1116/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994, 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i lag 495/2005 och 5 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden i lag 974/2012:

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
1 §

Tullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som räknas upp i bifogade avgiftstabell är följande:

1) tullåtgärder som gäller fordonsklarering, överlåtelse till fri omsättning samt övriga tullåtgärder som nämns i avgiftstabellen,

2) Tullens beslut,

3) undersökningar utförda av tullaboratoriet på Tullens initiativ,

4) utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar, och tull- och andra intyg som ges till parterna samt sändning,

5) övriga prestationer som nämns i avgiftstabellen.

2 §

För användning av Tullens fordon på grund av en avgiftsbelagd övervakningsprestation tas det ut en särskild ersättning enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

Avgift för fordonsklarering tas ut för inkommande eller avgående fartyg och luftfartyg endast en gång, även om klareringen skulle omfatta flera olika åtgärder. Likaså tas avgiften endast ut en gång, om fartyget eller luftfartyget anländer till och avgår från landet inom en och samma timme.

Förhandsavgöranden
3 §

Tullens avgiftsbelagda prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006) är förhandsavgörande som gäller punktbeskattning och annan beskattning, samt beslut om att förhandsavgörande inte meddelas. För de prestationer som avses i denna paragraf tas beslutsavgift eller behandlingsavgift ut enligt de grunder för prissättningen som anges i avgiftstabellen i bilagan.

Övriga prestationer
4 §

Sådana i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Tullen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) laboratorieforskningar som utförs på beställning av en kund eller en annan myndighet,

2) utbildning som Tullen arrangerar för utomstående,

3) lämnande av uppgifter ur ADB-register och databaser, arkivundersökningar och statistiska undersökningar samt övriga informationstjänster på beställning av utomstående, om inte prestationen enligt andra bestämmelser är avgiftsfri,

4) publikationer,

5) annan än sedvanlig handledning som ges till en kontantkund för ifyllande av tulldeklaration samt sakkunnighjälp som gäller planering av tullklareringen samt övrig företagsservice,

6) användning av Tullens lokaler, materiel och utrustning,

7) sådana utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar och tull- och andra intyg som ges till andra än parterna samt sändning, samt

8) blanketter.

Tullen beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 3 mom. i den paragrafen med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Viseringar
5 §

För visum tas det ut en avgift i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009.

Med stöd av ett avtal mellan Europeiska unionen och ett tredje land om viseringslättnader tas av avtalspartens medborgare ut en nedsatt viseringsavgift i enlighet med bilagan.

För ett blad för påförande av visering för personer som innehar ett resedokument som inte erkänns av Finland tas det ut en avgift i enlighet med bilagan. Avgiften tas dock inte ut om inte någon viseringsavgift tas ut av personen i fråga.

Upplysningar som gäller tillämpning av tullagstiftningen
6 §

För utlämnande av tariff- och ursprungsbesked samt andra upplysningar som gäller tillämpning av tullagstiftningen tas de särskilda kostnader ut som avses i artikel 52.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (unionens tullkodex), om dessa kostnader är betydligt högre än de som normalt uppstår.

Särskilda bestämmelser
7 §

För godkännande av en utländsk valutaenhet som betalningsmedel och för växling av valuta till euro uttas de kostnader som föranletts.

Ikraftträdande
8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till utgången av 2016.

I förordningen avsedda prestationer tillämpas på ärenden som har blivit anhängiga efter det att förordningen trätt i kraft eller därefter.

Helsingfors den 12 december 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Miia Ainali

Bilaga

AVGIFTSTABELL

för Tullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I TULLÅTGÄRDER
1. Fordonsklarering
Flygtrafik
Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:
1.1. På Helsingfors-Vanda, Tammerfors-Birkala och på Åbo flygstationer kl. 23.00—07.00 49 euro
1.2. På Enontekis, Helsingfors-Malms, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-Torneå, Kittilä, Karleby-Jakobstads, Kuopio, Kuusamo, Villmanstrands, Mariehamns, Uleåborgs, Björneborgs, Rovaniemi, Nyslotts, Seinäjoki, Vasa och Varkaus flygstationer samt Ärtholmens (Helsingfors) helikopterplan kl. 17.00—07.00 88 euro
1.3. Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet 107 euro
Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:
1.4. På ovan nämnda flygstationer kl. 17.00—7.00 57 euro
1.5. Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet 96 euro
Fartygstrafik
Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla veckodagar med undantag av klarering som gjorts elektroniskt:
1.6. kl. 16.00—07.00 40 euro
Klarering på platsen av ovan nämnda fartyg vid andra hamnar:
1.7. Från måndag till fredag kl. 07.00—16.00 102 euro/timme
1.8. Andra tider 130 euro/timme
2. Sådan överlåtelse av vara som införs i kommersiellt syfte till fri omsättning som inte sker i samband med hemförtullning, med undantag av sådan överlåtelseorder som getts elektroniskt
2.1. Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 25 euro
2.2. Lördagar och helgdagar 30 euro
3. Övriga tullåtgärder
3.1. Av orsak som har samband med varuhavaren och upplagshavaren nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i tullager eller annat lager godkänt av Tullen eller i tillfälligt lager 102 euro/timme
3.2. Lossningstillstånd i form av en handling beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänstetid 9 euro
3.3. Förstöring under tullkontroll, behandling av provpartier så att de inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har sam- band med kunden 102 euro/ timme
3.4. Användning av Tullens fordon för utförande av en övervakningsprestation, mätt från Tullens närmaste expeditionsplats, om avståndet från denna expeditionsplats i en riktning är över 10 km 36 cent/km
3.5. Om den beställda åtgärden av orsak som inte beror på Tullen inte har kunnat inledas på överenskommen tid, tas för väntetiden ut   102 euro/timme
3.6. Sådan beräkning, vägning, genomlysning eller annan inspektion av vara eller last som orsakas av att försegling eller annan motsvarande av Tullen applicerad eller godkänd identifieringsmärkning saknas 102 euro/timme
3.7. Förvaring och skötsel av sällskapsdjur 50 euro/ begynnande dygn
4. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer och sundhetskontroll av växter (frukter, bär och grönsaker)
4.1. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för växter som importeras till eller exporteras från Europeiska unionen:
4.1.1. för det första varupartiet 87 euro/ varuparti
4.1.2 för de följande varupartierna 34 euro/ varuparti
4.2 Sundhetskontroll av växter som importeras till Europeiska unionen:
4.2.1. för det första varupartiet 92 euro/ varuparti
4.2.2. för det första varupartiet under 50 kg 45 euro/ varuparti
4.2.3. för de följande varupartierna 40 euro/ varuparti
4.2.4 för de följande varupartierna under 50 kg 15 euro/ varuparti
4.3. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer samt sundhetskontroll av växter som importeras till Europeiska unionen:
4.3.1. för det första varupartiet 118 euro/ varuparti
4.3.2. för de följande varupartierna 50 euro/ varuparti
4.4. Noggrannare kontroll av växter som importeras till eller exporteras från Europeiska unionen, då brister upptäckts vid kontrollen   200 euro/ varuparti
varupartiet under 50 kg eller varupartierna med endast brister i förpackningspåskrift   105 euro/ varuparti
4.5. Ytterligare kontroll efter förbättrande åtgärder samt för växter som importeras från Europeiska unionen eller från andra länder   88 euro/ varuparti
varupartiet under 50 kg eller varupartierna med endast brister i förpackningspåskrift   45 euro/ varuparti
4.6. Kontroll för sundhetscertifikat av barrträdsvarupartier som importeras från Ryska federationen    2 euro/ intyg
II TULLENS BESLUT
1. Förhandsavgöranden
1.1. Förhandsavgörande om punktbeskattningen:
1.1.1. Vilket har krävt tullaboratorieundersökning 500 euro/ vara
1.1.2. Vilket inte har krävt tullaboratorieundersökning 350 euro/ vara
1.2. Annat förhandsavgörande som gäller beskattning:
1.2.1. När det är fråga om kommersiell verksamhet 500 euro
1.2.2. När sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kommersiell verksamhet   150 euro
1.3. Beslut om att inte ge förhandsavgörande 50 euro
2. Beslut som gäller registrering och beskattning
2.1. Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig:
2.1.1. Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig 1 600 euro
2.1.2. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan nämnt beslut   210 euro
2.1.3. Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsansökningar .. 200 euro
2.2. Tillstånd som gäller godkänd upplagshavare enligt punktskattelagen:
2.2.1. Tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter 700 euro
2.2.1.1. Därtill för varje fristående lager 210 euro
2.2.1.2. dock sammanlagt högst 1 000 euro
2.2.2. Tillstånd som gäller endast nationella punktskatter 520 euro
2.2.2.1. Därtill för varje fristående lager 200 euro
2.2.2.2. dock sammanlagt högst 800 euro
2.2.3. Tillstånd som gäller tillverkare som har leveranser bara i hemlandet   100 euro
2.3. Tillstånd som gäller skatterepresentanter enligt punktskattelagen:
2.3.1. Tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter 480 euro
2.3.2. Tillstånd som gäller endast nationella punktskatter 380 euro
2.4. Tillstånd som gäller registrerad mottagare enligt punktskattelagen:
2.4.1. Tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter 540 euro
2.4.2. Tillstånd som gäller endast nationella punktskatter 500 euro
2.5. Tillstånd som gäller registrerad avsändare enligt punktskattelagen .. 440 euro
2.6. Separata tillstånd som gäller centralisering av punktbeskattningen och givande av punktskattedeklaration 280 euro
2.7. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan nämnda beslut gällande påförande av punktskatt   310 euro dock högst avgiften för tillståndet
2.8. Avslagsbeslut som gäller ansökan om beslut gällande punkterna 2.2.1.—2.6 150 euro dock högst avgiften för tillståndet
3. Tillstånd och beslut om tullupplagring och tullförfarande
3.1. Tillstånd att inrätta friområde och frilager 580 euro
3.2. Mindre ändring av ovan i punkt 3.1. nämnt tillstånd 160 euro
3.3. Tillstånd att inrätta tullager och tillfälliga lager 340 euro
3.4. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan i punkt 3.3. nämnda tillstånd eller avslagsbeslut   130 euro
3.5. Beslut som gäller ändring av friområdets gränser 150 euro
4. Övriga tillstånd och beslut
4.1. Tillstånd till undantag i fråga om tullväg eller allmän trafikplats, vilket beviljats andra än privatpersoner   42 euro
4.2. Förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag som gäller klareringsskyldigheten vid annat förfarande än förenklat förfarande 52 euro
4.3. Tillstånd som baserar sig på punktlagstiftningen 140 euro
4.4. Beslut om att befria bananer från importkontroller 300 euro
4.5. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan nämnda beslut   77 euro dock högst avgiften för tillståndet
4.6. Förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet 38 euro
4.7. Befrielse från skatt på motorfordon 44 euro
4.8. Intyg över befrielse från farledsavgift 30 euro
5. Viseringar
5.1. Visering 60 euro
5.2. Visering för flygplatstransfering 60 euro
5.3. Visering för barn mellan 6 och 11 år 35 euro
5.4. Nedsatt viseringsavgift 35 euro
5.5. Separat blad för påförande av visering 10 euro
III TULLABORATORIETS PRESTATIONER
1. Laboratorieforskningar på Tullens initiativ; kontroll enligt livsmedelslagen (23/2006) och konsumentsäkerhetslagen (920/2011)
1.1. Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde 1—3 prov   440 euro
—  när 4 eller flera prov undersöks 532 euro
— när importpartiets värde är högst 1500 euro 250 euro/ varuparti
1.2. Kontroll av vattenhalten av fjäderfäkött 1—3 prov 440 euro
— när 4 eller flera prov som undersöks 532 euro
— när importpartiets värde är högst 1500 euro 250 euro/ varuparti
1.3. Andra varor 1—3 prov 360 euro
— när 4 eller flera prov som undersöks 440 euro
— när importpartiets värde är högst 1500 euro 200 euro/ varuparti
IV ÖVRIGA TJÄNSTER
1. Till parterna:
1.1. Utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar:
1.1.1. för den första sidan 10 euro/sida
1.1.2. för de därpå följande sidorna 85 cent/sida
1.2. Ovan nämnda styrkta utdrag och kopior:
1.2.1. för den första sidan 10,40 euro/ sida
1.2.2. för de därpå följande sidorna 1,30 euro/sida
1.3. Tull- och andra intyg 27,50 euro/ intyg
1.4. Sändning:
1.4.1. Brevförsändelse 4,20 euro + postavgift
1.4.2. Paketförsändelse 7 euro + postavgift
1.4.3. Expeditionsavgift för försändelse mot postförskott/mottagningsbevis  7 euro + postavgift

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.