1093/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I denna lag finns bestämmelser om det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011, nedan förordningen om havs- och fiskerifonden.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) förordningen om allmänna bestämmelser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

2) operativt program ett operativt program enligt artikel 17 i förordningen om havs- och fiskerifonden,

3) utvecklingsprojekt tidsbunden utvecklingsverksamhet som baserar sig på en plan och vars syfte inte är att ge stödmottagaren direkt ekonomisk fördel och vars resultat allmänt kan tillgodogöras,

4) investering uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning samt annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar,

5) fiskeaktionsgrupp en lokal aktionsgrupp för fiske vilken avses i artikel 61 i förordningen om havs- och fiskerifonden,

6) lokal strategi en lokalt ledd utvecklingsstrategi i enlighet med artikel 60 i förordningen om havs- och fiskerifonden,

7) finansieringskvoten för en fiskeaktionsgrupp den finansiering som jord- och skogsbruksministeriet har anvisat en fiskeaktionsgrupp för genomförande av en lokal strategi.

2 kap.

Myndigheter och andra organ

3 §
Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för

1) beredningen av det operativa programmet och ändringar i det samt planeringen av genomförandet av programmet,

2) lämnande av förslag om ändringar av liten betydelse i det operativa programmet till Europeiska kommissionen för godkännande,

3) planeringen av användningen av medlen för det operativa programmet och beredningen av fördelningen av medlen mellan de aktörer som sköter de uppgifter som avses i denna lag,

4) att den finansieringsandel som Europeiska unionen svarar för inom det operativa programmet och som gäller landskapet Åland anvisas Ålands landskapsregering,

5) ordnandet av tillräcklig kontroll av användningen av medlen för det operativa programmet,

6) godkännandet av fiskeaktionsgrupper och deras lokala strategier.

I syfte att säkerställa att programmet genomförs enhetligt och effektivt styr och övervakar jord- och skogsbruksministeriet närings-, trafik- och miljöcentralerna och fiskeaktionsgrupperna när dessa utför uppgifter som anges i denna lag.

4 §
Förvaltningsmyndighet

Förvaltningsmyndighet enligt artikel 123.1 i förordningen om allmänna bestämmelser är jord- och skogsbruksministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet kan till de förmedlande organ som avses i 8 § överföra uppgifter för förvaltningsmyndigheten som anknyter till tillsynen över de åtgärder som ingår i det operativa programmet samt uppföljningen av och rapporteringen om programmet samt till informationsförmedlingen och det elektroniska informationssystemet liksom även utbildnings- och styrningsuppgifter som hör samman med det operativa programmet.

5 §
Attesterande myndighet

Attesterande myndighet enligt artikel 123.2 i förordningen om allmänna bestämmelser är jord- och skogsbruksministeriet.

6 §
Revisionsmyndighet

Revisionsmyndighet enligt artikel 123.4 i förordningen om allmänna bestämmelser är jord- och skogsbruksministeriet.

Revisionsmyndigheten svarar också för uppgifterna för det oberoende revisionsorgan som avses i artikel 124.2 i förordningen om allmänna bestämmelser.

7 §
Övervakningskommitté

Statsrådet tillsätter den övervakningskommitté som avses i artikel 47 i förordningen om allmänna bestämmelser och bestämmer dess sammansättning. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om utnämnande av en ledamot i övervakningskommittén istället för en ledamot som har avgått.

På ledamöterna i övervakningskommittén tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som har föreskrivits för kommittén. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

8 §
Förmedlande organ

Förmedlande organ enligt artikel 123.6 i förordningen om allmänna bestämmelser är närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Ett förmedlande organ svarar inom sitt verksamhetsområde för de uppgifter som gäller beviljande, betalning och övervakning av stöd samt för andra uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet överför med stöd av 4 § 2 mom.

9 §
Fiskeaktionsgrupp

En fiskeaktionsgrupp svarar för genomförandet och övervakningen av samt informationen om det egna områdets lokala strategi.

Som fiskeaktionsgrupp kan godkännas en registrerad förening eller en annan privaträttslig sammanslutning som har tillräckliga verksamhetsmässiga, ekonomiska och administrativa förutsättningar för att sköta de uppgifter som föreskrivits för fiskeaktions-grupperna.

På den verksamhet som de som deltar i fiskeaktionsgruppens beslutsfattande bedriver tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som ålagts fiskeaktionsgruppen. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

10 §
Samordning av det operativa programmet

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för att det operativa programmet samordnas med övriga fondprogram och finansieringsinstrument som hör till den gemensamma strategiska ramen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för att genomförandet av de regionala åtgärder som ingår i det operativa programmet samordnas med de övriga ovannämnda program som genomförs i regionen och de utvecklingsåtgärder som ingår i dem. Fiskeaktionsgrupperna svarar för samordningen av de lokala strategierna med andra regionala utvecklingsåtgärder i samarbete med områdets närings-, trafik- och miljöcentral.

3 kap.

Stödvillkor och stödberättigande kostnader

11 §
Krav som gäller stödmottagare

Stödmottagaren ska vara en juridisk person eller en fysisk person med rättshandlingsförmåga. En juridisk person ska ha ett verksamhetsställe och en fysisk person ska ha sin vanliga vistelseort inom det operativa programmets tillämpningsområde.

Stöd som är avsett för fiskare kan beviljas en fysisk person eller sammanslutning vars genomsnittliga omsättning av försäljningen av fisk och kräftor som fiskaren själv fångat eller av bearbetade produkter av dessa under de tre räkenskapsperioder som omedelbart föregår beviljandet av stöd överstiger det belopp som anges i 3 § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993).

En sökande som när stödansökan lämnas in inte uppfyller kravet i 2 mom. kan beviljas stöd, om sökanden som bilaga till ansökan lämnar in en genomförbar plan över hur sökanden ska uppfylla kravet inom tre år efter att den sista betalningsposten av stödet har betalats ut.

Stödmottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska och administrativa förutsättningar samt tillräcklig yrkeskunskap för att genomföra den åtgärd som stöds. En mottagare av investeringsstöd ska dessutom ha förutsätt-ningar för lönsam verksamhet, om det inte är fråga om en allmännyttig investering.

12 §
Verksamhet som stöds

Stöd ur det operativa programmet kan beviljas för följande åtgärder, som närmare anges i det operativa programmet:

1) främjande av ett miljömässigt hållbart kommersiellt fiske,

2) främjande av ett miljömässigt hållbart vattenbruk,

3) främjande av genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik,

4) genomförande av fiskeaktionsgruppernas lokala strategier,

5) främjande av marknadsföring och förädling av fiskeri- och vattenbruksprodukter,

6) främjande av genomförande av Europeiska unionens integrerade havspolitik.

13 §
Stödberättigande kostnader

Stöd kan beviljas för de behövliga kostnader som orsakas av den åtgärd som stöds och som har uppkommit den dag då stödansökan blev anhängig eller därefter. Åtgärder i enlighet med avdelning V kapitel VI—VIII i förordningen om havs- och fiskerifonden är dock stödberättigande från och med den 1 januari 2014 oberoende av när stödansökan har blivit anhängig.

Stöd som ges i form av bidrag beviljas utifrån de faktiska kostnaderna för projektet eller i enlighet med de bidragsformer som avses i artikel 67.1 i förordningen om allmänna bestämmelser.

Vederlagsfritt arbete för projektet eller vederlagsfri överlåtelse av en produktionsinsats till projektet kan godkännas som en del av projektets privata finansiering.

Närmare bestämmelser om godtagbara kostnader och bidragsformer samt om användningen av vederlagsfritt arbete eller vederlagsfri överlåtelse av produktionsinsats som privat finansiering samt om specifikation, styrkande och totalt belopp av dessa kostnader får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Stödets minimibelopp

Om stödets slutliga belopp blir mindre än 1 000 euro, beviljas inget stöd.

15 §
Villkor för användning av stöd

Utöver vad som föreskrivs i denna lag eller i förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av denna lag eller i Europeiska unionens lagstiftning, ska en stödmottagare i ett projekt som stöds iaktta de villkor och begränsningar som ingår i stödbeslutet.

Om ägande- eller besittningsrätten till den investering som stöds överlåts på någon annan innan den i stödbeslutet angivna fristen har löpt ut, måste stödmottagaren före överlåtelsen ha fått tillstånd till detta från den som beviljat stödet. En förutsättning för beviljande av tillstånd är att mottagaren av överlåtelsen uppfyller villkoren för beviljande av stöd och att stödets användningsändamål inte förändras väsentligt.

Överlåtelse av äganderätten till ett företag som fått stöd betraktas inte som sådan överlåtelse som avses i 2 mom., om den investering som stöds kvarstår i företaget i det syfte som stödet har beviljats för och mottagaren av överlåtelsen är berättigad till stöd.

16 §
Upplysnings- och biståndsskyldighet

Stödmottagaren är skyldig att på begäran lämna den myndighet som beviljar stöd riktiga och tillräckliga uppgifter om den åtgärd som stöds, hur den framskrider och om hur stödet används.

Stödmottagaren ska utan dröjsmål meddela den myndighet som har beviljat stödet om sådana förändringar som gäller stödmottagarens ställning eller verksamhet eller den åtgärd som stöds och som kan inverka på förutsättningarna för betalning av stöd eller leda till återkrav av stöd.

Stödmottagaren är skyldig att biträda den som utför en inspektion enligt 35 § genom att utan ersättning lämna de uppgifter som är nödvändiga för att inspektionen ska kunna genomföras och de upplysningar som gäller objektet för inspektionen samt vid behov genom att förevisa stödobjektet.

17 §
Bokföringsskyldighet

Stödmottagaren ska föra bok över den åtgärd som stöds. Bokföringen ska ordnas som en del av stödmottagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) så att bokföringen av den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen. Om 2 kap. i lagen om statsbudgeten (423/1988) tillämpas på stödmottagaren, ska bokföringen på motsvarande sätt ordnas i enlighet med det kapitlet och god bokföringssed.

Om stödmottagaren inte är bokföringsskyldig för sin verksamhet i övrigt, ska bokföringen över den åtgärd som stöds ordnas så att bestämmelserna i bokföringslagen iakttas.

Stödmottagaren ska bevara det bokföringsmaterial som gäller den åtgärd som stöds i minst tre år från det att Europeiska kommissionen har betalat unionens sista finansieringsandel av programmet.

4 kap.

Ansökan om och beviljande av stöd

18 §
Ansökningstid och ansökningsförfarande

Stöd får sökas fortgående.

Jord- och skogsbruksministeriet kan dock besluta att bestämda åtgärder beviljas stöd genom ett tidsbundet ansökningsförfarande. Jord- och skogsbruksministeriet kan då besluta att sätta ut en ansökningstid och att inleda ett ansökningsförfarande. När det gäller stöd som beviljas ur finansieringskvoten för en fiskeaktionsgrupp har fiskeaktionsgruppen motsvarande rätt.

Beviljandet av stöd kan avbrytas, om de medel som behövs för finansiering av stödet inte är tillgängliga eller om marknadsläget eller Europeiska unionens lagstiftning så kräver.

19 §
Att ansöka om stöd

Stöd ska sökas elektroniskt via en nättjänst som utgör en del av det informationssystem som avses i 31 §. På undertecknandet av ansökan tillämpas lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

En stödansökan kan också göras skriftligt på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställt för ändamålet. Ansökan ska undertecknas och ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Till ansökan ska fogas de handlingar och utredningar som är nödvändiga för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd samt en projektplan för den åtgärd som ska stödas. Av den som söker investeringsstöd kan det också krävas att det läggs fram en utvecklingsplan som innehåller det som är väsentligt med tanke på utvecklandet av företagets eller yrkesutövarens verksamhet.

Närmare bestämmelser om de förfaranden som ska iakttas vid ansökan om stöd, om de handlingar som ska fogas till ansökan och om innehållet i och framläggandet av utredningar, projektplaner och utvecklingsplaner får utfärdas genom förordning av statsrådet.

20 §
Att ansöka om stöd ur finansieringskvoten för en fiskeaktionsgrupp

Om stöd söks ur finansieringskvoten för en fiskeaktionsgrupp, ska närings-, trafik- och miljöcentralen av den behöriga fiskeaktionsgruppen begära ett utlåtande om ansökan. Fiskeaktionsgruppen ger ett utlåtande om huruvida det är ändamålsenligt att bevilja stöd med hänsyn till målen för den lokala strategin. Om den åtgärd som stöds genomförs på flera än en fiskeaktionsgrupps område, ska den behöriga fiskeaktionsgruppen inhämta utlåtande av de övriga fiskeaktionsgrupperna om huruvida det är ändamålsenligt att bevilja stöd samt om reservering av behövlig finansiering ur den finansieringskvot som anvisats dem.

Behörig i ärenden enligt 1 mom. är den fiskeaktionsgrupp inom vars område den åtgärd som stöds ska genomföras. Om den åtgärd som stöds genomförs på fler än en fiskeaktionsgrupps område, är den fiskeaktionsgrupp behörig på vars område den åtgärd som stöds i huvudsak ska genomföras.

Det förfarande som anges i 1 mom. tillämpas inte om sökanden är en fiskeaktionsgrupp.

21 §
Beviljande av stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av stöd.

I ett ansökningsförfarande enligt 18 § 2 mom. kan jord- och skogsbruksministeriet besluta att närings-, trafik- och miljöcentralen ska fatta beslut efter att ha fått ett utlåtande om ärendet av jord- och skogsbruksministeriet. Närings-, trafik- och miljöcentralen får avvika från ministeriets utlåtande endast om beviljande av stödet strider mot Europeiska unionens lagstiftning, den nationella lagstiftningen eller det operativa programmet eller om centralen inte har tillräckligt med anslag för att finansiera åtgärden.

Vid avgörande av en ansökan om stöd ur finansieringskvoten för en fiskeaktionsgrupp fattar närings-, trafik- och miljöcentralen beslut efter att ha fått det utlåtande som avses i 20 § 1 mom. av den behöriga fiskeaktionsgruppen. Närings-, trafik- och miljöcentralen får avvika från ett utlåtande av en fiskeaktionsgrupp endast om beviljande av stödet strider mot Europeiska unionens lagstiftning, den nationella lagstiftningen, det operativa programmet eller den lokala strategin eller om det anslag som finns i finansieringskvoten för fiskeaktionsgruppen inte räcker till för att finansiera åtgärden.

Närmare bestämmelser om stödberättigande åtgärder som finansieras ur finansieringskvoten för en fiskeaktionsgrupp får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Stödbeslutet får undertecknas maskinellt.

22 §
Beviljande av stöd utan ansökan

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan utan ansökan bevilja stöd för tekniskt stöd enligt artikel 78 och för fiskekontroll enligt artikel 76 i förordningen om havs- och fiskerifonden på basis av en dispositionsplan som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Samma förfarande kan iakttas vid beviljande av stöd till fleråriga forsknings- och utvecklingsprogram.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan låta bli att bevilja i 1 mom. avsett stöd i enlighet med den fastställda dispositionsplan som jord- och skogsbruksministeriet har anvisat endast, om beviljandet av stöd strider mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen eller om de anslag som centralen har att tillgå inte räcker till för att bevilja stöd.

23 §
Beslutsfattande i projekt som gäller den integrerade havspolitiken

För åtgärder enligt artikel 80 i förordningen om havs- och fiskerifonden kan stöd beviljas utan ansökan på basis av en dispositionsplan som har fastställts av statsrådets kansli.

Statsrådets kansli fastställer dispositionsplanen efter att tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet och miljöministeriet ha kommit överens om en helhetslösning i fråga om stödet. När avgörandet träffas ska enhällighet eftersträvas. Om ett enhälligt beslut inte kan fattas, träffar statsrådets kansli ett avgörande efter att ha fått minst två förordande utlåtanden av de nämnda ministerierna.

Innan avgörandet träffas ska närings-, trafik- och miljöcentralen vid behov göra en bedömning av projektförslagen och inhämta behövliga expertutlåtanden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen får avvika från den dispositionsplan som avses i 1 mom. endast om beviljande av stöd strider mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen eller om de anslag som centralen har att tillgå inte räcker till för beviljande av stöd.

Stöd kan dessutom beviljas inom ramen för ett tidsbundet ansökningsförfarande. Vid valet av projekt som stöds iakttas vad som föreskrivs i 2—4 mom.

5 kap.

Utbetalning av stöd

24 §
Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning görs via den nättjänst som avses i 19 § 1 mom. Bestämmelserna i 19 § om elektronisk stödansökan och behandlingen av den tillämpas också på ansökan om utbetalning av stöd.

En ansökan om utbetalning kan också göras skriftligt på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställt för ändamålet. Ansökan ska undertecknas. En skriftlig ansökan ska lämnas in till den myndighet som har beviljat stödet.

Till ansökan ska fogas de bokföringshandlingar och utredningar som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för utbetalning av stöd.

25 §
Godkännande av utbetalningar

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om utbetalning av stöd.

Stöd för utvecklingsprojekt kan betalas ut i förskott, om det är motiverat med hänsyn till stödmottagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds.

De inkomster som den åtgärd som stöds har gett upphov till beaktas som en faktor som minskar stödbeloppet för ett utvecklingsprojekt. Som inkomster betraktas inte sådan privat finansiering som uppges i en ansökan som avses i 19 §. Stödmottagaren ska i samband med ansökan om utbetalning lägga fram en redogörelse för inkomsterna från projektet.

För en åtgärd kan betalas stöd utan separat ansökan om utbetalning, om det har informerats om förfarandet i samband med inledande av ett i 18 § 2 mom. avsett tidsbundet ansökningsförfarande som gäller den åtgärden.

6 kap.

Återbetalning av stöd, avbrytande av utbetalning av stöd samt återkrav

26 §
Återbetalning av stöd

Stödmottagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett stöd eller en del av det som denne fått felaktigt, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Stödmottagaren ska betala tillbaka stödet eller en del av det också när det inte kan användas på det sätt som krävs enligt stödbeslutet. Om det belopp som ska återbetalas är högst 250 euro behöver det inte betalas tillbaka.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte skillnaden mellan stöd som beviljats enligt kalkylerade grunder och de faktiska kostnaderna.

27 §
Återkrav av stöd

Utbetalningen av stöd ska avbrytas och stödet ska återkrävas, om

1) förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av stöd inte har uppfyllts,

2) en stödmottagare som har fått stöd i enlighet med 11 § 3 mom. inte inom tre år från utbetalningen av den sista betalningsposten av stödet har uppfyllt det krav som anges i 2 mom. i den paragrafen,

3) stödmottagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller utbetalningen av stöd,

4) stödmottagaren utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd har överlåtit det investeringsobjekt som stöds innan den tidsfrist som anges i stödbeslutet har gått ut,

5) stödmottagaren har vägrat att bistå vid inspektion,

6) Europeiska unionens lagstiftning kräver det.

Ett belopp som utan ränta uppgår till högst 250 euro behöver dock inte återkrävas.

Om stöd har beviljats flera stödmottagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för återbetalning av stödet.

28 §
Ränta och dröjsmålsränta

På belopp som återbetalas eller återkrävs ska stödmottagaren betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Ränta ska betalas från stödets utbetalningsdag till dess att det återkrävda beloppet har betalats tillbaka.

Om det belopp som återkrävs inte betalas senast på den förfallodag som anges i beslutet om återkrav, ska på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som nämns i 4 § 1 mom. i räntelagen.

29 §
Förfaranden vid återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om återkrav av stöd. Jord- och skogsbruksministeriet kan bestämma att närings-, trafik- och miljöcentralen ska besluta om återkrav i ett projekt, om ministeriet anser att förutsättningarna enligt 27 § uppfylls.

I ett beslut om återkrav ska det belopp som återkrävs och räntan enligt 28 § 1 mom. fastställas samt förfallodagen för betalningen av dem anges. Beslutet om återkrav ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter det att närings-, trafik- och miljöcentralen har fått vetskap om grunden för återkravet och senast tio år efter det att stödet har betalats ut.

Närings-, trafik- och miljöcentralen svarar för verkställigheten av ett beslut om återkrav. Ett beslut om återkrav kan verkställas genom utsökning efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Bestämmelser om verkställigheten av beslut finns dessutom i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

30 §
Jämkning av återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan helt eller delvis avstå från att återkräva ett belopp som betalats ut felaktigt eller utan grund eller från att ta ut den ränta som ska betalas på beloppet, om en helhetsbedömning visar att det med hänsyn till stödmottagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att återkräva det fulla beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta ska dock ske till fullt belopp, om Europeiska unionens lagstiftning så kräver.

7 kap.

Informationssystem för det operativa programmet

31 §
Syfte med informationssystemet

Jord- och skogsbruksministeriet ska ta i bruk ett informationssystem enligt artikel 125.2 d i förordningen om allmänna bestämmelser. Informationssystemet används för skötseln av de uppgifter som det föreskrivs om i Europeiska unionens lagstiftning om Europeiska havs- och fiskerifonden och i denna lag. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och fiskeaktionsgrupperna svarar för att riktiga och tillräckliga uppgifter förs in i informationssystemet i enlighet med de uppgifter som föreskrivs för dem.

Den som ansöker om stöd har rätt att i den nättjänst som hör till informationssystemet följa hur sökandens ärende i fråga om ansökan om och utbetalning, inspektion och återkrav av stöd framskrider och avgörs samt följa behandlingen av övervakningsuppgifter i fråga om stödet. En fiskeaktionsgrupp har motsvarande rätt när det gäller stöd som har sökts och beviljats ur dess finansieringskvot, med undantag av uppgifter om inspektion och återkrav av stöd och sekretessbelagda uppgifter i samband med ansökan om utbetalning av stöd. Aktionsgruppen har i fråga om stöd som har beviljats ur aktionsgruppens egen finansieringskvot dessutom rätt att i den nättjänst som ingår i ärendehanteringssystemet se konsoliderade uppgifter, om en sådan möjlighet inkluderas i informationssystemet. För att följa hur ett ärende framskrider och se konsoliderade uppgifter krävs stark elektronisk autentisering enligt 2 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer.

32 §
Informationssystemets innehåll

I informationssystemet får följande uppgifter föras in:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) namn och kontaktuppgifter för sökandens kontaktperson,

3) uppgifter om innehållet i, målet för och resultaten av den åtgärd som stöds,

4) uppskattningar av kostnaderna för och totalfinansieringen av den åtgärd som stöds samt uppgifter om utfallet av dem,

5) uppgifter om stödansökan eller ansökan om utbetalning och hur de har avgjorts samt uppgifter om specificeringen av stödet,

6) uppgifter om de stöd som beviljats och betalats till stödmottagaren,

7) beloppet av den offentliga och privata finansiering som används för den åtgärd som stöds,

8) uppgifter om verifieringar på plats,

9) uppgifter om inspektioner och om iakttagelser som gjorts vid dem,

10) uppgifter om stöd som ska återkrävas av stödmottagaren samt om hur återkravet genomförs,

11) uppgifter som samlas in i övervakningssyfte,

12) uppgifter om utvecklingsplanen,

13) andra nödvändiga uppgifter som erhållits vid behandlingen av ansökan.

33 §
Uppgifternas offentlighet och bevaring av dem

Om inte något annat bestäms i Europeiska unionens lagstiftning eller i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på offentligheten för uppgifterna i informationssystemet och handlingar som anknyter till dem, på utlämnandet av dem och avgifterna för utlämnande samt personuppgiftslagen (523/1999) på behandlingen av personuppgifter. Stödmottagarnas namn och andra uppgifter som avses i bilaga V till förordningen om havs- och fiskerifonden får publiceras på internet i den förteckning över insatser som avses i artikel 119.2 i den förordningen.

Uppgifter ur informationssystemet får lämnas ut för forskningsarbete, om utlämnandet av uppgifterna kan anses behövligt på grundval av en forskningsplan. En förutsättning för att uppgifter ska få lämnas ut är att uppgifter om enskilda personer inte röjs för utomstående och att uppgifterna förstörs när de inte längre behövs för forskningen eller för att säkerställa riktigheten av forskningsresultaten. Under samma förutsättningar får uppgifter lämnas ut till en aktör som på uppdrag av en myndighet gör en utvärdering av det operativa programmet.

Uppgifterna i informationssystemet bevaras till och med den 31 december 2033.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §
Rätt att få uppgifter och utlämnande av uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och en i 35 § avsedd aktör som förrättar inspektioner har trots bestämmelserna om sekretess rätt att av andra myndigheter, aktörer som sköter offentliga uppdrag eller fiskeaktionsgrupper få för behandlingen av ett stödärende nödvändiga uppgifter som gäller sökanden och stödmottagaren, dennes ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet eller finansiering med offentliga medel eller andra omständigheter som är betydelsefulla med tanke på stödet.

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna har trots bestämmelserna om sekretess rätt att till andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag eller till organ inom Europeiska unionen lämna ut sådana uppgifter om stödmottagaren som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och som är nödvändiga för skötseln av den inspektionsuppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören eller organet eller för utövandet av tillsyn över att Europeiska unionens lagstiftning har följts.

På motsvarande sätt får uppgifter lämnas ut till Naturresursinstitutet för att det ska kunna utföra sin uppgift att samla in data, vilken det föreskrivs om i artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG.

En fiskeaktionsgrupp har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur det informationssystem som avses i 31 § få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som åligger gruppen.

Uppgifter som erhållits på basis av 1—4 mom. får inte användas för andra ändamål än det för vilket de har begärts.

35 §
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att förrätta inspektioner som gäller beviljare av stöd och stödmottagare i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd iakttas. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har motsvarande rätt i fråga om stödmottagarna.

Den revisionsmyndighet som avses i 6 § kan bemyndiga Landsbygdsverket eller en oberoende revisor att i enlighet med en revisionsplan som revisionsmyndigheten har utarbetat granska de åtgärder som en stödmottagare har genomfört samt förfarandena i anknytning till beviljande av stöd. Revisorn ska vara en i revisionslagen (459/2007) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) avsedd godkänd revisionssammanslutning. Revisionssammanslutningen ska utse en ansvarig revisor för revisionen.

36 §
Utförande av inspektion

I syfte att förrätta en inspektion som avses i 35 § har en myndighet eller revisor rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och platser som är betydelsefulla med hänsyn till den åtgärd som stöds och användningen av stödet och granska dessa samt granska stödmottagarens omständigheter, informationssystem och handlingar. Inspektioner får dock inte förrättas i utrymmen som används för boende av permanent natur. Vid en inspektion ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

Den som förrättar en inspektion har rätt att omhänderta handlingar och annat material som har samband med användningen av stödet, om detta krävs för att syftet med inspektionen ska uppnås. Handlingarna och annat material ska utan dröjsmål returneras när de inte längre behövs för inspektionen. Den som förrättar en inspektion har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter och handlingar som behövs för inspektionen.

Vid utförandet av inspektionsuppdrag ska förvaltningslagen, språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) iakttas. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på revisorer när de utför inspektionsuppdrag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. I inspektionsverksamheten ska revisionsmyndighetens anvisningar iakttas.

En myndighet som avses i 35 § har rätt att avgiftsfritt få handräckning av polisen vid utförandet av inspektionsuppdrag.

37 §
Behörig närings-, trafik- och miljöcentral

De uppgifter som enligt denna lag föreskrivits för närings-, trafik- och miljöcentralen ska skötas av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde den åtgärd som stöds i huvudsak ska genomföras eller inom vars område sökandens verksamhetsställe finns, om inte något annat föreskrivs om centralernas behörighet med stöd av 5 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009).

38 §
Delgivning av beslut

Beslut som gäller en ansökan som har lämnats i elektronisk form delges på det sätt som bestäms i 18 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Andra beslut enligt denna lag kan delges i enlighet med 1 mom. om den som saken gäller samtycker till det.

Beslutet är avgiftsfritt för sökanden.

39 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som har fattats av jord- och skogsbruksministeriet med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i sådana beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen som avses i denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

I ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller avbrytande av utbetalning eller återkrav av stöd får ändring sökas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får i övrigt sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

9 kap.

Ikraftträdande

40 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna lag upphävs lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006). På ett operativt program som har godkänts före denna lags ikraftträdande och på genomförandet av de åtgärder som ingår i ett sådant program tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 118/2014
JsUB 16/2014
RSv 149/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.