1080/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 138 § 3 mom. 3 punkten, 139 § 4 mom. och 140 § 1 mom., sådana de lyder i lag 260/2007, som följer:

138 §
Delegationen

Delegationen har till uppgift att


3) anställa verkställande direktören och säga upp eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter om han eller hon har förlorat delegationens förtroende,


139 §
Styrelsen

Delegationen kan avsätta styrelsen under dess mandatperiod, om styrelsen har förlorat delegationens förtroende. Avsättningsbeslutet gäller samtliga styrelsemedlemmar. Delegationen väljer i sådana fall en ny styrelse för återstoden av styrelsens mandatperiod.

140 §
Den kommunala pensionsanstaltens personal

Pensionsanstaltens verksamhet leds av verkställande direktören som är underställd styrelsen. Pensionsanstalten och verkställande direktören kan ingå ett direktörsavtal. Pensionsanstalten kan besluta att betala avgångsvederlag till verkställande direktören.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 208/2014
ShUB 23/2014
RSv 181/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.