1087/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 16 § 11 punkten, sådan den lyder i lag 1238/2013,

ändras 16 § 10 punkten, sådan den lyder i lag 1238/2013, samt

fogas till 8 § 1 mom. en ny 8 punkt, i stället för den 8 punkt som upphävts genom lag 1238/2013, som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


8) 50 procent av representationsutgifternas belopp,


16 §

Såsom utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande anses inte:


10) bankskatt som ska betalas med stöd av lagen om tillfällig bankskatt (986/2012).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2015.

RP 122/2014
FiUB 25/2014
RSv 179/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.