1154/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för stödfinansierat byggande av produktionsbyggnader för pälsdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) och 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), av dessa det förstnämnda lagrum sådant det lyder i lag 275/2004 som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som annars föreskrivs om planering och uppförande av byggnader och byggnadernas brandsäkerhet ska denna förordning tillämpas vid nybyggande, med nybyggande jämförbara utvidgningar eller omfattande renovering av produktionsbyggnader för pälsdjur som beviljas stöd enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) och lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) pälsdjur djur som hålls för pälsproduktion eller annan motsvarande produktion,

2) mink ett pälsdjur av arten Mustela vison,

3) räv ett pälsdjur av arterna Alopex lagopus eller Vulpes vulpes,

4) iller ett pälsdjur av arten Mustela putorius,

5) sjubb ett pälsdjur av arten Nyctereutes procyonoides,

6) skugghus en byggnad med skyddstak utan väggar med två burrader och mittgång där pälsdjur hålls för produktion,

7) pälsdjurshall en oisolerad hallbyggnad där pälsdjur hålls för produktion,

8) pälsdjursbyggnad ovannämnda skugghus eller pälsdjurshall,

9) produktionsbyggnad för pälsdjur en pälsdjursbyggnad och övriga byggnader och konstruktioner som hänför sig till pälsdjursproduktionen.

3 §
Allmänna krav

Vid planering och byggande av produktionsbyggnader för pälsdjur tillämpas de föreskrifter som ingår i Finlands byggbestämmelsesamling, de krav på hållning av pälsdjur som ingår i djurskyddslagstiftningen, de villkor för stöd som ingår i lagstiftningen om jordbruk och landsbygdsnäringar och miljöförvaltningens miljöskyddskrav med nedan följande kompletteringar.

På brandsäkerheten för produktionsbyggnader för pälsdjur tillämpas bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds (474/2014). Om det för utfodring av djur enbart används en automatisk utfodrings- och dricksanordning utan automatiskt startande reservsystem, ska anordningen vara försedd med larmsystem som meddelar om funktionsstörningar till skötaren.

Ny pälsdjursfarm ska placeras i inhägnat område som inte störs av motorfordonstrafik eller annat buller. Om befintliga pälsdjursbyggnader inte är gjorda rymningssäkra ska hela området inhägnas med stängsel i samband med utvidgning av farmen.

4 §
Planering av konstruktionerna i pälsdjursbyggnaden

Konstruktionerna och anordningarna i pälsdjursbyggnaden ska planeras så att de håller för de påfrestningar som hållande av pälsdjur förorsakar. Material och konstruktioner i djurens burar och lyor inklusive utrustning ska vara sådant att det inte riskerar fara för djurens hälsa och välbefinnande. Burarna skall utformas och placeras så, att djuren lätt kan hanteras och inspekteras och att goda ljus- och klimatförhållanden fås för alla djur. Burarna ska placeras och utformas så att djuren i intilliggande burar inte kommer åt att skada varandra. De inre ytorna samt utfodrings- och dricksanordningarna ska vara utformade så att förorening av djurens foder och vatten förhindras och att anordningarna lätt kan hållas rena och desinficeras. Djuren får inte heller utsättas för foder-, vatten- och gödselspill. I ytbehandlingen av konstruktionerna får inte träskyddskemikalier, målarfärg eller andra medel användas på ett sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos djuren.

Golvunderlaget i en bur eller i andra utrymmen där djuren hålls ska vara sådant att djurens gödsel och annat flytande sekret avlägsnas på ett ändamålsenligt sätt i utgödslingen eller absorberas väl i ströet.

Om minimiutrymmeskraven för den plats där pälsdjuren hålls stadgas noggrannare i statsrådets förordning om skydd av pälsdjur 1084/2011.

5 §
Skugghus

Mittgången i ett nytt skugghus ska vara minst 1 200 millimeter bred och skugghusets inre höjd ska vara minst 2 000 millimeter.

Golvnivån för mittgång i ett skugghus ska vara på minst 300 millimeters höjd över omgivande marknivå. Burarna ska placeras så att burens golvnivå ligger minst 800 millimeter över underliggande gödseluppsamlingsunderlag så att utgödslingen kan skötas ändamålsenligt. Den övre nivån på takytan eller det övre horisontala burnätet i burarna får vara högst 1 500 millimeter ovanför golvnivån i gången. Bottnen eller golvnivån i buren eller lyan ska vara minst 250 millimeter över gångens golvnivå.

Skugghusets tak ska sträcka sig minst 300 millimeter ut över burens yttre kant och ligga på högst 500 millimeters höjd ovanför övre ytan av burarna eller lyorna. Skugghusen kan byggas så att de följer terrängen i sluttande terräng, dock högst med fem procents lutning.

6 §
Pälsdjurshallar

Konstruktioner och utrustning i pälsdjurshall ska planeras så att de håller väl för de påfrestningar som inhysningen av pälsdjur medför.

Mellan burraderna ska finnas minst 1 200 millimeters gångutrymme för skötsel och granskning av djuren.

Den övre nivån på takytan eller det övre horisontala burnätet i burarna får vara högst 1 500 millimeter ovanför golvnivån i den intilliggande gången. Bottnen eller golvnivån i buren eller lyan ska vara minst 250 millimeter över den intilliggande gångens golvnivå.

Ytan på fönster och ljusöppningar i pälsdjurshall ska utgöra minst tre procent av hallens golvareal eller vid användning av ljusskivor minst sex procent av golvarealen.

7 §
Utfodrings- och dricksplatser

Platser eller anordningar för utfodring och vattning av pälsdjur ska vara sådana att de är inom räckhåll för alla djuren och inte utsätter dem fara för skador. Djuren ska alltid ha fri tillgång till rent och smält dricksvatten.

Utfodrings- och dricksanordningarna ska byggas och placeras så att foder och dricksvatten inte förorenas av urin och träck.

8 §
Sjukutrymmen

För sjuka eller skadade pälsdjur ska det finnas särskilda burar vars storlek bör motsvara minst den storlek som krävs för normala burar. För djur som är i behov av vård ska garanteras fri entré till ett skydd mot oväder och möjlighet att isolera sig från andra djur bakom insynsskydd. Sjukutrymmen ska utgöra minst fem procent av avelsdjurantalets utrymmesbehov.

Vid planering av sjukutrymmen ska beaktas att spridning av smittsamma sjukdomar hindras genom att passage från sjukavdelningen till avdelningen med friska djur är hindrad eller sålunda att sjukavdelningen finns i särskilt skugghus eller annan byggnad. Sjukutrymmet ska markeras i planritningen.

9 §
Gödselhantering

Området där pälsdjursfarmen ligger ska utformas så att ytvatten inte kan flöda ut från farmområdet direkt till den utanförliggande omgivningen och heller inte tvärtom. Farmområdet ska vara torrlagt med dränering eller öppna diken. Från farmområde utan täta gödseluppsamlingsunderlag ska flödvatten samlas till gödselstad eller avfallsvattenbassänger eller filtreras genom stenmaterialsfilter eller renas på motsvarande sätt innan vattnet leds bort från farmområdet.

Under pälsdjursbyggnadernas burrader ska finnas ett tätbottnat gödseluppsamlingsunderlag som hindrar gödsel och urin att flöda ut i omgivningen och varifrån utgödslingen kan ske med ändamålsenligt uppsamlingssystem.

I anslutning till pälsdjursbyggnaderna ska ordnas ändamålsenliga utrymmen för gödselhantering och -lagring. Lager för ströblandad gödsel ska dimensioneras att motsvara minst ett års lagringstid. Gödsellagrets minimiutrymme är för en mink eller iller 0,25 m3/år samt för en räv eller sjubb 0,5 m3/år. Att regnvatten rinner ner i gödselstaden ska förhindras.

Om pälsfarmen är delägare till samägt gödsellager eller om gödseln i samband med utgödsling direkt transporteras till mottagande komposteringsanläggning ska på farmområdet ändå finnas ett buffertlager vars lagringskapacitet motsvarar minst 10 % av det som krävs i 3 mom.

10 §
Inhägnad av farmområdet

Farmområdet ska inhägnas med stängsel som hindrar djuren att rymma och att skade- och rovdjur utifrån kan slippa in till området. Nätstängslets maskstorlek ska för mink- och iller vara högst 30 x 30 millimeter och för räv- och sjubb högst 50 x 50 millimeter. Höjden på stängslet ska vara minst två meter.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs bilaga 8 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadsbestämmelser och rekommendationer enligt jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar (6/2002) om krav för byggnader som stöds.

På ansökningar som har lämnats in innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Planerare
Kjell Brännäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.