1072/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av avfallsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallsskattelagen (1126/2010) 3 § 1 mom., 5, 10 och 13 § samt bilagan, av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 534/2014, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) avfall ett föremål eller ämne som avses i den avfallsförteckning som utfärdats med stöd av 6 § 3 mom. i avfallslagen och som är avfall enligt 5 § 1 mom. i avfallslagen eller 2 § i landskapslagen om renhållning,

2) återvinning av avfall verksamhet vars syfte är att ta till vara eller använda ett ämne eller den energi som ingår i avfallet,

3) avstjälpningsplats en plats för bortskaffande av avfall där avfall deponeras på eller under markytan och som kräver miljötillstånd enligt 27 § 1 mom. i miljöskyddslagen (527/2014) eller 28 b § 1 mom. i landskapslagen om renhållning.


5 §
Skattepliktigt avfall och skattens belopp

Skatt ska betalas för avfall som nämns i skattetabellen i bilagan.

Skatten är 55 euro per ton avfall som förs till en avstjälpningsplats.

10 §
Deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter utgången av skatteperioden ge in en skattedeklaration till Tullen. Separat skattedeklaration ska lämnas för varje avstjälpningsplats.

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod inom den tidsfrist som föreskrivs i 1 mom. lämna en rapport till Tullen över sådant till avstjälpningsplatsen fört avfall som inte nämns i skattetabellen i bilagan. Rapporten ska följa samma indelning som avfallsförteckningen.

13 §
Särskilda bestämmelser

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska punktskattelagen tillämpas när det gäller register, deklarationsskyldighet, verkställande av beskattning, betalning och uppbörd av skatt, återbetalning, granskning, informationsskyldighet och omhändertagande, rättsmedel, tystnadsplikt samt straff. På en skattskyldig enligt denna lag tillämpas härvid vad som i punktskattelagen föreskrivs om en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 126/2014
FiUB 23/2014
RSv 166/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Bilaga

SKATTETABELL

Avfallsgrupp

2 Av avfallet från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt, fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel:

02 01 avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogs-bruk, jakt och fiske

02 02 avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung, dock inte — 02 02 01 slam från tvättning och rengöring

02 03 avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe, te och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt; bearbetning och jäsning av melass

02 04 avfall från sockertillverkning

02 05 avfall från tillverkning av mejeriprodukter

02 06 avfall från bagerier och sötsaksindustri

02 07 avfall från produktion av alkoholdrycker och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)

3 Av avfallet från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp:

03 01 avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler

03 03 avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp, dock inte — 03 03 02 sodaslam (från återvinning av kokvätska)

4 Avfall från läder-, päls- och textilindustri

04 01 avfall från läder- och pälsindustri

04 02 avfall från textilindustri

5 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och pyrolytisk behandling av kol

05 01 avfall från oljeraffinering

05 06 avfall från pyrolytisk behandling av kol

05 07 avfall från rening och transport av naturgas

7 Avfall från organisk-kemiska processer

07 01 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier

07 02 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, gummi och konstfibrer

07 03 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment        (utom 06 11)

07 04 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsmedel (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddskemikalier (utom 03 02) och andra biocider

07 05 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av läkemedel

07 06 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, tvätt- och rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

07 07 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges någon annanstans

8 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningsmedel (färg, lack och pors-linsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg

08 01 avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack

08 02 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)

08 03 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg

08 04 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)

08 05 avfall som inte anges någon annanstans i kapitel 08

9 Avfall från fotografisk industri

09 01 avfall från fotografisk industri

10 Av avfallet från termiska processer:

10 01 avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19), dock inte — 10 01 07 kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling —10 01 21 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 01 20

10 02 avfall från järn- och stålindustri, dock inte —10 02 01 avfall från slaggbehandling — 10 02 14 annat slam och andra filterkakor från gasrening än de som anges i 10 02 13

11 Av avfallet från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material samt från hydrometallurgiska processer, där järn inte ingår:

11 05 avfall från varmförzinkning

12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

12 01 avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

12 03 avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)

15 Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges någon annan-stans

15 01 förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)

15 02 absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder

16 Av det avfall som inte anges någon annanstans i för-teckningen:

16 01 skrotfordon från olika transportsätt (även mobila arbetsmaskiner) och avfall från demontering av skrotfordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)

16 02 avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och annan utrustning

16 03 produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter

16 05 gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare och kasserade kemikalier

16 06 batterier och ackumulatorer

16 07 avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)

16 08 förbrukade katalysatorer

16 10 vattenhaltigt flytande avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället

17 Av bygg- och rivningsavfallet (även uppgrävda massor från förorenade områden):

17 01 betong, tegel, klinker och keramik

17 02 trä, glas och plast

17 03 bitumenblandningar, stenkolstjära och stenkolstjärprodukter

17 04 metaller, även legeringar av dessa

17 09 annat bygg- och rivningsavfall

18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)

18 01 avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor

18 02 avfall från forskning, diagnos samt behandling och förebyggande av djursjukdomar

19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av vatten som används av människor eller av industrin

19 01 avfall från förbränning eller pyrolys av avfall

19 02 avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid, och neutralisering)

19 03 stabiliserat och solidifierat avfall

19 04 förglasat avfall och avfall från förglasning

19 05 avfall från aerob behandling av fast avfall

19 06 avfall från anaerob behandling av avfall

19 07 lakvatten från avfallsupplag

19 08 avfall från avloppsreningsverk som inte anges någon annanstans

19 09 avfall från framställning av vatten som används av människor eller av industrin

19 10 avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall

19 11 avfall från oljeregenerering

19 12 avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, balning, pelletering) som inte anges någon annanstans

19 13 avfall från iståndsättning av mark och grundvatten

20 Kommunalt avfall (avfall som uppkommit från bosättning och liknande avfall från handeln, industrin och andra institutioner) även separat insamlade fraktioner

20 01 specificerade avfallstyper (utom 15 01)

20 02 trädgårds- och parkavfall, även avfall från skötseln av begravningsplatser

20 03 annat kommunalt avfall

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.