1065/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 8 § 5 mom., 14 § 3 mom., 24 §, 36 § 2 mom., 45 §, 56 § 3 mom., 62 § och bilagan,

av dem 56 § 3 mom. sådant det lyder i lag 595/2006, 62 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 611/2005 och bilagan sådan den lyder i lag 1317/2011, som följer:

8 §
När skattskyldigheten inträder och upphör

En förutsättning för skattskyldighetens upphörande i fall som avses i 3 mom. 2 och 4 punkterna är att det har gjorts en registreringsanmälan om grunden för skattskyldighetens upphörande enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av fordonslagen. Om det på ett tillförlitligt sätt kan visas att grunden för skattskyldighetens upphörande har uppstått vid en tidigare tidpunkt än den då anmälan gjordes, kan skattskyldigheten anses ha upphört vid den tidpunkten. Om fordonets föregående ägare har överlåtit fordonet till en okänd, upphör skattskyldigheten dock den dag då Trafiksäkerhetsverket har fått anmälan och en sådan redogörelse för överlåtelsen som verket anser vara tillförlitlig.


14 §
När skatteperioden börjar och upphör

Skatteperioden upphör den sista dagen av en 12 månaders period som börjar en sådan dag som avses i 1 eller 2 mom. eller

1) den dag då skattskyldighet som avses i 8 § upphör,

2) dagen före nästa skatteperiods början,

3) den dag då det anmäls till registret att fordonet ändrats till skattefritt, eller

4) den dag då fordonet ändringsbesiktigas eller ändringsregistreras som skattefritt.

24 §
Betalning av fordonsskatt

Skatten ska betalas till en penninginrättning eller till ett verksamhetsställe som tar emot betalningar på det sätt som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd eller med stöd av den. I samband med betalningen ska anges referensnumret för den debetsedel för vilken betalningen är avsedd.

Har skatten betalats med bristfälliga eller oriktiga betalningsuppgifter, hänförs betalningen inte till skatten i fråga utan särskild begäran.

Om fordonsskatten inte betalas inom den tid som anges i 23 §, uppbärs hos den skattskyldige förseningsränta som räknas ut enligt grunderna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

36 §
Förfarande vid ansökan om skattebefrielse

Av ansökan ska framgå den skattskyldiges och den handikappade personens namn, adress och personbeteckning samt fordonets registreringstecken och motiven till ansökan. Trafiksäkerhetsverket kan kräva att få de handlingar som ansökan om skattebefrielse grundar sig på för påseende under behandlingen av ansökan eller efter det att skattebefrielse beviljats.


45 §
Skatteförhöjning

Om en skattskyldig har underlåtit att göra registreringsanmälan om överlåtelse av äganderätt och någon ny ägare inte har antecknats i registret, höjs skatten enligt följande:

1) om den skattskyldige inte efter uppmaning som getts i samband med debiteringen för den första skatteperioden uppfyller sin anmälningsskyldighet, debiteras skatten för den följande skatteperioden med högst 50 procents förhöjning,

2) om den skattskyldige efter uppmaning som getts i samband med debiteringen för den andra skatteperioden fortfarande inte uppfyller sin anmälningsskyldighet, debiteras skatten för de följande skatteperioderna med högst 100 procents förhöjning.

Om den skattskyldige utan giltig anledning har lämnat in en bristfällig, missvisande eller oriktig handling eller annan uppgift och detta hade kunnat leda till att skatt inte debiterats eller att skatt återburits till ett för stort belopp, debiteras skatteförhöjning på minst 100 euro men högst 2 000 euro.

Skatt som ska debiteras genom efterbeskattning kan höjas till högst det tredubbla beloppet, om den skattskyldiges förfarande vid skatteundandragande kan anses som grovt.

När förhöjningens storlek fastställs beaktas hur klandervärt förfarandet varit, om det har upprepats och andra med dessa jämförbara omständigheter.

56 §
Myndigheter

Skatteuppbördsmyndigheten kan avtala om att rådgivande telefonservice i anslutning till skatteuppbörden kan överföras till andra än myndigheter. Med rådgivande telefonservice avses förmedling av information till skattskyldiga om innehållet i lagstiftningen och anvisningarna om fordonsskatt, lämnande av uppgifter som gäller beskattningen av fordon ur fordonstrafikregistret samt mottagande av de skattskyldigas deklarationer, registrering av dem och vidarebefordran av dem till skattemyndigheten. På den som sköter den rådgivande telefonservicen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid skötseln av uppdraget i fråga. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). I den rådgivande telefonservicen sköts inte uppgifter som innebär utövande av beslutanderätt i fråga om beskattningen. Ett avtal om rådgivande telefonservice inverkar inte på de uppgifter som åligger skatteuppbördsmyndigheten eller på myndighetens skyldigheter.

62 §
Minsta belopp som uppbärs, debiteras och återbärs

Det minsta fordonsskattebeloppet som debiteras är 10 euro oberoende av skatteperiodens längd, med undantag för det högre fordonsskattebelopp som debiteras enligt 20 §. Skatt återbärs, om det belopp som ska återbäras är fem euro eller mer. En återbäring på mindre än fem euro kan överföras för att gottskrivas vid följande debitering.

Fordonsskatten kan efterskänkas vid mindre, oavsiktliga fel vid betalningen eller av något annat särskilt skäl.

På debitering, uppbörd och återbäring av fordonsskatt tillämpas inte 47 § i lagen om skatteuppbörd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande till och med den 31 december 2015.

RP 124/2014
FiUB 22/2014
RSv 163/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Skattetabell 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.