1095/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 7 c §, 13 c § 4 mom., 13 d § 2 mom., 13 f §, 20 § 3 mom. och 23 c § 1 mom.,

sådana de lyder, 7 c §, 13 c § 4 mom. och 20 § 3 mom. i lag 956/2013, 13 d § 2 mom. i lag 124/2001, 13 f § i lagarna 124/2001, 215/2005 och 1004/2011 och 23 c § 1 mom. i lag 1004/2011, samt

fogas till lagen nya 7 d och 23 d § som följer:

7 c §
Behörighetsvillkor för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar

Utöver vad som separat föreskrivs om behörigheten för besiktare och utförare av enskilt godkännande, ska personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar ha vidareutbildning i form av sådan specialutbildning som behövs för att bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar.

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om den specialutbildning som krävs av personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar samt bestämmelser om inträdeskraven till specialutbildningen, om de prov som ansluter sig till specialutbildningen och om det betyg som ges över proven. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om grunderna för bedömning och godkännande av proven och de tekniska detaljerna som ansluter sig till den specialutbildning som krävs av personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar. Närmare bestämmelser om den specialutbildning som krävs av fordonsinspektörer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar vid försvarsmakten samt om inträdeskraven till utbildningen får utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

7 d §
Tillstånd att ge vidareutbildning för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar

Den som ger personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar vidareutbildning ska ha av Trafiksäkerhetsverket beviljat tillstånd att ge vidareutbildning. Trafiksäkerhetsverket beviljar också tillstånd att ordna enskild fortbildning. På den som ordnar en sådan fortbildning tillämpas det som i denna lag och med stöd av den föreskrivs om den som söker utbildningstillstånd och om beviljande av utbildningstillstånd.

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov ge specialutbildning.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på den specialutbildning som ges av försvarmakten och som krävs av försvarsmaktens fordonsinspektörer.

Vidareutbildningstillstånd beviljas en sökande, om sökanden uppfyller de förutsättningar för beviljande av vidareutbildningstillstånd som föreskrivs i 30 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) och om sökanden förfogar över tillräcklig och yrkesskicklig undervisningspersonal som är förtrogen med godkännandeverksamhet samt TFÄ-godkännanden och TFÄ-besiktningar.

Till ansökan om vidareutbildningstillstånd ska fogas de uppgifter och de redogörelser och utredningar som anges i 31 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet samt uppgift om vad den person som svarar för utbildningsverksamheten har för utbildning och erfarenhet i anslutning till godkännandeverksamheten. På ansökan om vidareutbildningstillstånd tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet.

Trafiksäkerhetsverket ska bevilja vidareutbildningstillstånd till sökande som uppfyller kraven i 4 mom. och som lämnar de redogörelser och utredningar som avses i 5 mom.

På återkallande av vidareutbildningstillstånd, på prov i anslutning till vidareutbildningen och bevarande av handlingar som gäller dem, på den opartiskhet som ska iakttas vid tillhandahållande av vidareutbildning, på avvikelser från förvaltningslagens (434/2003) bestämmelser om jäv i vidareutbildningen och på tillsynen över innehavare av vidareutbildningstillstånd tillämpas vad som föreskrivs i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet.

13 c §
Besiktningsorgan och deras uppgifter

Ett besiktningsorgan ska självt utföra de uppgifter som besiktningsorgan som det förbinder sig att utföra. De besiktningsorgan som avses i 1 mom. 1—5 punkten kan dock anlita underleverantörer för deluppgifter som gäller påvisande av överensstämmelse med kraven, periodisk besiktning och andra besiktningar under förutsättning att besiktningsorganet har kommit överens med uppdragsgivaren om detta. De aktörer som utför dessa uppgifter ska dock omfattas av besiktningsorganets ackreditering eller vara separat ackrediterade om de utför uppgifter för ett besiktningsorgan som måste vara ackrediterat. Om dessa aktörer är separat ackrediterade ska de antingen vara ackrediterade enligt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 som gäller provnings- och kalibreringslaboratoriers kompetens och besiktningsorganet ska konstatera att de är oavhängiga och opartiska provningslaboratorier, så att de kan utföra provningen i enlighet med sin ackreditering, eller vara ackrediterade i enlighet med 13 e §. Besiktningsorganet svarar för de uppgifter som utförts av underleverantörer. Närmare bestämmelser om besiktningsorgans rätt att anlita underleverantörer får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpning av standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 i enlighet med internationella förpliktelser som är bindande för Finland samt Europeiska unionens rättsakter.


13 d §
Erkännande av besiktningsorgan

Uppgifter enligt 13 c § 2 mom. som krävs för att påvisa att de förpackningar och tankar som används vid transporter enligt 6 § 2 mom. vilka utförs under kontroll av försvarsmakten överensstämmer med kraven, kan utföras även av en sådan militär inrättning eller militärmyndighet som huvudstaben har erkänt. Ett sådant besiktningsorgan ska i tillämpliga delar uppfylla de krav som i denna lag ställs på besiktningsorgan, och i fråga om det iakttas även i övrigt i tillämpliga delar vad som i denna lag bestäms om besiktningsorgan.


13 f §
Utförande av besiktningsorganets uppgifter

När besiktningsorganen sköter uppgifter enligt 13 c § 2 och 3 mom. samt 20 § 2 mom. ska de iaktta bestämmelserna i förvaltningslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). I språklagen (423/2003) finns bestämmelser om besiktningsorganens språkliga skyldigheter i fråga om service. Om besiktningsorganets uppgifter sköts av en i 13 e § 1 mom. 3 punkten i denna lag avsedd del som är avskild från organets övriga verksamhet, tillämpas dock inte 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen på besiktningsorganets anställda.

Besiktningsorganen är skyldiga att inom gränserna för sitt verksamhetsområde tillhandahålla besiktningsorganstjänster på jämlika grunder till alla som vill ha tjänster. Skyldigheten att tillhandahålla tjänster gäller dock inte ett besiktningsorgan som avses i 13 e § 1 mom. 3 punkten och som är en avskild del av organets övriga verksamhet.

20 §
Begäran om omprövning

Omprövning av ett beslut som ett besiktningsställe har fattat i ett ärende som gäller TFÄ-godkännande och TFÄ-besiktning eller som den som beviljat enskilt godkännande har fattat i ett ärende som gäller TFÄ-godkännande eller som en i 7 d § avsedd innehavare av vidareutbildningstillstånd har fattat i ett utbildningsärende får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen, om inte något annat bestäms på något annat ställe i lag.

23 c §
Tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på personer som svarar för vidareutbildningsverksamhet som avses i 7 d § och på personer som ger vidareutbildning i uppgifter i anslutning till vidareutbildningen och på dem som utför besiktningsorgansuppgifter som avses i 13 c § 2 mom. i de uppgifterna.


23 d §
Avhjälpande av miljöskador

På avhjälpande av en sådan betydande förorening av grundvatten eller vattendrag eller en sådan i 5 a § i naturvårdslagen (1096/1996) avsedd naturskada som orsakats av en transport tillämpas vad som föreskrivs i 137 § och 176 § 2 mom. i miljöskyddslagen (527/2014).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 222/2014
KoUB 22/2014
RSv 169/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.