1111/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen (796/1992) 7 §, sådan den lyder i lag 713/2012, som följer:

7 §
Barnbidragets storlek

Barnbidraget är 95,75 euro per barn och kalendermånad.

Om en i 6 § avsedd person har rätt att lyfta barnbidrag för flera än ett barn, är barnbidragets belopp för det andra barnet 105,80 euro, för det tredje barnet 135,01 euro, för det fjärde barnet 154,64 euro och för varje påföljande barn 174,27 euro per kalendermånad.

För en ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 48,55 euro per kalendermånad. Med ensamförsörjare avses i denna lag en person som har rätt att lyfta barnbidrag och som i början av betalningsmånaden för barnbidraget inte lever i äktenskap eller som före betalningsmånadens början har flyttat ifrån sin make i syfte att upphöra med samlevnaden. Som ensamförsörjare anses dock inte en person som utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med en annan person i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.

Om barnet så som avses i 11 § 1 mom. är i anstalts- eller familjevård och barnbidraget betalas till kommunen eller om bidraget med stöd av 12 § 1 mom. betalas till barnet självt, är barnbidraget 95,75 euro per kalendermånad. För barn till ensamförsörjare betalas dock barnbidraget höjt med 48,55 euro per kalendermånad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 165/2014
ShUB 21/2014
RSv 178/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.