1186/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med rikdagens beslut

ändras i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 2 § 2—4 punkten samt 4 och 21 §,

av dem 2 § 2 punkten sådan den lyder i lag 1403/2010 och 4 § sådan den lyder i lag 1133/2013, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 919/2008 och 1403/2010, en ny 4 a-punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) direktstöd från Europeiska unionen stöd som avses i avdelningarna III och IV i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,

3) kompensationsbidrag stöd som avses i artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

4) miljöbidrag stöd som avses i artikel 28 i den förordning som nämns i 3 punkten,

4 a) bidrag för ekologisk produktion stöd som avses i artikel 29 i den förordning som nämns i 3 punkten,


4 §
Skatteåterbäringens belopp

För lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja som under skatteåret använts i jordbruket och beskattats i Finland, återbärs punktskatt till sökanden i enlighet med vad som i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) föreskrivs om energiinnehållsskatt på svavelfri lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja. För el återbärs punktskatt 1,55 cent per kilowattimme. Återbäring betalas enligt det återbäringsbelopp som gäller vid tidpunkten för konsumtionen av brännoljan eller elen.

21 §
Beaktande av Europeiska unionens lagstiftning

Denna lag tillämpas inte på företag som är i ekonomiska svårigheter enligt Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014—2020 (2014/C 204/01), som antagits av Europeiska kommissionen, eller på företag som är föremål för ett betalningskrav som avses i dessa riktlinjer på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

På återbäring av punktskatt tillämpas dessutom lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På lätt och tung brännolja, biobrännolja samt el som har använts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 128/2014
RP 234/2014
FiUB 30/2014
RSv 192/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.