1075/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av containerlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i containerlagen (762/1998) 7 § 1 mom., 10—13 §, 15 § 1 mom. och 19 § 2 mom., av dem 7 § 1 mom. och 12 § sådana de lyder i lag 1277/2010, samt

fogas till 5 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

5 §
Containerägarens ombesörjningsskyldighet

Den som äger en container ska för containern göra upp ett program för egenkontroll som uppfyller kraven i konventionen samt inhämta godkännande för programmet av ett besiktningsorgan.


7 §
Säkerhets- och kemikalieverkets och besiktningsorganens uppgifter och rättigheter

Ett av Säkerhets- och kemikalieverket godkänt besiktningsorgan godkänner en containertyp eller en enskild container och övervakar de prov som utförs på containrarna samt godkänner på framställan av den som äger en container det program för egenkontroll som avses i 5 § 2 mom. Ett besiktningsorgan ska se över programmet för egenkontroll minst vart tionde år. Närmare bestämmelser om besiktningsorganens uppgifter och rättigheter utfärdas genom förordning av statsrådet.


10 §
Återkallande av godkännanden av containrar och program för egenkontroll

Besiktningsorganet kan återkalla ett godkännande av en container, om den godkända containern inte i verkligheten uppfyller kraven i konventionen eller om de krav som anges genom förordning av statsrådet inte iakttas vid produktionen eller kvalitetskontrollen av containrarna.

Besiktningsorganet kan återkalla ett godkännande av ett program för egenkontroll, om grunderna för godkännandet inte längre är gällande.

11 §
Förfarandet vid besiktningsorganet

I ärenden som gäller godkännande och återkallande av godkännande av containrar eller godkännande och återkallande av godkännande av program för egenkontroll ska förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) iakttas.

12 §
Omprövning av besiktningsorgans beslut

Omprövning av ett avslagsbeslut som ett besiktningsorgan har fattat i ett ärende som gäller godkännande av en container och ett program för egenkontroll, samt av ett beslut om återkallande av godkännande av en container och ett program för egenkontroll får begäras hos Säkerhets- och kemikalieverket på det sätt som anges i förvaltningslagen.

13 §
Tillsynsmyndigheternas uppgifter och rättigheter

Tillsynsmyndigheten ska försäkra sig om att en container är försedd med en säkerhetsskylt enligt 4 § samt med en märkning om ett godkänt program för fortlöpande egenkontroll eller en gällande märkning om tidpunkten för följande återkommande egenkontroll.

Tillsynsmyndigheten ska se till att de som utför detaljerade kontroller av containrar har fått tillräcklig utbildning i att utföra kontroller. I utbildningen ska ingå både teoretisk och praktisk undervisning i anknytning till kontroll av containrar.

Tillsynsmyndigheten ska meddela den som äger, hyr eller annars innehar en container, om containern görs till föremål för tillsynsåtgärder.

Tillsynsmyndigheten har rätt att av den som tillverkat, äger, hyr eller annars innehar en container eller av dennes företrädare få den information som behövs för den tillsyn som avses i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Rätten att få information gäller också sådana uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen och som annars skulle vara sekretessbelagda på grund av att de gäller enskild affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning.

Trots tystnadsplikten enligt 19 § har tillsynsmyndigheten rätt att av andra myndigheter få den information som behövs för tillsynen.

15 §
Containrar som medför uppenbar fara för säkerheten

Om en sådan container påträffas i bruk som på grund av sin konstruktion eller sitt skick medför uppenbar fara för säkerheten, kan tillsynsmyndigheten omedelbart förbjuda att containern används. Tillsynsmyndigheten får dock ge tillstånd att slutföra en påbörjad transport, om containern inte under transporten lyfts av från sitt transportmedel.


19 §
Tystnadsplikt

Vad som bestäms i 1 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas enligt 7 § 3 mom. och 13 § 5 mom. eller att uppgifter lämnas till åklagar- eller polismyndigheter för utredande av brott.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 87/2014
KoUB 14/2014
RSv 131/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.