1063/2014

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2014

Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2015 och 2016

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 72 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms när prestationer som utförs av Befolkningsregistercentralen ska vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer vid Befolkningsregistercentralen är

1) säkerställande av att befolkningsdatasystemet fungerar och att registerfunktionerna är enhetliga,

2) utvecklande av metoderna för folkbokföring och handledning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen,

3) sådan offentlig statistik, sådana förteckningar eller listor och motsvarande utredningar som distribueras i elektronisk form genom ett öppet datanät,

4) uppgifter som hänför sig till registrering av religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003),

5) standardiserade datatjänster i befolkningsdatasystemet för statliga ämbetsverk och inrättningar samt domstolar och andra rättskipningsorgan, kommunala myndigheter, riksdagen och dess underlydande verk och inrättningar, republikens presidents kansli, landskapsmyndigheterna samt kommunala och statliga myndigheter i landskapet Åland, vetenskaplig forskning och läroanstalter som ordnar lagstadgad utbildning som leder till examen samt Folkpensionsanstalten,

6) tillhandahållande till kommunerna av uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller byggnader och lägenheter i form av urvalstjänst eller som leverans av basuppgifter inom ändringstjänsten en gång per kalenderår, samt

7) behandlingen av ansökningar som gäller ändringar av personbeteckningen enligt 12 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som Befolkningsregistercentralen tar ut en avgift för enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) andra än standardiserade befolkningsdatatjänster för de aktörer som avses i 2 § 5 punkten,

2) befolkningsdatatjänster för andra än sådana offentligrättsliga samfund som avses i 2 § 5 punkten,

3) befolkningsdatatjänster för den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan för offentligrättsligt behov av uppgifter,

4) befolkningsdatatjänster för företag och sammanslutningar för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

5) andra än standardiserade befolkningsdatatjänster för vetenskaplig forskning,

6) utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999) och plattform för chips, framtagning av certifikat för pass enligt 5 c § 2 mom. i passlagen (671/2006), framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § 2 mom. i utlänningslagen (301/2004) och framtagning av certifikat för smartkort och andra tekniska underlag inom hälso- och sjukvården enligt 14 § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och 7 § 2 mom. i lagen om elektroniska recept (61/2007), samt

7) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för instanser som nämns i 1-5 punkten än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt bilagan eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall. Bestämmelser om användningsavgifter för elektroniska recept och om den andel av intäkterna från användningsavgifterna som ska betalas till Befolkningsregistercentralen för att täcka kostnaderna för certifikattjänsterna finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för elektroniska recept (1108/2011).

4 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Befolkningsregistercentralen tar enligt 72 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ut en avgift endast för databehandlingskostnaderna för att lämna ut en prestation samt för kapital- och räntekostnaderna för att utarbeta och upprätthålla system, program och applikationer i anslutning till datatjänsten i följande fall:

1) för personuppgifter som lämnas ut till en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkan för upprätthållandet av medlemsregister och för särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter.

5 §
Prestationer prissatta på företagsekonomiska grunder

Prestationer som Befolkningsregistercentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2-4 § och andra tjänster som gäller certifiering i samband med elektronisk kommunikation än de som nämns i 3 §,

2) andra utbildnings- och konsulteringstjänster än sådana som hänför sig till uppgifter enligt 2 § och som avses i 3 § 1 mom. 7 punkten,

3) annan publikationsverksamhet än den som avses i 2 § 3 punkten;

4) andra handlingar än de som avses i 2-3 § eller kopior av dem,

5) tilläggstjänster som föranleds av att uppgifter eller handlingar sänds och postas, om inte annat bestäms i den bifogade avgiftstabellen, samt

6) användning av lokaler och utrustning som Befolkningsregistercentralen har i sin besittning.

6 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

Den myndighet som tagit fram sådana uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lämnat ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag fastställer de avgifter som tas ut så att avgifterna motsvarar de kostnader som myndigheten har för att ta fram uppgifter och lämna ut kopior och utskrifter, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

7 §
Myndigheternas befogenheter

Befolkningsregistercentralen har självständig befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av prestationer som avses i 5 § och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

8 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till utgången av 2016.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 10 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Bilaga

AVGIFTSTABELL

 För Befolkningsregistercentralens offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut:

DEL A. STANDARDISERADE BEFOLKNINGSDATATJÄNSTER

I FÖRFRÅGNINGAR

1. BDS-FÖRFRÅGANS DIREKTFÖRFRÅGNINGAR

 BDS-förfrågans direktförfrågan är en tjänst där man med en av Befolkningsregistercentralens applikationer söker enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet. Med hjälp av tjänsten kan man göra förfrågningar och mata ut uppgifter om personer, fastigheter och byggnader.

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är:

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,08 €/förfrågan
Identifiering av person 0,20 €/förfrågan
Utdata 0,29 €/utdata
Användarspecifik fast månadsdebitering
Antal användare Månadsavgift/användarkod
1 – 1500 1 €
1501 – 2500 0,50 €
2501 – 0,10 €

 Den användarspecifika månadsavgiften tas ut av dem som använder förfrågnings- och administrationstjänsten.

 Kunderna får avgiftsfritt utnyttja användningsstatistiken och utbildningsmiljön.

Minimidebitering per månad för BDS-förfrågans direktförfrågan per faktureringsadress 7 €/faktura

 Tilläggstjänster för enskilda kunder hör inte till den standardiserade tjänsten. Befolkningsregistercentralen debiterar separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner, om i applikationen för förfrågningar görs tillägg eller ändringar gällande enskilda kunder.

2. BDS-förfrågans APPLIKATIONSFÖRFRÅGNINGAR

 Applikationsförfrågan är en tjänst där man med kundens applikation kan söka uppgifter i befolkningsdatasystemet. Mellan kundens applikation och befolkningsdatasystemet har upprättats en förfrågningsförbindelse via vilken man kan söka sådana uppgifter i befolkningsdatasystemet som fastställts på förhand och registrera dessa direkt i kundens system.

2.1 Via en förbindelse för begränsade applikationsförfrågningar förmedlas

- en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteckning

2.2 Via en förbindelse för normala applikationsförfrågningar förmedlas

- namn, adress, dödsdag och hemkommun samt uppgift om att en person är finsk medborgare

- en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteckning, och dessutom basuppgifter

2.3 Via en förbindelse för omfattande applikationsförfrågningar förmedlas

- uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund

2.4 Via applikationsförfrågningar som gäller identifiering förmedlas

- identifiering av en eller flera personer

- uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är:

Begränsad applikationsförfrågan 0,04 €/förfrågan
Normal applikationsförfrågan 0,08 €/förfrågan
Omfattande applikationsförfrågan 0,12 €/förfrågan
Applikationsförfrågan som gäller identifiering 0,15 €/förfrågan

 Upprättande av en förbindelse för applikationsförfrågan hör inte till de standardiserade tjänsterna. För upprättandet tas ut en avgift på 560 €/förfrågningsförbindelse. Utöver den avgift som nämns ovan debiterar Befolkningsregistercentralen särskilt från fall till fall de ändrings- och merkostnader som orsakas av den tekniska samarbetspartnerns arbete om förfrågningsförbindelsen anpassas för kundens behov.

 Tjänsten för applikationsförfrågan är avsedd för separata förfrågningar. Användning av tjänsten för att uppdatera kundens system i större omfattning än så hör inte till den standardiserade tjänsten.

Månatlig minimidebitering av avgifter för BDS-förfrågans applikationsförfrågningar 7 €/faktura

II ÄNDRINGSDATATJÄNST

 Ändringsdatatjänsten är en tjänst för upprätthållande av kundens register för person- eller byggnadsuppgifter där kundens register uppdateras med uppgifter från befolkningsdatasystemet i enlighet med en på förhand fastställd standard för uppgifternas datainnehåll och leveranssätt. Urvalet av ändringsuppgifter kan utföras antingen på basis av regional avgränsning eller med hjälp av identifikationsuppgifter (personbeteckning) som kunden har lämnat. Ibruktagandet av ändringsdatatjänsten förutsätter i praktiken alltid leverans av basuppgifter.

 Tilläggs- eller ändringsarbeten för enskilda kunder hör inte till den standardiserade tjänsten. Befolkningsregistercentralen debiterar kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner separat om det görs ändringar eller tillägg gällande enskilda kunder i ändringsdatatjänsten.

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är:

Leveransavgift för insamling och leverans av ändringsuppgifter 150 €/månad

Leverans av material kan väljas att ske dagligen, varje vecka eller med två eller fyra veckors intervall.

Dataenhetspris för leverans av ändringsuppgifter

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,030 €/dataenhet

Tilläggstjänsterna hör inte till den standardiserade tjänsten och för dem tar Befolkningsregistercentralen ut avgift särskilt från fall till fall:

- Kopia av material som linjeöverföring/dataöverföring på internet 30 €
- Tilläggstjänst för enskild kund 0,008 €/dataenhet
- Förvaring och upprätthållande av en kunds beteckningsfil 0,008 €/dataenhet

För leverans av ändringsuppgifter med ett fysiskt datamedium i stället för med en linjeöverföring som hör till den standardiserade tjänsten debiteras av samtliga tjänsteanvändare i datamediumavgift:

Leverans av uppgifter på diskett eller CD 70 €/leverans

DEL B. ANDRA BEFOLKNINGSDATATJÄNSTER

III LEVERANS AV BASUPPGIFTER

Leverans av basuppgifter är en tjänst av engångsnatur i anslutning till ibruktagandet av ändringsdatatjänsten där på förhand fastställda basuppgifter från befolkningsdatasystemet förmedlas till kunden. Urvalet av basuppgifter kan utföras antingen på basis av regional avgränsning eller med hjälp av identifikationsuppgifter som kunden har lämnat (t.ex. personbeteckning).

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är:

Leveransavgift 250 €
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,009 €/dataenhet

Befolkningsregistercentralen debiterar dessutom separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner.

På dataenhetsavgifterna tillämpas rabatterade avgifter på basis av antal, om utlämnandet av uppgifter omfattar mer än 2 900 000 dataenheter. Vid sådana leveranser är dataenhetsavgiften 0,006 €.

För leverans av basuppgifter med ett fysiskt datamedium i stället för med en linjeöverföring som hör till den standardiserade tjänsten debiteras av samtliga tjänsteanvändare i datamediumavgift:

Leverans av uppgifter på diskett eller CD 70 €

IV ENGÅNGSUPPDATERING AV REGISTER

Engångsuppdatering av register är en tjänst där kundens register uppdateras med uppgifter från befolkningsdatasystemet. Uppdateringen görs utgående från de person-, byggnads- eller fastighetsbeteckningar som kunden levererar i form av en fil.

Leveransavgift 400 €
Dataenhetsavgift 0,02 €/dataenhet

I avgifterna ingår uppdatering av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet och leverans av uppgifter i form av en fil, som linjeöverföring eller på diskett/CD. Uppdateringen kan göras antingen genom att endast de ändrade uppgifterna levereras eller, om det är tekniskt ändamålsenligt, genom att hela materialet levereras på nytt.

För eventuella tilläggstjänster debiteras utöver leverans- och enhetsavgiften avgifter enligt nedanstående prislista. Om leveransen utöver nämnda tilläggstjänster även förutsätter andra ändringar gällande enskilda kunder, debiterar Befolkningsregistercentralen för dessa separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner.

Tilläggstjänster:

Personidentifieringstjänst

Personidentifieringstjänsten omfattar identifiering av personer genom att de identifierings- uppgifter (namn, födelsetid) som kunden levererar i form av en fil jämförs med uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Identifiering av person 100 €/leverans

I fråga om de personbeteckningar som fås som resultat av identifieringen sker uppdateringen eller kompletteringen av uppgifterna i form av uppdateringstjänst eller urvalstjänst.

Utmatningstjänst:

Utmaningsavgift 125 €
Papperslista 0,02 €/levererad dataenhet
Utmatning på etiketter 0,06 €/etikett

Rabatterade avgifter

På dataenhetsavgifterna tillämpas följande tabell över rabatterade avgifter på basis av antal, när storleken av det kundregister som ska uppdateras är

över 100 000 0,01 €
över 300 000 0,009 €
över 500 000 0,008 €
över 2 500 000 0,006 €

V URVALSTJÄNSTER

1. URVAL SOM UTFÖRS AV EN TEKNISK SAMARBETSPARTNER

Urvalstjänsten är en tjänst med vars hjälp person-, fastighets- eller byggnadsuppgifter som valts enligt olika urvalskriterier (t.ex. en persons ålder, personbeteckning, boningsort, jämförelsegrupp, uppvärmningsmetod för byggnader, fastighetsbeteckning) söks i befolkningsdatasystemet.

Leveransavgift (per urval) 600 €
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,02 €/dataenhet

I avgifterna ingår urval av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet och leverans av uppgifter i form av en fil, som linjeöverföring eller på diskett/CD.

På dataenhetsavgifterna tillämpas rabatterade avgifter på basis av antal, när utlämnandet av uppgifter omfattar

över 100 000 0,01 €
över 300 000 0,009 €
över 500 000 0,008 €
över 2 500 000 dataenheter 0,006 €

För eventuella tilläggstjänster debiteras utöver leverans- och enhetsavgiften avgifter enligt nedanstående prislista. Om leveransen utöver nämnda tilläggstjänster även förutsätter andra ändringar gällande enskilda kunder, debiterar Befolkningsregistercentralen för dessa separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner.

Tilläggstjänster:

Utmatningstjänst:

Utmaningsavgift 125 €
Papperslista 0,02 €/levererad dataenhet
Utmatning på etiketter 0,06 €/etikett
Urval av kontrollgrupp 500 €

2. URVAL SOM UTFÖRS AV BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN

Dessa priser tillämpas på sådana urval med liten omfattning som Befolkningsregistercentralen själv utför.

Leveransavgift 100 €
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,02 €/dataenhet

I avgifterna ingår leverans av uppgifter i form av en fil, enskilda etiketter eller papperslista.

Befolkningsregistercentralen debiterar eventuella merkostnader för leveransen särskilt från fall till fall.

3. URVAL SOM BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALENS KUNDER SJÄLVA UTFÖR

Dessa priser tillämpas på urval som Befolkningsregistercentralens kunder själva utför med hjälp av BDS-förfrågans applikation för urvalsförfrågningar.

Enhetsavgift 0,02 €/dataenhet

4. SEPARATA UTDATA

Med separata utdata avses utdata, statistik eller annat material som tas fram i enlighet med kundens definitioner.

Befolkningsregistercentralen debiterar separat de leveranskostnader som orsakas av användning av en teknisk samarbetspartner .

DEL C. ÖVRIGA TJÄNSTER

VI TJÄNSTER SOM GÄLLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § i lagen om identitetskort

Certifikat för elektroniska identitetskort och plattform för chips 14 €/handling
Handling som ges för upplåsning av ett kort 10 €/handling

Framtagning av certifikat som avses i 5 c § i passlagen

Passcertifikat 3,50 €/handling
Passcertifikat, krigsveteraner 2,50 €/handling

Framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § i utlänningslagen

Biocertifikat för uppehållstillståndskortet eller uppehållskortet 3,50 €/handling

Framtagning av certifikat för aktivkort inom hälso- och sjukvården enligt 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och i 7 § i lagen om elektroniska recept

Personal-, aktörs- och testkort inom hälso- och sjukvården som faktureras separat vid Befolkningsregistercentralen 50,02 €/handling
Tillfälligt certifikat för hälso- och sjukvården som faktureras separat vid Befolkningsregistercentralen 39,30 €/handling

VII ÖVRIGA TJÄNSTER

1. UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNSTER (3 § 7 punkten)

Utbildning 125 €/utbildningsgång
Konsultering (gäller inte tjänsteuppdrag eller rådgivning enligt förvaltningslagen) 70 €/timme

Resekostnader debiteras i enlighet med statens resereglemente.

2. ÖVRIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Befolkningsregistercentralen debiterar kostnaderna för övriga produkter och tjänster särskilt från fall till fall. Priset per timme är 70 €. Dessutom debiteras eventuella kostnader för användning av en teknisk samarbetspartner.

För betalningsuppmaning debiteras 5,00 €.

Om en handling även sänds som kopia debiteras dessutom 8,00 €.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.