1157/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Naturresursinstitutet tar i enlighet med 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för ATP-intyg för livsmedelstransportmateriel ut en fast avgift som motsvarar självkostnadsvärdet. Avgiften är 120 euro.

Naturresursinstitutet tar i enlighet med 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten ut en lägre avgift än prestationens självkostnadsvärde,  om det är fråga om testning av biologisk effektivitet och användbarhet för godkännande enligt lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) hos sådana växtskyddsmedel inom skogsbruket som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Avgiften är 2600 euro.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Övriga prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Naturresursinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda undersökningar samt forskningsmaterial och statistiskt material,

2)  analystjänster,

3)  provnings-, testnings-, och inspektionstjänster,

4) utbildning och kurser,

5) sakkunnig- och rådgivningstjänster,

6) publikationer och andra tryckalster,

7) informationstjänster, lån och kopior av informationsmaterial,

8) bearbetning av forskningsmaterial och annat material samt prestationer som bearbetningen ger upphov till,

9) insamling av uppgifter i anslutning till statistiskt material,

10) teknisk överlåtelse av datasystem, program och motsvarande prestationer samt av nyttjanderätten till informationsmaterial i datasystemen och av informationsmaterial till utomstående på beställning,

11) försäljning av frön och plantor för skogsbestånd och specialbestånd samt av virke,

12) avtalsbaserad uppdrivning av ympar från plusträd för fröplantager,

13) reproduktionstjänster gällande husdjur,

14) elitplantproduktion,

15) odlingstjänster,  

16) fiskodlingsprodukter, såsom rom och fiskyngel,

17) tjänster och metoder knutna till fiskodling,

18) tjänster i anslutning till fastighetsskötsel samt övriga repations- och underhållstjänster som hänför sig till lokaler och områden,

19) fotografier,

20) övriga produkter och tjänster som baserar sig på beställning och som anges särskilt.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Naturresursinstitutet beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i den lagen samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till utgången av 2017.

Helsingfors den 17 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Susanna Paakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.