande som gäller allvarliga överträdelser enligt 51 § inom fem år från det att gärningen begicks eller den underlåtna åtgärden senast borde ha vidtagits. Förfarandet anses ha börjat när en specificerad anmälan om gärningen eller försummelsen har kommit in till Landsbygdsverket.

Överträdelseavgift kan inte påföras, om en längre tid än fem år har förflutit sedan den gärning som utgör grund för överträdelsen begicks, eller från det att den underlåtna åtgärden senast borde ha vidtagits. Påföljdsavgift kan inte påföras, om en längre tid än tio år har förflutit sedan den gärning som utgör grund för överträdelsen begicks, eller från det att den underlåtna åtgärden senast borde ha vidtagits.

56 §
Brådskande behandling vid påföljdsmyndigheten

Landsbygdsverket ska som brådskande ärende behandla ett sådant ärende som gäller en misstänkt överträdelse eller en misstänkt allvarlig överträdelse och i samband med vilket tillsynsmyndigheten har omhändertagit egendom eller åtgärder som avses i 13 eller 14 § har vidtagits. Myndigheten bestämmer i sitt beslut om påföljden vad som ska göras med den egendom som tillsynsmyndigheten har omhändertagit, om den inte med stöd av 12 § har återlämnats till innehavaren eller överlåtits till polisen.

57 §
Förhållande till straffrättsliga förfaranden

Fastän en gärning eller försummelse som avses i 49 eller 51 § kan bedömas uppfylla de rekvisit för brott som avses i strafflagen (39/1889) eller i någon annan lag, får eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning, åtal eller straff, om en överträdelseavgift eller påföljdsavgift prövas vara en tillräcklig påföljd. Vid bedömningen av ärendet beaktas hur skadlig eller allvarlig gärningen eller försummelsen varit, om den upprepats, den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, storleken på den förväntade överträdelseavgiften eller påföljdsavgiften samt det straff som förväntas för brottet och andra konsekvenser för den som ansvarar för gärningen eller försummelsen.

Överträdelseavgift och påföljdsavgift kan inte påföras den som vid förundersökning, åtalsprövning eller ett brottmål som är anhängigt vid domstol är misstänkt för samma gärning. Överträdelseavgift och påföljdsavgift kan inte heller påföras den som för samma gärning har meddelats en lagakraftvunnen dom eller som påförts straff eller för vilken redan för samma gärning har bestämts en påföljd enligt 50 eller 52 §.

För en gärning som avses i 49 eller 51 § kan åtal inte väckas och dom inte meddelas, om samma person redan har påförts en överträdelseavgift eller en påföljdsavgift i samma ärende.

58 §
Förundersökningsmyndighetens, åklagarens och domstolens anmälningsskyldighet

Om ett brottmål som gäller en gärning eller försummelse som avses i 49 eller 51 § har kommit till förundersökningsmyndigheten för utredning av någon annan orsak än en polisanmälan av en i 2 kap. avsedd tillsynsmyndighet eller Landsbygdsverket, ska förundersökningsmyndigheten informera verket om detta och sända de handlingar som erhållits och upprättats för förundersökningen till Landsbygdsverket.

Förundersökningsmyndigheten, åklagaren och domstolen ska informera Landsbygdsverket om de beslut och domar som gäller gärningar och försummelser enligt 49 och 51 §.

59 §
Verkställighet av överträdelseavgiften och påföljdsavgiften

Överträdelseavgiften och påföljdsavgiften ska betalas till finska staten.

Överträdelseavgift och påföljdsavgift som påförts med stöd av denna lag drivs in i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter (672/2002).

Verkställighet av överträdelseavgift och påföljdsavgift ska inledas, när det avgörande genom vilket påföljden i fråga har bestämts har vunnit laga kraft. Rättsregistercentralen sköter verkställigheten av överträdelseavgifter och påföljdsavgifter. Ett beslut om överträdelseavgift och påföljdsavgift ska verkställas inom fem år från det lagakraftvunna beslutet om avgift.

8 kap.

Pricksystem, andra tilläggspåföljder och register över påföljder

60 §
Prickar för innehavare av fiskelicens och indragning av fiskelicensen

På basis av allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 a i rådets IUU-förordning tilldelar Landsbygdsverket i samband med ett beslut om påföljder innehavaren av fiskelicens de prickar som avses i artikel 92.1 i rådets kontrollförordning i den ordning som bestäms i artikel 92 i rådets kontrollförordning, i artiklarna 126—134 i kommissionens kontrollförordning och i bilaga XXX till den förordningen samt i denna lag. I ett beslut om tilldelande av prickar får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

Om det totala antalet prickar för en innehavare av fiskelicens överskrider det totala antal som anges i artikel 129 i kommissionens kontrollförordning, drar Landsbygdsverket in fiskelicensen tillfälligt eller permanent i enlighet med den artikeln. Ett beslut om tillfällig eller permanent indragning av en fiskelicens kan verkställas även om det inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

61 §
Prickar för fiskefartygs befälhavare

Landsbygdsverket tilldelar ett fiskefartygs befälhavare prickar i samband med ett beslut om påföljder för allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 a i rådets IUU-förordning i enlighet med förteckningen i bilaga XXX till kommissionens kontrollförordning. I ett beslut om tilldelande av prickar får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

När ett fiskefartygs befälhavare har totalt 18 prickar förbjuder Landsbygdsverket befälhavaren att vara befälhavare för fiskefartyget under en period på två månader, när antalet prickar är 36 är perioden fyra månader, när antalet prickar är 54 är perioden åtta månader och när det totala antalet prickar är 72 eller mer är perioden ett år. Ett beslut om att förbjuda befälhavaren att vara befälhavare kan verkställas även om det inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

Prickar som tidigare har tilldelats ett fiskefartygs befälhavare beaktas inte, om fiskefartygets befälhavare inte inom tre år efter datumet för den senaste allvarliga överträdelse för vilken prickar tilldelats honom eller henne gör sig skyldig till en sådan ny gärning eller ny försummelse som straffas som en allvarlig överträdelse och för vilken han eller hon tilldelas prickar.

62 §
Tilldelande av prickar på basis av rapporter från andra myndigheter

Landsbygdsverket tilldelar innehavaren av fiskelicens och ett fiskefartygs befälhavare prickar med anledning av gärningar som framgår av de underrättelser som avses i artikel 126.5 i kommissionens kontrollförordning och i 58 §.

63 §
Anmälan om förbud att vara befälhavare

Landsbygdsverket ska anmäla till Trafiksäkerhetsverket om ett i 61 § avsett förbud att vara befälhavare för ett fiskefartyg som verket har meddelat.

64 §
Överträdelseregistret

I det register som avses i artikel 93 i rådets kontrollförordning införs

1) den tidpunkt då beslutet om straff eller påföljd har fattats och den myndighet som har fattat beslutet,

2) uppgifter om huruvida beslutet har vunnit laga kraft,

3) uppgifter om den gärning som avses i beslutet,

4) namn på och andra identifieringsuppgifter för den fysiska eller juridiska person som begått den straffbara gärningen eller som betraktas som ansvarig för gärningen,

5) namn på och registerbeteckning för det fartyg som är inblandat i den straffbara gärningen,

6) uppgifter om innehavaren av fiskelicensen,

7) uppgifter om straff och tilläggspåföljder,

8) uppgifter om prickar som tilldelats innehavaren av fiskelicensen och fiskefartygets befälhavare,

9) uppgifter om sådant avbrott i fråga om fiskelicensen eller sådan indragning av denna som bestämts på basis av de prickar som tilldelats innehavaren av fiskelicensen,

10) uppgifter om förbud att vara befälhavare, som på basis av prickar meddelats fiskefartygets befälhavare,

11) uppgifter om beslutens verkställighet.

Personuppgifterna bevaras i registret i tio år från utgången av det kalenderår under vilket det beslut som innehåller personuppgifterna har vunnit laga kraft. En uppgift som konstaterats vara felaktig får bevaras i fem år efter det att den infördes i registret, om det behövs för att trygga den registrerades rättigheter eller rättigheterna för en person som hör till registerförarens personal. Sådana uppgifter får användas endast för att trygga ovan nämnda rättigheter.

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i personuppgiftslagen.

65 §
Överträdelseregistrets registerförare och registeranvändare

Överträdelseregistret förs av jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket. Landsbygdsverket är huvudansvarig registerförare. Registeranvändare är förutom ovannämnda instanser dessutom gränsbevakningsväsendet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för den allmänna förvaltningen av registret och för styrningen av förandet av registret. Landsbygdsverket beviljar på framställning av en myndighet en person rätt att använda de register samt registrens datagrupper och datafält som behövs för skötseln av myndighetens lagstadgade uppgifter. Den myndighet som har fört in uppgifterna i registret svarar för att de är korrekta samt för att registreringen och användningen sker på ett lagligt sätt vid skötseln av de egna uppgifterna.

66 §
Registrets användningsändamål

Överträdelseregistret används för planeringen och styrningen av tillsynen över att den gemensamma fiskeripolitiken iakttas och av regleringen av det kommersiella fisket samt för fullgörandet av de rapporteringsskyldigheter som Europeiska unionen ställer upp. Uppgifterna i registret används vid tillsynen över fisket och vid undersökningen av gärningar som strider mot den gemensamma fiskeripolitiken samt vid bestämmandet av påföljder.

67 §
Anteckningar i andra register

De prickar som avses i 60—62 § och som hänför sig till fiskefartyg, innehavare av fiskelicenser och befälhavare för fiskefartyg samt avbrott i fråga om fiskelicensen och indragningar av denna som bestämts på basis av dessa prickar och förbud att vara befälhavare för ett fiskefartyg införs även i det register som avses i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs. Den myndighet som för fiskefartygsregistret överför på fiskefartygets nya licensinnehavare de prickar som tilldelats tidigare licensinnehavare och som hänför sig till fiskefartygets licens, om fiskefartyget säljs, överförs eller på annat sätt byter ägare.

Ett beslut om överföring av prickar kan verkställas även om det inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. Landsbygdsverket ska underrättas om överföringen av prickar.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

68 §
Kostnader orsakade av kontroll och mätning av maskinstyrkan

Certifiering av maskinstyrkan i samband med besiktning ingår i Trafiksäkerhetsverkets besiktningsavgift. Bestämmelser om de avgifter som tas ut för Trafiksäkerhetsverkets prestationer finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Innehavaren av ett fiskefartyg ska till det klassificeringssällskap eller den aktör som avses i 15 § betala de kostnader som orsakas av mätningen av maskinstyrkan och det dokument som ges över mätningen av maskinstyrkan.

69 §
Utlämnande av registeruppgifter

Uppgifter får lämnas ut från register som avses i denna lag genom registerutdrag eller via en teknisk anslutning. Den myndighet som för registret beslutar om utlämnande av uppgifter. Innan uppgifter lämnas ut ska den som lämnar ut uppgifterna se till att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter som behövs för användningsändamålet lämnas ut till

1) Tullen för i lag angivna tillsynsuppgifter, förebyggande av brott, förundersökning, beskattning och övervakning av beskattningen,

2) polisen för övervakning av fisket, upprätthållande av gränssäkerheten, övervakning av sjötrafiken, förebyggande av brott, förundersökning, undersökning av oljeutsläpp och räddningsverksamhet,

3) Trafiksäkerhetsverket för styrning av sjöfarten, tillsyn över sjösäkerheten och förvaltningen av fartygsregistret,

4) utsökningsmyndigheterna för skötseln av deras verkställighetsuppgifter,

5) myndigheterna för livsmedelstillsyn för tillsynen över att livsmedelslagstiftningen följs,

6) Ålands landskapsregering för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för bestämmande av påföljder samt för registrering av sådana finska fartyg som har sin hemort i landskapet Åland,

7) Europeiska kommissionen, Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska unionens medlemsstater för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för bestämmande av påföljder,

8) en i 10 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) avsedd fiskeriförsäkringsinrättning för beslutsfattande om betalning av försäkringsstöd,

9) en i 19 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske avsedd närings-, trafik- och miljöcentral för återkrav av försäkringsstöd.

70 §
Delgivning av beslut

Bestämmelser om delgivning av beslut enligt denna lag finns i förvaltningslagen. Beslut som avses i 8 kap. i denna lag och som gäller tilldelande av prickar får delges som vanlig delgivning enligt 59 § i förvaltningslagen.

71 §
Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut om certifiering av maskinstyrka och mätning av maskinstyrka som har fattats av ett klassificeringssällskap eller en verksamhetsutövare som avses i 8 och 15 § får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Ändring i beslut med anledning av en begäran om omprövning och i andra beslut enligt denna lag än de som avses i 1 mom. får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Landsbygdsverket har rätt att söka ändring i ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket ett beslut som meddelats av Landsbygdsverket har upphävts eller ändrats.

72 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

73 §
Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 7 och 8 kap. ska tillämpas på gärningar som har begåtts och försummelser som har ägt rum efter denna lags ikraftträdande. I det överträdelseregister som avses i 64 § får dock införas domar och beslut som meddelats redan före lagens ikraftträdande.

RP 107/2014
GrUU 28/2014
JsUB 17/2014
RSv 170/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.