1137/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av 2 § i lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsrådet (175/2003) 2 §, sådan den lyder i lag 88/2012, som följer:

2 §
Ministeriernas ansvarsområden och gemensamma uppgifter samt samarbete mellan ministerierna

Bestämmelser om ministeriernas ansvarsområden och om fördelningen av ärendena mellan dem utfärdas genom lag eller genom förordning av statsrådet.

Ministerierna ska vid behov samarbeta vid beredningen av ärenden. Det ministerium till vars ansvarsområde ärendet huvudsakligen hör svarar för ordnandet av samarbetet.

Statsrådets kansli svarar för statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster. Statsrådets kansli styr och samordnar tillvägagångssätten med avseende på de gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

Om uppgifterna inom en tjänst förändras väsentligt i samband med den ändring av ministeriernas indelning i ansvarsområden som hör samman med att statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster samlas och om det i stället för den tjänsten inrättas en ny tjänst, får den nya tjänsten när den tillsätts första gången tillsättas utan att ha ledigförklarats, om en tjänsteman vid ett ministerium utnämns till tjänsten.

Den personal i arbetsavtalsförhållande som vid ministerierna och vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori sköter de gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster som överförs till statsrådets kansli förflyttas när denna lag träder i kraft till tjänster vid statsrådets kansli. Personal i anställningsförhållande för viss tid som arbetar med dessa uppgifter förflyttas till tjänsteförhållanden för viss tid vid statsrådets kansli.

RP 187/2014
FvUB 32/2014
RSv 204/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsministerns ställföreträdare, finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.