1042/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fordonslagen (1090/2002) 36 a §, 48 § 3 mom., 96 § 1 mom. 16 punkten och 99 § 2 mom.,

sådana de lyder, 36 a § i lagarna 362/2006 och 226/2009, 48 § 3 mom. i lag 276/2010, 96 § 1 mom. 16 punkten i lag 226/2009 samt 99 § 2 mom. i lag 1328/2004,

ändras 1 § 5 mom., 4 § 1 mom., 6, 7, 14, 15, 17, 19—21, 24, 25, 27—29, 31, 32, 34, 36, 40 och 41 a §, 47 § 1 mom., 50 a, 60, 60 a, 62, 69, 79 och 80 § samt 96 § 1 mom. 5 och 23 punkten,

av dem 1 § 5 mom., 6, 15, 17, 28, 29, 31, 32 och 36 §, 47 § 1 mom., 50 a, 60, 60 a och 69 § samt 96 § 1 mom. 5 och 23 punkten sådana de lyder i lag 226/2009, 7 och 62 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 226/2009, 14 § sådan den lyder i lag 1328/2004, 20 § sådan den lyder i lag 233/2007, 24 och 34 § sådana de lyder i lag 276/2010, 25 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1328/2004, 27 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 276/2010, 40, 79 och 80 § sådana de lyder i lagarna 226/2009 och 276/2010 samt 41 a § sådan den lyder i lagarna 326/2006 och 226/2009, samt

fogas till lagen nya 7 a, 13 a, 24 a, 27 a, 29 b och 39 b §, till 44 b §, sådan den lyder i lag 226/2009, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen en ny 61 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den ska tillämpas på militärfordon. Om det behövs med hänsyn till ett militärfordons särskilda användningssyfte eller konstruktion, kan det dock genom förordning av försvarsministeriet föreskrivas om undantag från denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt genom föreskrifter av huvudstaben meddelas bestämmelser som avviker från de föreskrifter som Trafiksäkerhetsverket meddelat.

4 §
Allmänna säkerhetskrav för fordon

Ett fordon ska vara lämpat för trafik och ha en sådan konstruktion och utrustning, vara i ett sådant skick och ha sådana övriga egenskaper att det är säkert och stämmer överens med bestämmelserna och föreskrifterna. Fordonets konstruktion, utrustning, yttre form och material får inte orsaka fara.


6 §
Godkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter för trafik

Användning i trafik av ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet och en utrustning är förbjuden, om fordonstypen eller det enskilda fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten eller utrustningen inte har godkänts för trafik på behörigt sätt. Den som ansöker om godkännande ska lägga fram de handlingar och övriga utredningar som krävs för godkännandet enligt bestämmelser och föreskrifter.

Sådana fordon som inte uppfyller vad som föreskrivs i denna lag och i med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter och som inte försetts med godkännandemärkning enligt dessa bestämmelser och föreskrifter eller med CE-märkning, om sådan förutsätts i bestämmelserna eller föreskrifterna, får inte importeras till landet i försäljningssyfte eller tillverkas för försäljning i Finland, saluföras eller säljas eller annars överlåtas som ny för vägtrafik. Detsamma gäller snöskotrar avsedda för terrängtrafik.

Sådana system, komponenter och separata tekniska enheter och sådan utrustning som inte uppfyller vad som föreskrivs i denna lag och i med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter och som inte försetts med godkännandemärkning enligt dessa bestämmelser och föreskrifter eller med CE-märkning, om sådan förutsätts i bestämmelserna eller föreskrifterna, får inte importeras till landet i försäljningssyfte eller tillverkas för försäljning i Finland, saluföras eller säljas eller annars överlåtas för att användas i vägtrafik eller terrängtrafik.

Bestämmelser om godkännande av fordon samt system, komponenter och separata tekniska enheter finns i 5, 5 a, 5 c och 7 kap. Bestämmelser om tillsyn över import och tillverkning av samt handel med fordon, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning finns i 10 kap.

7 §
Ändring, konstruerande och reparation av fordon

Ett fordon som används i trafik får inte efter ibruktagandet repareras, ändras, tillåtas bli ändrat eller förses med en tilläggsanordning så att fordonet inte längre uppfyller de krav som gäller i Finland då fordonet första gången tas i bruk eller därefter. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön som uppkommer av fordonets ålder och naturliga slitage får inte heller öka mer än i ringa omfattning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de tekniska kraven för reparation och iståndsättning av fordon och ändring av fordons konstruktion samt om sådana smärre undantag och alternativa krav som tillämpas av ändamålsenlighetsskäl vid påvisande av överensstämmelse. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön som uppkommer av undantagen och de alternativa kraven får inte öka mer än i ringa omfattning. Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter även om säkerhetskraven för strålkastare och lyktor samt andra tilläggsanordningar som installeras i fordon som används för särskilda ändamål.

7 a §
Stamfordon, reparerade fordon och hopbyggda fordon

Stamfordon är ett fordonsexemplar, från vilket mer än 50 procent av de ursprungliga komponenterna i ett reparerat eller hopmonterat fordon härstammar. Reparerat fordon är ett fordon som skadats på grund av trafikolycka eller korrosion eller av någon annan orsak och som därefter iståndsatts, som har ett stamfordon och vars ursprungliga komponenter har bytts ut till minst 25 procent; med reparerat fordon avses också ett hopmonterat fordon. Ett reparerat fordon antecknas i registret med stamfordonets identifieringsuppgifter.

Om 50 procent eller mer av ett fordons ursprungliga komponenter byts ut, ska fordonet ges ett nytt tillverkningsnummer (hopbyggt fordon). Fordon i kategorierna M, N och O som tas i bruk första gången ska godkännas enskilt och fordon i andra kategorier ska visas upp för godkännande vid en registreringsbesiktning.

Närmare bestämmelser om komponenters och komponenthelheters andel av fordon och om de utredningar som krävs för fastställande av dessa andelar och givande av nytt tillverkningsnummer samt om när ett hopbyggt eller reparerat fordon anses vara hopbyggt och ändrat eller reparerat och ändrat utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 a §
Närmare föreskrifter om klassificering av     fordon i kategori L

Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana föreskrifter om klasserna för fordon i kategori L som behövs med hänsyn till kraven i Europeiska unionens fordonslagstiftning eller med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

14 §
Traktor

Fordon i kategorierna T och C samt trafiktraktor (traktor) är ett motordrivet fordon med hjul eller band,

1) som har minst två axlar,

2) vars största konstruktiva hastighet är minst 6 km/h,

3) vars främsta funktion är som dragfordon, och

4) som konstruerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- eller skogsbruk, eller för att dra släpvagnar avsedda att användas inom jord- och skogsbruk.

En traktor får vara utrustad för transport av last i jordbruks- eller skogsbrukssammanhang och ha passagerarsäten. Som traktor räknas dock inte maskiner som har konstruerats särskilt för användning inom skogsbruket, såsom lunnare och skotare, och som följer definitionen i standarden ISO 6814:2009, och inte skogsmaskiner som har byggts på schaktmaskinschassier och som följer definitionen i standarden ISO 6165:2012.

Traktorer indelas enligt sina egenskaper i följande kategorier:

1) kategori T1: hjultraktorer vars största konstruktiva hastighet är högst 40 kilometer per timme, vars minsta spårvidd på den av axlarna som är närmast föraren inte understiger 1,15 meter, vars vikt i olastat och körklart tillstånd överstiger 0,6 ton och vars markfria gång inte överstiger 1 meter,

2) kategori T2: hjultraktorer vars största konstruktiva hastighet är högst 40 kilometer per timme, vars minsta spårvidd understiger 1,15 meter, vars vikt i olastat och körklart tillstånd överstiger 0,6 ton och vars markfria gång inte överstiger 0,60 meter; när värdet på traktorns tyngdpunkt i höjdled mätt från marken, delat med medelvärdet för axlarnas minsta spårvidd, är större än 0,90, får emellertid den största konstruktiva hastigheten vara högst 30 kilometer per timme,

3) kategori T3: hjultraktorer vars största konstruktiva hastighet är högst 40 kilometer per timme och vars vikt i olastat och körklart tillstånd är högst 0,6 ton,

4) kategori T4: hjultraktorer för särskilda ändamål vars största konstruktiva hastighet är högst 40 kilometer per timme,

5) trafiktraktor: lastbärande traktorer med hydraulisk ledramstyrning som är avsedda för godstransport; som trafiktraktorer betraktas också andra för godstransport avsedda traktorer som är utrustade med släpvagn med en kopplingsmassa som är större än 10 ton; som trafiktraktorer betraktas dock inte traktorer som används för transporter som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003); största konstruktiva hastighet för en trafiktraktor är högst 50 kilometer per timme,

6) kategori C: traktorer som drivs och styrs med hjälp av band.

Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana föreskrifter om klasserna för traktorer som behövs med hänsyn till kraven i Europeiska unionens fordonslagstiftning eller med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

15 §
Motorredskap

Motorredskap är

1) självgående fordon som är konstruerade och tillverkade för att utföra arbete och som med hänsyn till sin konstruktion inte lämpar sig för person- eller godstransport; maskiner som är monterade på en bil betraktas inte som motorredskap,

2) dragtruckar som tillverkats för förflyttning av släpvagnar och transportlavetter i hamn eller på något annat terminalområde och vars största konstruktiva hastighet är högst 50 kilometer per timme, om inte fordonet ska betraktas som lastbil eller traktor,

3) andra fordon som används för transporter på en byggarbetsplats än traktorer, såsom för transport av jordmassor (dumper), om inte fordonet ska betraktas som lastbil.

17 §
Släpvagn och släpanordning

Fordon i kategorierna O1—O4 (bilsläpvagn) är släpfordon.

Bilsläpvagnar indelas enligt sin totalmassa i följande kategorier:

1) fordon i kategori O1 (lätt släpvagn) med en totalmassa som är högst 0,75 ton,

2) fordon i kategori O2 med en totalmassa som är större än 0,75 ton men högst 3,5 ton,

3) fordon i kategori O3 med en totalmassa som är större än 3,5 ton men högst 10 ton,

4) fordon i kategori O4 med en totalmassa som är större än 10 ton.

Släpanordning är en bilsläpvagn eller ett släpfordon som är avsedd att kopplas till ett annat motordrivet fordon än en bil och som inte är avsedd för person- eller godstransport eller turism.

Kommunikationsministeriet får utfärda sådana bestämmelser om indelningen av bilsläpvagnar i klasser som behövs med hänsyn till kraven i Europeiska unionens fordonslagstiftning eller med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana närmare föreskrifter om klassificeringen av andra släpvagnar än bilsläpvagnar och om klasserna för släpanordningar som kopplas till andra motordrivna fordon än bilar som behövs med hänsyn till kraven i Europeiska unionens lagstiftning eller med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

19 §
Övriga fordon utan motor

Med cykel avses ett för transport av en eller flera personer eller gods tillverkat fordon som har minst två hjul, som är utrustat med pedaler eller vevanordningar och som saknar motor. Till cyklar hänförs också fordon som har en elmotor med en effekt på högst 250 watt, förutsatt att motorn fungerar endast vid trampning och kopplas ur funktion senast när hastigheten stiger till 25 kilometer per timme. Till cyklar hänförs också sparkcyklar eller andra motsvarande fordon som saknar motor och sadel, om det på grund av deras storlek eller användningsändamål är påkallat att förutsätta att de uppfyller de viktigaste säkerhetskraven för cyklar, såsom kraven på reflektorer, strålkastare och lyktor.

Till fordon utan motor hänförs också sådana vagnar eller slädar som dras av djur och som är avsedda och utrustade för vägtrafik, om det på grund av deras storlek och användningsändamål är påkallat att förutsätta att de uppfyller de viktigaste säkerhetskraven för fordon, såsom kraven på reflektorer, strålkastare och lyktor.

Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana föreskrifter om klassificeringen av andra fordon utan motor än släpvagnar och släpanordningar som behövs med hänsyn till kraven i Europeiska unionens lagstiftning eller med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

3 kap.

Närmare klassificering av fordon för särskilda ändamål

20 §
Räddningsbil, polisfordon, Tullens fordon och gränsbevakningsväsendets fordon

Räddningsbil är ett för räddningsväsendet särskilt tillverkat fordon i kategori M eller N, vars totalmassa är större än 3,5 ton. Som räddningsbil betraktas också andra fordon i kategori M eller N som innehas av en kommuns eller samkommuns räddningsverk eller av en myndighet som lyder under statens räddningsförvaltning, av Räddningsinstitutet eller av en flygplatsoperatör och som används uteslutande för uppgifter inom räddningsväsendet. Också manskapsbilar som ägs av en brandkår och som har plats för minst åtta personer utöver föraren betraktas som räddningsbilar.

Polisfordon är för polisen särskilt tillverkade eller utrustade fordon.

Gränsbevakningsväsendets fordon är för gränsbevakningsväsendet särskilt tillverkade eller utrustade fordon.

Tullens fordon är för Tullen särskilt tillverkade eller utrustade fordon.

Bestämmelser om den konstruktion och utrustning samt de färger som räddningsväsendet förutsätter i fråga om räddningsbilar samt om utrustning, färgsättning och emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. I den förordningen föreskriven färgsättning och föreskrivna emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon får inte användas på andra fordon. Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om de tekniska kraven på och installeringen av igenkänningslyktor, varningslyktor, reflektorer, reflekterande märkning och ljudsignalanordningar som de speciella ändamål som räddningsbilar, polisfordon, Tullens fordon och gränsbevakningsväsendets fordon används för förutsätter.

21 §
Ambulans

Ambulans är ett fordon i kategori M som har tillverkats för transport av sjuka eller skadade människor och som har specialutrustning för det ändamålet.

Bestämmelser om närmare klassificering av ambulanser, dimensionering av karosseri och patientutrymme, prestanda samt medicinsk och annan utrustning utfärdas vid behov genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om de tekniska kraven på och installeringen av igenkänningslyktor, varningslyktor, reflektorer, reflekterande märkning och ljudsignalanordningar som det speciella ändamål som ambulanser används för förutsätter.

24 §
Museifordon

Ett besiktningsställe godkänner på basis av ett utlåtande som utfärdats högst sex månader tidigare av en landsomfattande registrerad museifordonsförening som museifordon ett fordon för vilket det har förflutit minst 30 år sedan utgången av tillverkningsåret och som har hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats eller konserverats på behörigt sätt.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov föreskrifter om restaurering och konservering av museifordon samt om ändamålsenliga ersättande komponenter som får installeras i ett museifordon och om utbyte av komponenter till sådana som är trafiksäkrare samt om innehållet i det utlåtande som avses i 1 mom.

24 a §
Specialtransportfordon

Specialtransportfordon är ett fordon som har godkänts för specialtransporter som avses i 2 § 16 punkten i vägtrafiklagen och som utan last överskrider de dimensioner som allmänt tillåts på väg eller som med eller utan last har godkänts för transport som överskrider den massa som allmänt tillåts på väg.

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om de tekniska tilläggskrav som förutsätts för specialtransportfordons användningsändamål och som tillämpas vid godkännande av specialtransportfordon för transportändamål och om undantag från de tekniska kraven på fordonen. Dessutom meddelar Trafiksäkerhetsverket närmare föreskrifter om det tekniska genomförandet av påvisandet av överensstämmelse med dessa krav.

4 kap.

Fordons konstruktion, manöverorgan, utrustning och miljöegenskaper

25 §
Fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

För att tryggt kunna användas i trafik ska

1) fordon ha en pålitlig och funktionssäker styrinrättning,

2) motordrivna fordon, cyklar samt släpvagnar till bil eller trafiktraktor ha en färdbroms,

3) fordon ha däck och fälgar eller band eller medar som motsvarar den belastning de utsätts för,

4) motordrivna fordon ha ett brandsäkert bränslesystem,

5) fordon ha behövliga strålkastare och lyktor, reflektorer och reflekterande identifieringsskyltar,

6) fordon ha en varningstriangel, om fordonets totala massa är större än 500 kg; fordon i kategori O1 och andra släpfordon med en totalmassa som är högst 750 kg och vars dragfordon har en varningstriangel behöver dock inte ha varningstriangel,

7) fordon i kategorierna M och N1 i förarhytt och passagerarutrymme ha sådana konstruktioner och anordningar som skyddar förare och passagerare vid sammanstötning,

8) fordon erbjuda föraren tillräcklig sikt framåt, åt sidan och bakåt; sikten bakåt får vid behov ordnas med hjälp av backspeglar eller något annat motsvarande system,

9) fordon vilkas förarhytt är sluten vara försedda med vindruta och behövliga anordningar för att säkerställa sikten genom vindrutan i alla väderförhållanden,

10) fordon ha behövliga anordningar och konstruktioner för att skydda lätta fordon vid sammanstötningar,

11) motordrivna fordon och cyklar ha en ljudsignalanordning,

12) motordrivna fordon ha en hastighetsmätare samt fordon i kategorierna M2, M3, N2 och N3 en hastighetsbegränsare,

13) fyr- eller flerhjuliga motordrivna fordon ha en backningsanordning,

14) fordon ha konstruktioner som säkerställer en tillräcklig styrförmåga, tillräckliga kurvkörnings- och bromsningsegenskaper samt vändbarhet,

15) fordon med hjul ha tillräcklig fri markhöjd,

16) lastutrymmet i fordon som används för godstransport ha sådana konstruktioner och anordningar och sådan utrustning som är säker och som lämpar sig för den last som transporteras,

17) släpvagnar samt fordon som används för att dra en släpvagn eller en släpanordning ha en funktionssäker och hållbar kopplingsanordning.

Fordon i kategori M1 som används i tillståndspliktig persontrafik ska ha taxameter. Andra fordon får inte ha taxameter.

Fordon i kategorierna M1, N1 och L3e—L7e ska vara försedda med en anordning som förhindrar olovlig användning av fordonet.

EG-typgodkända fordon anses uppfylla de krav som föreskrivs i 1 och 3 mom.

Begagnade fordon anses uppfylla de krav som föreskrivs i 1 och 3 mom., om fordonen uppfyller de tekniska krav som gäller i Finland då fordonet första gången tas i bruk eller därefter. Fordon avsedda för vägtrafik ska dock alltid ha en varningstriangel i enlighet med de krav som föreskrivs i 1 mom. 6 punkten.

Bestämmelser om färdskrivare finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet. Utöver vad som föreskrivs i den förordningen ska trafiktraktorer ha en färdskrivare när de används i tillståndspliktig godstrafik.

27 §
Närmare bestämmelser om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Bestämmelser om undantag från de krav som föreskrivs i 25 § 1 mom. för andra fordon än bilar och bilsläpvagnar får utfärdas genom förordning av statsrådet. Undantagen ska vara behövliga med beaktande av fordonets användningsändamål, trafiksäkerhetskraven och möjligheterna att uppfylla de krav som gäller fordonet.

Närmare bestämmelser om konstruktion, manöverorgan, utrustning, system, komponenter och separata tekniska enheter samt om tillverkningsnummer och tillverkarskylt för bilar och bilsläpvagnar som godkänns för transportändamål utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Bestämmelser om undantag från de krav som föreskrivs i 25 § 1 mom. för bilar och bilsläpvagnar får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Undantagen ska vara behövliga med beaktande av fordonets användningsändamål, trafiksäkerhetskraven och möjligheterna att uppfylla de krav som gäller fordonet.

Fordon avsedda för funktionshindrade förare eller funktionshindrade passagerare kan godkännas för transportändamål även om specialanordningen inte uppfyller vad som föreskrivs, förutsatt att trafiksäkerheten inte äventyras på ett nämnbart sätt.

Trafiksäkerhetsverket får bevilja enskilda fordon tillstånd att avvika från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag i fråga om säkerheten när det gäller fordons konstruktion, manöverorgan, utrustning, system, komponenter, separata tekniska enheter och andra motsvarande objekt som ska godkännas. En förutsättning för beviljande av undantagstillstånd är att undantaget inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan eller miljön mer än i ringa omfattning och att det inte snedvrider konkurrensen. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av undantagstillstånd utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

27 a §
Föreskrifter om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Med avvikelse från 27 § 2 mom. meddelar Trafiksäkerhetsverket tekniska föreskrifter om

1) de alternativa krav på bromssystemen i bilar och bilsläpvagnar med tryckluftsbromsar som tillämpas vid nationellt typgodkännande, enskilt godkännande, registreringsbesiktning och ändringsbesiktning,

2) kraven på dubbar och dubbdäck tillåtna för användning i trafik.

Trafiksäkerhetsverket meddelar därtill vid behov närmare tekniska föreskrifter om

1) kraven på konstruktion och egenskaper när det gäller andra fordon än bilar och bilsläpvagnar,

2) kraven på tillverkningsnummer och tillverkarskylt när det gäller andra fordon än bilar och bilsläpvagnar,

3) kraven på system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning när det gäller andra fordon än bilar och bilsläpvagnar,

4) kraven på lastkorgar och lastutrymmen, om fästanordningar som används för lastsäkring samt om skyddskonstruktioner när det gäller fordon som används för godstransport,

5) surrnings- och fästanordningar som används för surrning och säkring av last,

6) sådana andra komponenter, system och separata tekniska enheter som behövs för fordonets drift än de som avses i 1—3 punkten och i 27 § 2 mom. och för vilka godkännande krävs samt om annan utrustning än den som avses i 1 mom. 2 punkten,

7) dimensioneringen av transportutrymmet samt om de hjälpmedel som behövs för resandet och deras fastsättning när det gäller andra fordon i kategori M än ambulanser, om fordonen kan användas för transport av passagerare på bår eller personer med funktionsnedsättning.

De föreskrifter som avses i denna paragraf ska vara behövliga för att en tillräcklig internationell allmän kravnivå ska kunna uppnås och för att en tillräcklig nivå på trafiksäkerheten och skyddet av hälsan och miljön ska kunna säkerställas.

Föreskrifterna enligt 2 mom. 1—3 punkten ska när det gäller trafiktraktorer grunda sig på de tekniska kraven på fordon i kategori T1, dock med hänsyn till att trafiktraktorer har en högre konstruktiv hastighet och en högre tillåten total- och kombinationsmassa än fordon i kategori T1.

28 §
Begränsning av energi- och miljökonsekvenser

Ett fordons energiförbrukning och växthusgasutsläpp samt skadliga miljökonsekvenser, såsom gasformiga utsläpp, partikelutsläpp, buller och elektromagnetiska störningar, får inte onödigt avvika från motsvarande konsekvenser som orsakas av fordon som uppfyller vad som var den allmänna tekniska nivån vid den tidpunkt då fordonet tillverkades, eller onödigt medföra risker för hälsan eller miljön.

Separata bestämmelser gäller för begränsning av miljökonsekvenserna av motorredskap.

29 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter om begränsning av energi- och miljökonsekvenser

Närmare bestämmelser om begränsning av bilars och bilsläpvagnars energi- och miljökonsekvenser utfärdas vid behov genom förordning av kommunikationsministeriet.

Bestämmelser om komponenter och egenskaper samt andra motsvarande objekt som ska godkännas, som hänför sig till begränsning av energi- och miljökonsekvenserna av andra fordon än motorredskap, bilar och bilsläpvagnar och som krävs för att fordonen i fråga ska kunna godkännas för transportändamål utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om de gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas vid godkännande av sådana fordon utfärdas också genom förordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de i 2 mom. avsedda tekniska krav på komponenter och egenskaper som hänför sig till begränsning av energi- och miljökonsekvenser. Föreskrifterna ska vara behövliga för att en tillräcklig internationell allmän kravnivå ska kunna uppnås i fråga om komponenterna och egenskaperna och för att en tillräcklig nivå på trafiksäkerheten och skyddet av hälsan och miljön ska kunna säkerställas.

Trafiksäkerhetsverket får bevilja enskilda fordon tillstånd att avvika från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag i fråga om begränsning av fordons energi- och miljökonsekvenser. En förutsättning för beviljande av undantagstillstånd är att undantaget inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan och miljön mer än i ringa omfattning och att det inte snedvrider konkurrensen. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av undantagstillstånd utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

29 b §
Krav på fordon och fordonskombinationer som används vid specialtransporter

Fordon och fordonskombinationer som används vid specialtransporter ska förses med tillräckliga märkningar, igenkännings- och varningslyktor, reflektorer och andra varningsanordningar för att förebygga fara och olägenhet som orsakas av specialtransporter. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de märkningar, igenkännings- och varningslyktor, reflektorer och andra varningsanordningar som krävs i fordon och fordonskombinationer som används vid specialtransporter.

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om kategori, massa och färger som krävs av varningsfordon som används vid specialtransporter, om varningsskyltar, höjdmätare, varningslyktor, reflektorer och andra varningsanordningar i varningsfordon samt om tillbörliga anordningar och redskap som ska användas i varningsfordon vid reglering av trafiken och tryggande av säkerheten.

De föreskrifter som avses i denna paragraf ska grunda sig på praxis som iakttas allmänt i Europa.

31 §
Tillämpningsområdet för typgodkännanden

EG-typgodkännande beviljas system, komponenter, separata tekniska enheter, fordon i kategorierna M, N, O, L och T1—T4 samt motorredskap. Nationellt typgodkännande beviljas andra fordon och annan utrustning avsedda för vägtrafik samt motorredskap. Vid typgodkännande av små serier tillämpas kvantitativa begränsningar som baserar sig på de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. E-typgodkännande beviljas system, komponenter och separata tekniska enheter.

32 §
Typgodkännandeskyldighet

Nya fordon i kategorierna M, N, O, L och T1—T4 som säljs för användning i vägtrafik eller registreras första gången ska vara EG-typgodkända eller nationellt typgodkända i små serier.

System, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för fordon i de fordonskategorier som avses i 1 mom., fordon i kategori C och trafiktraktorer och som säljs separat ska vara typgodkända. I enlighet med de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. kan det dock genom förordning av statsrådet föreskrivas om undantag från detta för system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för fordon i kategorierna L, C och T1—T4 och trafiktraktorer och genom förordning av kommunikationsministeriet föreskrivas om undantag från detta för system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för fordon i kategorierna M, N och O.

Sådana för driften av fordon behövliga och för trafiksäkerheten och skyddet av miljön väsentliga komponenter, system och separata tekniska enheter samt utrustning ska vara typgodkända. Närmare bestämmelser om typgodkännandeskyldigheten för dessa utfärdas genom förordning av statsrådet.

Med avvikelse från 1 mom. får överensstämmelse med kraven för följande nya fordon konstateras vid registreringsbesiktning:

1) fordon i kategori L eller T1—T4 som tillverkats eller förts in i landet som enskilda exemplar för användning i vägtrafik och som inte är EG-typgodkända eller nationellt typgodkända i små serier,

2) fordon i kategori M, N eller O som är nationellt typgodkända i små serier i någon annan EES-stat eller i landskapet Åland och vilkas nationella typgodkännande av små serier har erkänts av Finland på det sätt som avses i 39 a § 2 mom.,

3) fordon i kategori M, N eller O som godkänts enskilt i någon annan EES-stat eller i landskapet Åland,

4) andra fordon än fordon i kategori M, N eller O som färdigställts under den sista etappen vid etappvist typgodkännande.

Bestämmelser om rätten att bevilja enskilt godkännande av fordon i kategorierna M, N och O finns i 50 b §.

34 §
Typgodkännandemyndighet

I Finland är Trafiksäkerhetsverket typgodkännandemyndighet i fråga om fordon i kategorierna M, N, L, O, T1—T4 och C, trafiktraktorer, motorredskap och terrängfordon liksom system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning i dessa.

36 §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid typgodkännande

Överensstämmelse med kraven enligt 35 § påvisas genom att den som ansöker om godkännande lämnar in ett intyg över typgodkännande som utfärdats av en godkännandemyndighet i någon annan EES-stat eller i landskapet Åland eller i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga eller genom kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst.

Med avvikelse från 1 mom. kan överensstämmelse med kraven för nationellt typgodkännande av bilar och bilsläpvagnar samt överensstämmelse med andra krav än sådana där det krävs fullständig överensstämmelse enligt den rättsakt som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten och som tillämpas vid EG-typgodkännande av små serier påvisas också med hjälp av en utredning som gjorts av en i 48 § avsedd godkänd sakkunnig eller till smärre delar genom kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av typgodkännandemyndigheten. Vid nationellt typgodkännande kan typgodkännandemyndigheten som bevis på överensstämmelse godkänna även en utredning om överensstämmelse som gjorts av en teknisk tjänst som anmälts av en annan EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet i fråga.

När det gäller andra fordon än bilar och bilsläpvagnar utfärdas det genom förordning av statsrådet bestämmelser om

1) de tekniska sätten att vid nationellt typgodkännande av små serier påvisa överensstämmelse med andra krav än sådana där det krävs fullständig överensstämmelse enligt de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. 2 och 3 punkten,

2) de tekniska sätten att påvisa överensstämmelse med kraven vid nationellt typgodkännande,

3) när överensstämmelse med kraven kan påvisas även med hjälp av en utredning som gjorts av en i 48 § avsedd godkänd sakkunnig.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas det närmare bestämmelser om de tekniska sätten att vid EG-typgodkännande av små serier påvisa bilars och bilsläpvagnars överensstämmelse med de övriga krav enligt 2 mom. som inte förutsätter fullständig överensstämmelse och de tekniska sätten att vid nationellt typgodkännande påvisa bilars och bilsläpvagnars överensstämmelse med kraven samt om när bilars och bilsläpvagnars överensstämmelse med kraven kan påvisas med hjälp av en utredning som gjorts av en i 48 § avsedd godkänd sakkunnig.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de frågor som avses i 3 mom. 1 och 2 punkten. Dessutom meddelar Trafiksäkerhetsverket, med avvikelse från vad som föreskrivs i 4 mom., föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa dubbars överensstämmelse med kraven.

39 b §
Undantag som tillämpas vid typgodkännande

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja smärre enskilda undantag från de bestämmelser och föreskrifter om typgodkännande som utfärdats med stöd av denna lag. En förutsättning för beviljande av undantag är att undantaget inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen.

40 §
Närmare bestämmelser om typgodkännande

Genom förordning av statsrådet bestäms vid behov

1) vilka fordon som hänförs till en och samma typ,

2) om anmälan av tekniska uppgifter som gäller typgodkännanden och uppgifter om godkännanden till registret över typgodkännanden och om registrering av uppgifterna i registret,

3) närmare om förutsättningarna för beviljande av undantag enligt 39 b §,

4) det högsta antal genom typgodkännande av små serier godkända fordon som får införas i registret per år,

5) på vilka villkor ett i någon annan EES-stat för fordon i kategori M, N, O, L eller T1—T4 beviljat nationellt typgodkännande av små serier gäller i Finland,

6) det högsta antal fordon vilka genom i Finland erkänt typgodkännande av små serier som beviljats av någon annan EES-stat får införas i registret, säljas eller tas i bruk per år.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om förfarandet vid typgodkännande, typgodkännandets giltighet, utfärdandet av intyg över typgodkännande och den blankett som ska användas samt om underrättelserna om beviljat, ändrat, återkallat eller förvägrat godkännande till godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och i landskapet Åland, Europeiska kommissionen och godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga.

41 a §
Påvisande av överensstämmelse genom CE-märkning

En cykel, en snöskoter, ett fordons komponent, ett system eller en separat teknisk enhet, om vilken det föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, ska vara CE-märkt, om märkning förutsätts enligt Europeiska unionens lagstiftning.

Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010).

44 b §
Bristande överensstämmelse hos komponenter, separata tekniska enheter och cyklar

Om märkningen på fordonsdäck eller informationen till konsumenter inte uppfyller de krav som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar, ska tillsynsmyndigheten vidta åtgärder enligt 42 § 1 och 2 mom.


47 §
Utsedda tekniska tjänster

Utsedda tekniska tjänster ska för påvisande av överensstämmelse utföra i 36 eller 50 e § avsedda kontroller, mätningar, tester, kalkyler och bedömningar, med kvalitetskontrollen av produktionen förknippade i 45 § 4 mom. avsedda kontroller, mätningar, tester, kalkyler och bedömningar eller de tester och bedömningar som behövs för påvisande av överensstämmelse hos komponenter och utrustning som avses i 78 § 2 mom. Ett godkännande som utsedd teknisk tjänst kan av särskilda skäl beviljas för viss tid. Tillverkaren kan godkännas som utsedd teknisk tjänst endast om så föreskrivs i den rättsakt av Europeiska unionen som gäller de tekniska kraven i fråga. Typgodkännandemyndigheten kan godkännas som utsedd teknisk tjänst, om myndigheten uppfyller de krav som föreskrivs i denna paragraf.


50 a §
Närmare bestämmelser om de tekniska tjänsterna

Närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande av utsedda tekniska tjänster och godkända sakkunniga, om bedömningen och om innehållet i bedömningsrapporten och om anmälan om utsedda tekniska tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov också bestämmelser om de tidsfrister, krav, begränsningar och villkor som ska uppställas i samband med godkännandet av och tillsynen över utsedda tekniska tjänster och godkända sakkunniga och som är nödvändiga för tillbörlig verksamhet samt om offentligt tillgängliga uppgifter om kompetensområdet för de tekniska tjänsterna.

60 §
Registreringsbesiktning

Innan ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplats till detta eller till dess släpvagn registreras första gången ska det ha godkänts vid en registreringsbesiktning. För registreringsbesiktning behöver dock inte uppvisas ett i enlighet med 65 § förhandsanmält och som färdigt fordon typgodkänt fordon eller ett fordon som första gången ska tas i bruk och som har beviljats enskilt godkännande i Finland, om godkännandet av fordonet är i kraft vid tidpunkten för den första registreringen och fordonets konstruktion eller utrustning inte har ändrats till de delar som granskats vid godkännandet.

Ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplats till detta eller till dess släpvagn ska ha godkänts vid en registreringsbesiktning efter senaste avregistrering eller senaste avställning innan det påställs, om

1) fordonet har varit registrerat i Finland men har avregistrerats före den 2 november 2007,

2) fordonet har avställts för export utomlands eller till landskapet Åland och för registrering där, eller

3) fordonet på grund av skada har avställts på anmälan av en sammanslutning som sköter trafik- eller bilförsäkringsärenden.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. krävs det att registreringsbesiktningen har utförts så att förutsättningarna för att ta fordonet i trafik har kunnat kontrolleras på behörigt sätt.

Vid registreringsbesiktning kontrolleras fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för registreringen. Dessutom kontrolleras om fordonet till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med bestämmelserna. Till den som företett fordonet för registreringsbesiktning ges ett intyg över besiktningen.

Intyget över registreringsbesiktningen av ett fordon som ska tas i bruk första gången är giltigt i tre månader. Giltigheten upphör om typgodkännandet eller det enskilda godkännandet av fordonet upphör att gälla eller om fordonet inte längre uppfyller de tekniska krav som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet.

Begagnade fordons skick kontrolleras i samband med registreringsbesiktning. Fordonets skick kontrolleras inte, om inte den som företer fordonet för besiktning vill det, förutsatt att

1) fordonet inte alls behöver genomgå periodisk besiktning i Finland,

2) fordonet är så nytt att det ännu inte behöver genomgå periodisk besiktning i Finland, eller

3) fordonet har genomgått periodisk besiktning i en EES-stat eller i landskapet Åland och

a) ett intyg eller en kopia av intyget visas upp,

b) besiktningen fortfarande är giltig med beaktande av de tidsfrister som gäller för besiktningens periodicitet i Finland, samt

c) innehållet i besiktningen motsvarar kraven enligt bestämmelserna om periodisk besiktning i Europeiska unionen; i samband med registreringsbesiktning kontrolleras dock alla objekt som anges i bestämmelserna om periodisk besiktning i Finland och som inte har kontrollerats vid periodisk besiktning i en EES-stat eller i landskapet Åland.

Närmare bestämmelser om registreringsbesiktning, intyg över registreringsbesiktning och registeranmälan av uppgifter om registreringsbesiktning utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet kan också föreskrivas att ett fordon, med avvikelse från 1 och 2 mom., inte behöver föras till registreringsbesiktning, om detta inte behövs

1) för identifiering av fordonet,

2) för registeranmälan av uppgifter om fordonet,

3) för kontroll av om fordonet uppfyller kraven i de fordonsspecifika bestämmelserna, eller

4) av andra likartade skäl.

60 a §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning

Om ett fordon godkänns för trafik på basis av registreringsbesiktning, kan uppfyllandet av kraven på fordonets konstruktion, mått eller utrustning påvisas så som avses i 50 e § 1 mom.

Ett giltigt EG-typgodkännande eller ett giltigt nationellt typgodkännande av små serier som beviljats fordonet eller erkänts i Finland betraktas som bevis på överensstämmelse med kraven.

När överensstämmelse med kraven påvisas vid registreringsbesiktning ska hänsyn tas till det intyg över enskilt godkännande som fordonet beviljats i någon annan EES-stat eller i landskapet Åland eller något annat intyg som beviljats av en myndighet och av vilket framgår vilka kontroller som fordonet genomgått.

Bestämmelser om när andra fordons än bilars och bilsläpvagnars överensstämmelse med kraven, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas vid registreringsbesiktning så som avses i 50 e § 2 mom. 1—4 punkten eller till smärre delar genom besiktningsställets kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar utfärdas genom förordning av statsrådet. Motsvarande bestämmelser i fråga om bilar och bilsläpvagnar utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de tekniska sätten att vid registreringsbesiktning påvisa andra fordons än bilars och bilsläpvagnars överensstämmelse med kraven.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 4 mom. meddelar Trafiksäkerhetsverket dessutom vid behov föreskrifter om de tekniska sätten för påvisande av överensstämmelse med kraven i fråga om ändrade fordon som begagnade förs in i landet när det gäller ändringar av andra komponenter och egenskaper än de som anges i de EU-rättsakter som avses i 30 § 1 mom.

61 a §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning

Vid påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning tillämpas 60 a § 1—3 mom.

Bestämmelser om när andra fordons än bilars och bilsläpvagnars överensstämmelse med kraven, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas vid ändringsbesiktning så som avses i 50 e § 2 mom. 1—4 punkten eller till smärre delar genom besiktningsställets kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar utfärdas genom förordning av statsrådet. Motsvarande bestämmelser i fråga om bilar och bilsläpvagnar utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de tekniska sätten att vid ändringsbesiktning påvisa andra fordons än bilars och bilsläpvagnars överensstämmelse med kraven.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. meddelar Trafiksäkerhetsverket dessutom vid behov föreskrifter om de tekniska sätten för påvisande av fordons överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning till den del ändringarna gäller andra komponenter och egenskaper än de som anges i de EU-rättsakter som avses i 30 § 1 mom.

62 §
Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett fordon i kategori O som ska kopplas till fordonet eller till dess släpvagn ska föras till kopplingsbesiktning innan kombinationen tas i bruk, om det är fråga om en fordonskombination som godkänts för specialtransporter eller om fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av elledningarna och dimensioneringen eller placeringen av släpbromskopplingarna avviker från dem som allmänt används i fordon.

Bestämmelser om utförande av kopplingsbesiktning och det intyg som ges över den samt om registeranmälan av uppgifter om kopplingsbesiktning utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om vilka kopplingsanordningar enligt vilka direktiv, E-reglementen eller standarder som ska anses vara i allmän användning utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

69 §
De sista fordonen i serien

Godkännandemyndigheten kan på ansökan av tillverkaren eller tillverkarens representant bevilja undantag från de krav som grundar sig på Europeiska unionens rättsakter om fordons konstruktion och utrustning, om inte något annat föreskrivs i dem,

1) för högst 6 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft eller, om undantagen upphör att gälla i slutet av ett kalenderår, för 7 månader för färdiga fordon i kategori L, motorredskap och terrängfordon,

2) för högst 12 månader från det att de krav som gäller fordonet har trätt i kraft eller, om undantagen upphör att gälla i slutet av ett kalenderår, för 13 månader för fordon i kategori L, motorredskap och terrängfordon som godkänns utifrån etappvist typgodkännande,

3) för högst 12 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft för färdiga fordon i kategorierna M, N och O,

4) för högst 18 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft för fordon i kategorierna M, N och O som färdigställts som ett resultat av den sista etappen vid etappvist typgodkännande,

5) för högst 24 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft för färdiga fordon i kategorierna T1—T4,

6) för högst 30 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft för fordon i kategorierna T1—T4 som färdigställts som ett resultat av den sista etappen vid etappvist typgodkännande.

Undantag som avses i 1 mom. kan beviljas för högst 10 procent av en och samma tillverkares fordon i kategori M1 och för högst 30 procent av en och samma tillverkares fordon i varje annan fordonskategori vilka tagits i bruk i Finland under det föregående kalenderåret eller de föregående 12 månaderna. Fordonsantalet enligt det nämnda procenttalet avrundas uppåt till närmaste hela tal.

Med avvikelse från 2 mom. kan i fråga om fordon i kategorierna T1—T4 undantag beviljas för högst 10 procent av alla de fordon av typerna i fråga som tagits i bruk i Finland under de två föregående åren. Maximiantalet i fråga får dock inte understiga 20.

Undantag som avses i 1—3 mom. tillämpas endast på fordon som

1) fanns inom EES-staternas territorium när typgodkännandet upphörde att gälla,

2) har ett giltigt intyg över överensstämmelse med kraven eller ett intyg över giltigt nationellt typgodkännande, som utfärdats medan de aktuella fordonens typgodkännande fortfarande var giltigt, och

3) ännu inte hade registrerats eller tagits i bruk när nämnda typgodkännande upphörde att gälla.

Bestämmelser om det tekniska förfarandet vid beviljande av undantag för de sista fordonen i serien, om tidsfristerna och om registeranteckningarna om undantag utfärdas genom förordning av statsrådet.

79 §
Marknadstillsyn som gäller fordon, komponenter och separata tekniska enheter

Trafiksäkerhetsverket är tillsynsmyndighet i fråga om tillverkning av och handel med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning som avses i 6 § 2 och 3 mom. Tullen är tillsynsmyndighet i fråga om övervakning av import från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Finland.

Förbudet enligt 6 § 2 och 3 mom. gäller inte fordon, komponenter eller separata tekniska enheter, vilka på grund av slitage eller av någon annan orsak är odugliga för det ursprungliga ändamålet, om detta anges synligt genom en anteckning på de fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som saluförs eller på deras förpackningar eller om det annars klart framgår att ett fordon, en komponent eller en separat teknisk enhet säljs som skrot eller för något annat ändamål än för att som sådana användas i trafik.

Trafiksäkerhetsverket är den tillsynsmyndighet som avses i artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

80 §
Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som medför fara

Om typgodkännandemyndigheten bedömer att något fordon eller system eller någon komponent eller separat teknisk enhet som avses i de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan trots att den är försedd med ett giltigt intyg över överensstämmelse, kan typgodkännandemyndigheten för högst sex månader förbjuda första registrering eller försäljning av ett sådant fordon, ett sådant system, en sådan komponent eller en sådan teknisk enhet. Typgodkännandemyndigheten ska utan dröjsmål och trots bestämmelserna om sekretess anmäla detta till godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland, godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga, Europeiska kommissionen och, om så förutsätts i en rättsakt som nämns i 30 § 1 mom., tillverkaren av fordonet samt uppge grunderna för sitt beslut.

Om en medlemsstat som meddelat typgodkännande gör en i 1 mom. avsedd fara som anmälts till den stridig, ska typgodkännandemyndigheten försöka lösa meningsskiljaktigheten genom samråd med den myndighet som beviljat godkännandet.

Om Trafiksäkerhetsverket bedömer att en komponent eller separat teknisk enhet som är försedd med CE-märkning enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan trots att den är försedd med tillräckliga märkningar, kan Trafiksäkerhetsverket förbjuda att sådana komponenter och separata tekniska enheter säljs eller tas i bruk. I sådana fall ska Trafiksäkerhetsverket förfara enligt 44 a §.

Om en cykel eller någon annan än en typgodkänd komponent eller separat teknisk enhet medför fara för förarens hälsa eller egendom, ska konsumentsäkerhetslagen (920/2011) tillämpas.

96 §
Fordonsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet


5) bryter mot förbudet enligt 7 § att ändra ett fordon, tillåta att ett fordon ändras eller att förse fordonet med tilläggsanordningar,


23) bryter mot förbudet enligt 20 § 5 mom. att på andra fordon använda den färgsättning och de emblem som polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon använder,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fordonsförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna lag upphävs

1) kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002),

2) kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (274/2006),

3) kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (1258/2002).

Ett i 15 § 3 punkten avsett oregistrerat fordon som är i bruk vid denna lags ikraftträdande kan godkännas för anteckning i registret som motorredskap, om fordonet uppfyller de tekniska krav på motorredskap som gällde då fordonet första gången togs i bruk eller varit i kraft efter det. Överensstämmelsen med kraven ska visas vid registreringsbesiktning på byggarbetsplatsen eller på någon annan liknande plats där fordonet används. Registreringsbesiktningen kan också utföras på ett besiktningsställe eller i överensstämmelse med 25 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) på något annat ställe utanför besiktningsstället, om det är uppenbart oändamålsenligt att utföra besiktningen på byggarbetsplatsen eller på någon annan liknande plats där fordonet används.

Ett fordon som är i bruk vid denna lags ikraftträdande och som uppfyller de krav som gällde då fordonet första gången togs i bruk eller varit i kraft efter det, anses uppfylla kraven i denna lag och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

De bestämmelser och föreskrifter som utfärdats eller i övrigt är i kraft med stöd av fordonslagen och som gäller vid ikraftträdandet av denna lag förblir, med undantag för dem som nämns i 2 mom., i kraft tills något annat föreskrivs eller bestäms i fråga om dem.

RP 119/2014
KoUB 19/2014
RSv 152/2014

  Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.