1030/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2014

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 16 §,

ändras det inledande stycket i 2 § 1 mom. och 2 § 3 och 4 mom., 3 § 8 punkten, 4 §, 5 § 6 punkten, 7 § 13 punkten, 8 § 4 och 11 punkten, 11 § 7 punkten, rubriken för 15 § samt 15 § 3 mom., 18 § 3 mom., 19 § 2 mom., 20 och 21 §, 22 § 2 mom., 27 och 28 §, 29 § 2 mom., 31 § 1 mom. samt 50 § 2 mom.,

sådana de lyder, det inledande stycket i 2 § 1 mom. och 2 § 4 mom. och 5 § 6 punkten i förordning 326/2010, 2 § 3 mom., rubriken för 15 § samt 15 § 3 mom., 22 § 2 mom., 27 §, 29 § 2 mom. och 50 § 2 mom. i förordning 834/2013, 4 §, 7 § 13 punkten och 20 § i förordning 1271/2011, 8 § 4 och 11 punkten i förordning 78/2013, 11 § 7 punkten i förordning 344/2011, 18 § 3 mom., 19 § 2 mom., 21 och 28 § samt 31 § 1 mom. i förordning 477/2013, samt

fogas till 11 §, sådan den lyder i förordningarna 344/2011 och 1271/2011, en ny 8 punkt som följer:

2 §
Avdelningar och stabsorgan

Vid ministeriet finns följande verksamhetsenheter:


Stabsorgan för ministeriets ledning är sekretariatet för internationella ärenden och stabilitetsenheten för euroområdet, som är direkt underställa understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Statssekreteraren som kanslichef utser till uppgiften som överdirektör som är underställd ledningen. Statssekreteraren som kanslichef kan även tillsätta andra stabsorgan för ministeriets ledning samt tidsbundna projektorganisationer.

Vad som i denna arbetsordning sägs om avdelningar, gäller förutom de i 1 mom. omnämnda verksamhetsenheter i tillämpliga delar även den i 2 mom. omnämnda finanscontrollerfunktionen och de i 3 mom. avsedda stabsorganen.

3 §
Ekonomiska avdelningen

Ekonomiska avdelningen bereder ärenden som gäller:


8) sådana utredningar gällande den ekonomiska utvecklingen, ekonomi- och strukturpolitiken samt utvärderingen av verkningarna av ekonomiskpolitiska och strukturpolitiska åtgärder, som ska ingå i statens bokslutsberättelse,


4 §
Budgetavdelningen

Budgetavdelningen bereder ärenden som gäller:

1) finanspolitik,

2) allmänna grunder för verksamhets- och ekonomiplaneringen, ramförfarandet och budgeten,

3) planen för de offentliga finanserna,

4) allmänna grunder för förvaltning av statens egendom,

5) allmänna grunder för avgifter till staten samt avgiftsbelagd statlig verksamhet,

6) kassaprognoser som gäller statens betalningsrörelse samt statens inkomster och utgifter (Rahakas -kassaprognossystemet),

7) allmänna grunder för statens bokföring, för bokslut och för övrig ekonomiförvaltning,

8) koordineringen av budgetuttalanden som intas i regeringens årsberättelse samt svaren på riksdagens ställningstaganden till skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av budgeten,

9) allmänna grunder för beviljandet och användningen av statsunderstöd,

10) statens upphandlingsverksamhet och aktiebolaget Hansel,

11) revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR),

12) allmänna grunder för övervakningen av skötseln av ekonomin och revisionen,

13) allmänna grunder för räntestödslån och statens långivning,

14) allmänna utvecklingen av statens affärsverk och marknadsmässiga system som används inom statens verksamhet,

15) statens husbyggnadsverksamhet, fastighetsförmögenhet, ämbetslokaler samt Senatfastigheter,

16) metallmynt,

17) arv som tillfaller staten,

18) 7 kap. i självstyrelselagen för Åland,

19) administrativa bestämmelser som gäller Statskontoret samt uppgifter och resultatstyrning som gäller den administrativa styrningen av Statskontoret,

20) uppgifterna för och resultatstyrningen av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

5 §
Skatteavdelningen

Skatteavdelningen bereder ärenden som gäller:


6) uppgifterna för och resultatstyrningen av skatteförvaltningen och Tullen.

7 §
Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen (Statens arbetsmarknadsverk)

Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen bereder ärenden som gäller:


13) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statskontoret till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde,


8 §
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen bereder ärenden som gäller:


4) allmän utveckling och förutseende av kommunernas verksamhet och ekonomi samt kommunekonomiprogrammet,


11) styrningen av det funktionella utvecklandet av Statskontorets medborgarrådgivnings- och Suomi.fi -tjänster i samarbete med informations- och kommunikationstekniska funktionen inom den offentliga förvaltningen,


11 §
Informations- och kommunikationstekniska funktionen inom den offentliga förvaltningen (OffIT-funktionen)

Informations- och kommunikationstekniska funktionen inom den offentliga förvaltningen bereder ärenden som gäller:


7) styrningen av gemensamma stödtjänster för den offentliga förvaltningens elektroniska kommunikation och förvaltning som hör till Statskontoret,      

8) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statens center för informations- och kommunikationsteknik.

15 §
Avdelningarnas och stabsorganens interna arbetsordningar

Chef för sekretariatet för internationella ärenden och stabilitetsenheten för euroområdet är en tjänsteman som ministern utsett för uppgiften för högst fem års tid och enhetschef en tjänsteman som statssekreteraren som kanslichef utsett för högst fem års tid. En tjänsteman som är chef för en enhet har rätt att använda titeln enhetschef vid sidan av den egna tjänstebenämningen.

18 §
Lednings- och styrningsansvar

Vid ledningen av ministeriet utgörs den övriga tjänstemannaledningen av en statssekreterare som kanslichef. Statssekreteraren som kanslichef biträds vid ledandet av ministeriet av understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt en finanspolitisk samordnare.


19 §
Resultatmål

Statssekreteraren som kanslichef för resultatdiskussionerna om de strategiska resultatmålen med understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren. Understatssekreteraren för den offentliga ekonomin, speciellt skattepolitiken, ingår ledningsavtalet med skatteavdelningens avdelningschef om de årliga resultatmålen. Statssekreteraren som kanslichef ingår ledningsavtalen med de övriga avdelningscheferna om de årliga resultatmålen.


20 §
Ministerns ledningsgrupper

Ministern kan tillsätta en ministerns ledningsgrupp för att styra beredningen av ärenden inom sitt verksamhetsområde. Ministern eller statssekreteraren som företräder ministern är ordförande för ledningsgruppen. Ministern förordnar medlemmarna i ledningsgruppen.

21 §
Samordnande ledningsgruppen och tjänstemannaledningsgruppen

Statssekreteraren som kanslichef leder och bistås av en samordnande ledningsgrupp som består av understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren samt kommunikationsdirektören. Samordnande ledningsgruppen ska samordna verkställandet och uppföljningen av strategiarbetet samt behandla strategiska och för ministeriet viktiga teman och sakhelheter som hör till fler än ett resultatområdes eller en avdelnings ansvarsområde.

Tjänstemannaledningsgruppen som leds av statssekreteraren som kanslichef behandlar och samordnar gemensamma handlingssätt som är viktiga för ministeriets verksamhet samt ledandet och den interna förvaltningen. I tjänstemannaledningsgruppen ingår de tjänstemän som statssekreteraren som kanslichef skilt förordnat.

22 §
Andra lednings- och beredningsgrupper

Koordineringsgruppen för finanspolitik leds av statssekreteraren som kanslichef som bistås av understatssekreteraren för den offentliga ekonomin, speciellt skattepolitiken och av finanspolitiska samordnaren, styrgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden av understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden samt förvaltningspolitiska resultatstyrningsgruppen och resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet av förvaltnings- och utvecklingsdirektören.

27 §
Understatssekreterarens uppgifter

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef framför allt beredningen av ärenden som faller inom finansmarknadsavdelningens, sekretariatet för internationella ärendens och stabilitetsenheten för euroområdets verksamhetsområde samt ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté.

Understatssekreteraren för den offentliga ekonomin, speciellt skattepolitiken leder och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef beredningen av ärenden som gäller den offentliga ekonomin och speciellt ärenden som gäller skattepolitiken och faller inom skatteavdelningens verksamhetsområde.

28 §
Finanspolitiska samordnarens uppgifter

Finanspolitiska samordnaren utvecklar och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef beredningen av ärenden inom finanspolitiska resultatområdet som hör till ekonomiska avdelningens och budgetavdelningens ansvarsområde samt av ärenden inom kommun- och regionförvaltningsavdelningens ansvarsområde som gäller verktyg för tillsyn över den offentliga ekonomins stabilitet.

29 §
Avdelningschefens uppgifter

Vad som i 1 mom. och annars i denna arbetsordning föreskrivs om avdelningschefer gäller i tillämpliga delar förvaltnings- och utvecklingsdirektören, ICT-direktören och controllern vid statsrådet.

31 §
Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdare för statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren förordnas av ministern.


50 §
Tjänstledigheter beroende på prövning om vilka beslut fattas i ministeriet

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören beviljar på föredragning av avdelningschefen tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän som direkt lyder under avdelningschefen. Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden beviljar på föredragning av stabsorganets chef tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän i sekretariatet för internationella ärenden och stabilitetsenheten för euroområdet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 2 december 2014

Finansminister
Antti Rinne

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.