1040/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 26 a § och 35 § 1 mom., av dem 26 a § sådan den lyder i lag 1288/1999, och

fogas till 1 §, sådan den lyder i lag 1136/2003, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Med en elev i förskoleundervisning avses i denna lag barn som deltar i sådan förskoleundervisning som avses i 26 a §.

26 a §
Deltagande i förskoleundervisning

Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Med avvikelse från bestämmelsen i 1 mom. ska barn som omfattas av sådan förlängd läroplikt som avses i 25 § 2 mom. delta i förskoleundervisning enligt 26 § 1 mom. det år läroplikten uppkommer. Dessutom har ett barn som omfattas av förlängd läroplikt rätt att få förskoleundervisning det år barnet fyller fem år.

Barn som enligt 27 § inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som föreskrivs har utöver det som anges i 1 mom. i denna paragraf rätt till förskoleundervisning också det år läroplikten uppkommer.

Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Bestämmelser om förfarandet vid ansökan till förskoleundervisning och om bildandet av undervisningsgrupper i förskoleundervisningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

35 §
Elevens skyldigheter

En elev ska delta i den utbildning enligt denna lag som han eller hon har antagits till, om eleven inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 juli 2015 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 135/2014
KuUB 11/2014
RSv 171/2014

  Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.