1126/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av lagen om preskription av skulder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om preskription av skulder (728/2003) 8 § 3 mom., sådant det lyder i lag 708/2007, samt

fogas till lagen en ny 13 a § och en ny mellanrubrik före den som följer:

Slutgiltig preskription
13 a §
Slutgiltig preskription

Fysiska personers penningskulder som grundar sig på avtal preskriberas senast när det har gått 20 år sedan skulden förfallit till betalning. Om borgenären är en fysisk person, är preskriptionstiden 25 år. Den preskriptionstid som avses här kan inte avbrytas.

Bestämmelser om preskription av en skuld på grund av att tiden för utsökningsgrundens verkställbarhet har löpt ut finns i 2 kap. 27 § i utsökningsbalken (705/2007).

Preskription enligt denna paragraf hindrar inte förlängning av utsökningsgrundens tidsfrist enligt 2 kap. 26 § och 27 § 2—4 mom. i utsökningsbalken.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Denna lag tillämpas också på skulder som har förfallit till betalning innan lagen trädde i kraft. Det anses dock att högst 15 år av preskriptionstiden föregår ikraftträdandet.

RP 83/2014
LaUB 12/2014
RSv 156/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.