1119/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (1367/2011) bilaga 2;

ändras 4 § 2 och 4 mom., 8 § 2 mom., 10 och 13 §; samt

tilläggs en ny 19 a § som följer:

4 §
Funktionsmässiga krav

Det är tillåtet att rensa, flå, plocka samt ta ur djur på en för ändamålet reserverad och utrustad plats. Tillverkning av malet kött och malen lever är tillåten på en för ändamålet reserverad plats i enlighet med 14 §.


Kött som hanteras i en livsmedelslokal ska vara kontrollerat, med undantag för kött som avses i 3 och 4 § i förordningen om verksamheter med låg risk och kött av frilevande vilt som hanteras på privata tillställningar ordnade av jägare. Inget kött behöver vara kontrollerat i sådana livsmedelslokaler där endast livsmedel som ägs av en konsument hanteras, förutsatt att livsmedlet återbördas till konsumentens privathushåll för användning.

8 §
Serveringstemperaturer

Med undantag för livsmedel som avses i 12 § 1 mom. får oförpackade lättfördärvliga livsmedel serveras en gång och i högst fyra timmar. Ifall de temperaturkrav som ges i 7 § iakttas vid servering, tillämpas inte nämnda fyra timmars serveringstid.

10 §
Djupfrysta varor

Vid lagring, transport och försäljning av glass och djupfryst glassmix skall temperaturen vara jämn och den skall i alla delar av produkten vara -18 °C eller kallare. Under transport och försäljning tillåts att temperaturen kortvarigt ändras till högst -15 °C. Glass som skall serveras omedelbart får dock förvaras så att glassens temperatur är varmare än -18 °C. Bestämmelser om transport och förvaring av övriga djupfrysta varor utfärdas särskilt.

När det gäller transport av djupfrysta varor och lättfördärvliga livsmedel som omfattas av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) (FördrS 48/1981) ska de temperaturer som fastställs i bilagorna till överenskommelsen iakttas.

De krav på mätning och registrering av temperaturen som anges i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel tillämpas inte på en frysanläggning avsedd för lagring i en livsmedelslokal för detaljförsäljning, om frysanläggningens volym är mindre än 10 kubikmeter och dess lufttemperatur kan mätas med en väl synlig termometer.

13 §
Försäljning av kött- och fiskeriprodukter samt levande musslor

Kött, malet kött, köttberedningar och köttprodukter samt fiskeriprodukter och levande musslor får saluföras i färdiga förpackningar i kylda försäljningsanordningar. Om det finns tillgång till ett särskilt kylförvaringsutrymme för förvaringen av dem, får de saluföras oförpackade i separata, kylda försäljningsanordningar. Fiskeriprodukter och levande musslor ska då vara separerade genom en tillräcklig mellanvägg eller på annat sätt hållas tillräckligt åtskilda från andra produkter. Fångst- eller upptagningsdatum för färsk fisk ska tydligt och skriftligen anges i samband med försäljningen samt vid leverans från ett detaljförsäljningsställe till ett annat.

Det djupfrysningstvång som nämns i avsnitt VIII kapitel III del D i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung tillämpas på vissa fiskeriprodukter, dock inte strömming (Clupea harengus membras) och vassbuk (Sprattus sprattus).

19 a §
Överlåtelse av obehandlad mjölk samt annan icke-värmebehandlad mjölk

Obehandlad mjölk och annan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (699/2013) om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av obehandlad mjölk avsedd icke-värmebehandlad mjölk ska inte serveras eller hanteras i livsmedelslokaler där det regelbundna klientelet huvudsakligen utgörs av personer som tillhör de riskgrupper som nämns i 4 § i sagda förordning, som t.ex. daghem, lågstadier, åldringshem samt vissa sjukhus och servicehem. Kravet gäller inte råmjölk.

Obehandlad mjölk och annan icke-värmebehandlad mjölk får överlåtas till konsumenten endast i konsumentförpackning, förutom i livsmedelslokal enligt 9 § i den i 1 mom. nämnda förordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 11 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Sebastian Hielm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.