1131/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) 1 §, rubriken för 4 § och 4 § 1 mom., 6 §, rubriken för 8 § och 8 § 1 mom., 11 §, 23 § 1 mom. och 24—26 § samt

fogas till lagen nya 3 a, 7 a och 9 a § och till 10 § nya 3 och 4 mom. samt till lagen en ny 12 a § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om närings-, trafik- och miljöcentralerna och om arbets- och näringsbyråerna som lyder under dem. Dessutom föreskrivs i denna lag om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, som sköter närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas gemensamma utvecklings- och serviceuppgifter och andra allmänna administrativa uppgifter. I fråga om övriga myndigheter som sköter uppgifter inom statens region- och lokalförvaltning föreskrivs särskilt.

3 a §
Utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter

Utvecklings- och förvaltningscentret sköter närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas gemensamma personalförvaltnings- och ekonomiförvaltningsuppgifter och andra motsvarande serviceuppgifter och allmänna förvaltningsuppgifter samt ger allmänna administrativa anvisningar och styr tillämpningen av dem vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna.

Utvecklings- och förvaltningscentret sköter dessutom uppgifter som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av understöd som beviljats av närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna. Det föreskrivs särskilt om dessa uppgifter annanstans i lagstiftningen.

En tjänsteman vid utvecklings- och förvaltningscentret ska för närings-, trafik- och miljöcentralen samt arbets- och näringsbyrån föredra för avgörande förvaltningsärenden som närmare bestämts genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Organisering av närings-, trafik- och miljöcentralerna och av utvecklings- och förvaltningscentret

I fråga om antalet närings-, trafik- och miljöcentraler och deras verksamhetsområden, namn och verksamhetsställen och om utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhetsställe föreskrivs genom förordning av statsrådet.


2 kap.

Styrning och ledning av närings-, trafik- och miljöcentralerna

6 §
Allmän administrativ styrning

Den allmänna administrativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna och av utvecklings- och förvaltningscentret ankommer på arbets- ja näringsministeriet.

7 a §
Styrningen av utvecklings- och förvaltningscentret

Utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet tjänar närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas strategiska mål.

Arbets- och näringsministeriet bestämmer de allmänna administrativa resultatmålen för utvecklings- och förvaltningscentret. Inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet, eller en myndighet inom centralförvaltningen som särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet inom sina egna ansvarsområden.

Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet styr tillsammans utvecklings- och förvaltningscentrets informationsförvaltningstjänster och bestämmer resultatmålen för dem.

Närmare bestämmelser om innehållet i och förfarandena för styrningen av utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet

Inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet, eller en myndighet inom centralförvaltningen som särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet inom sina egna ansvarsområden (styrning av verksamheten). Arbets- och näringsministeriet sörjer för styrningen av verksamheten när det gäller närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma funktioner och övriga åtgärder som behövs med tanke på en enhetlig verksamhet inom centralen.


9 a §
Ledningen av utvecklings- och förvaltningscentret

Utvecklings- och förvaltningscentret leds av utvecklings- och förvaltningscentrets direktör, som ansvarar för att verksamheten leder till resultat.

Utvecklings- och förvaltningscentret har som stöd för ledningen en ledningsgrupp, som bistår vid beslutsfattandet om vittsyftande och principiellt viktiga ärenden vid utvecklings- och förvaltningscentret. I fråga om ledningsgruppens sammansättning bestäms i utvecklings- och förvaltningscentrets arbetsordning.

10 §
Beslutanderätt

Direktören för utvecklings- och förvaltningscentret avgör ärenden som hör till utvecklings- och förvaltningscentrets behörighet, om inte något annat bestäms eller i utvecklings- och förvaltningscentrets arbetsordning föreskrivs om dem.

Direktören för utvecklings- och förvaltningscentret får överta avgörandet av ett ärende som hör till utvecklings- och förvaltningscentrets behörighet.

11 §
Närings-, trafik- och miljöcentralens samt utvecklings- och förvaltningscentrets arbetsordning

I arbetsordningen för en närings-, trafik- och miljöcentral bestäms om hur centralens förvaltning och funktioner ska ordnas samt om beredningen och avgörandet av ärenden. Direktören för närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om arbetsordningen.

I arbetsordningen för utvecklings- och förvaltningscentret bestäms om hur centrets funktioner ska ordnas samt om beredningen och avgörandet av ärenden. Direktören för utvecklings- och förvaltningscentret beslutar om utvecklings- och förvaltningscentrets arbetsordning.

Ett ansvarsområde inom en närings-, trafik- och miljöcentral kan vid behov ha en arbetsordning. I arbetsordningen kan det bestämmas närmare om hur funktionerna inom ansvarsområdet ska ordnas och om personalens uppgifter och tjänstgöringsorter. Chefen för ansvarsområdet beslutar om arbetsordningen för ansvarsområdet.

12 a §
Tillsättning av tjänster vid utvecklings- och förvaltningscentret

Direktören för utvecklings- och förvaltningscentret utnämns av arbets- och näringsministeriet.

Den övriga personalen vid utvecklings- och förvaltningscentret utnämns av direktören för utvecklings- och förvaltningscentret.

I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna vid utvecklings- och förvaltningscentret föreskrivs genom förordning av statsrådet.

23 §
Serviceenhet för den språkliga minoriteten

En närings-, trafik- och miljöcentral kan för uppgifter inom sitt verksamhetsområde ha en särskild serviceenhet som betjänar regionens finsk- eller svenskspråkiga minoritet eller, inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen, dess samiska minoritet. En serviceenhet kan också inrättas vid utvecklings- och förvaltningscentret samt gemensamt för flera närings-, trafik- och miljöcentraler.


24 §
Företrädande av staten

En närings-, trafik- och miljöcentral kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till dess verksamhetsområde, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för styrningen av verksamheten gör det. I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralernas rätt att föra målsägarens talan på statens vägnar föreskrivs särskilt.

Utvecklings- och förvaltningscentret kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som föreskrivits för centret, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för styrningen av verksamheten gör det.

Om ett ärende som omfattas av en närings-, trafik- och miljöcentrals behörighet har avsevärda konsekvenser för två eller flera centralers verksamhetsområde, ska det ministerium som svarar för styrningen av verksamheten besluta vilken central som ska vara statens representant i ärendet. Ändring i ministeriets beslut får inte sökas genom besvär.

Arbets- och näringsbyråerna kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till byråns verksamhetsområde, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för styrningen av verksamheten eller en företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralen gör det.

25 §
Avgiftsbelagda prestationer

I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralens, utvecklings- och förvaltningscentrets samt arbets- och näringsbyråns avgiftsbelagda prestationer och storleken på avgifterna gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

I fråga om avgifterna för närings-, trafik- och miljöcentralernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets prestationer föreskrivs genom förordning av statsrådet.

26 §
Ändringssökande

I ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, av utvecklings- och förvaltningscentret och av en arbets- och näringsbyrå får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs om ändringssökande någon annanstans i lagstiftningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

De tjänstemän vid en närings-, trafik- och miljöcentral vars uppgiftsbeskrivning omfattar föredragande av beslut som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av understöd när utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet inleds, kan som tjänstemän vid närings-, trafik- och miljöcentralen fram till den 31 mars 2016 fortsätta att föredra dessa beslut för utvecklings- och förvaltningscentret för avgörande utan särskilt beslut eller förordnande.

De tjänstemän vars uppgiftsbeskrivning vid utvecklings- och förvaltningscentret omfattar föredragande av beslut som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av understöd när utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet inleds, kan som tjänstemän vid utvecklings- och förvaltningscentret fram till den 31 mars 2016 fortsätta att föredra dessa beslut för närings-, trafik- och miljöcentralen för avgörande utan särskilt beslut eller förordnande.

RP 197/2014
FvUB 30/2014
RSv 190/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.