1078/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2015–2016 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 33 § i viltförvaltningslagen (158/2011) och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), av dem den senare paragrafen sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Finlands viltcentrals avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Finlands viltcentral tar ut:

1) 85 euro för beslut enligt 10 § i jaktlagen (615/1993),

2) 65 euro för beslut enligt 26 § i jaktlagen,

3) 80 euro för beslut enligt 40 § i jaktlagen,

4) 160 euro för beslut enligt 42 § i jaktlagen,

5) 75 euro för beslut enligt 52 § i jaktlagen,

6) 120 euro för beslut enligt 41 § och 41 a § 1 mom. eller 41 b § 1 mom. eller 41 c § eller 41 d § i jaktlagen,

7) 165 euro för sådana beslut enligt 41 § 3 mom. och 49 a § i jaktlagen som gäller användning av förbjudna fångstredskap och fångstmetoder,

8) 60 euro för beslut enligt 41 a § 3 mom. och 41 b § 2 mom. i jaktlagen,

9) 130 euro för sådana beslut enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen som gäller permanent eller långvarigt rörelsehämmade.

Om det i ett sådant beslut om tillstånd att fånga eller döda djur som avses i 1 mom. 6 punkten samtidigt fattas beslut om att också använda förbjudna fångstredskap och fångstmetoder, tas ingen separat avgift ut för det.

2 §
Finlands viltcentrals avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Finlands viltcentrals prestationer är avgiftsfria enligt följande:

1) beslut enligt 10 a och 41 e § i jaktlagen,

2) registrering i jägarregistret enligt 78 a § i jaktlagen,

3) tillsättande enligt 2 § 1 mom. 3–5 punkten i viltförvaltningslagen (158/2011),

4) beslut enligt 11, 12 och 30 § i viltförvaltningslagen.

3 §
Jaktvårdsföreningarnas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Jaktvårdsföreningarna tar ut avgifter för sina prestationer som följer:

1) 20 euro per provomgång för avläggande av jägarexamen enligt 2 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993),

2) 20 euro per provomgång för skjutprov enligt 21 § i jaktlagen,

3) 15 euro för ett sådant intyg över skjutprov som utfärdats för en utlänning och som avses i 21 § i jaktlagen,

4) 27 euro för ett sådant intyg över aktivt utövande av hobbyverksamhet som avses i 45 och 53 a § i skjutvapenlagen (1/1998).

4 §
Andra offentligrättsliga prestationer

Avgifterna för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms av Finlands viltcentral med iakttagande av bestämmelserna i den paragrafen.

För en kopia av eller ett nytt intyg över ett jaktkort eller skjutprov tas ut en avgift på 12 euro.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2016.

Helsingfors den 11 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Sami Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.