1029/2014

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2014

Finansministeriets förordning om kontracykliska buffertkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 kap. 4 § 7 mom. och 5 § 4 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om fastställande av kontracykliska buffertkrav (nedan buffertkrav) som avses i 10 kap. 4 § 7 mom. och 5 § 4 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014 nedan lag), om de uppgifter som ska fogas till beslutet om det och om offentliggörande av beslutet.

2 §
Grunderna för fastställande av buffertkrav

Den primära grunden för fastställande av buffertkrav är hur det enligt 3 § kvartalsvis beräknade förhållandet mellan kreditstocken och bruttonationalprodukten avviker från dess långsiktiga utveckling (nedan trendavvikelse) och det enligt 4 § beräknade riktvärde för buffertkravet som beräknas med stöd av trendavvikelsen (nedan riktvärde).

Vid fastställande av buffertkrav ska utöver riktvärdet också beaktas de andra kompletterande faktorer som beskriver förändringarna i de cykliska systemrisker som avses i 5 §.

Buffertkrav ska fastställas med en noggrannhet av 0,25 procentenheter.

3 §
Beräkning av trendavvikelsen

Trendavvikelsen beräknas i procentenheter för varje kvartal enligt formeln i punkt 1 i bilagan.

Vid beräkningen av trendavvikelsen ska officiell statistik om kreditstocken och den nominella bruttonationalprodukten för åtminstone de 15 föregående åren utnyttjas. Om slutliga uppgifter inte finns att tillgå, får vid beräkningen av trendavvikelsen användas sådana statistiska uppgifter, förhandsuppgifter och prognoser, där de tidsserier som bildas på ett tillförlitligt sätt beskriver kreditstockens och den nominella bruttonationalproduktens utveckling och som inte innehåller uppenbara oregelbundenheter på grund av förändringar i sätten att föra statistik.

4 §
Fastställande av riktvärde

Riktvärdet fastställs enligt punkt 2 i bilagan.

Riktvärdet ska beräknas med en noggrannhet av 0,25 procentenheter.

5 §
Kompletterande faktorer för fastställande av buffertkrav

När Finansinspektionen beslutar om ställande, ändring eller bibehållande av buffertkrav ska den utöver eller, av särskilda skäl, i stället för det riktvärde som beräknats enligt 4 § beakta följande faktorer som beskriver cykliska systemrisker och för vilka Finansinspektionen ska definiera minst en indikator var:

1) prisutvecklingen för bostäder eller fastigheter,

2) den sektorsvisa eller sammanräknade utlåningens utveckling,

3) samhällsekonomins externa balans och den totalekonomiska utvecklingen,

4) riskerna i samband med kreditinstitutens verksamhet,

5) den privata sektorns skuldsättning eller avbetalningsbörda,

6) prissättningen av risker vid utlåning eller på värdepappersmarknaden.

När Finansinspektionen beslutar att sänka buffertkrav kan den dessutom som övrig motivering till beslutet beakta villkoren för och tillgången på kreditinstitutens medelsanskaffning på marknadsvillkor samt störningar i det finansiella systemet.

När Finansinspektionen fastställer buffertkrav kan den dessutom av särskilda skäl beakta andra av Europeiska systemrisknämnden rekommenderade faktorer som beskriver systemrisker än de som nämns ovan.

Finansinspektionen ska på sin webbplats informera om hur de indikatorer som beskriver de kompletterande faktorer som avses i denna paragraf har definierats.

6 §
Offentliggörande av beslut om buffertkrav

När Finansinspektionen har beslutat om ställande, ändring eller bibehållande av buffertkrav ska den offentliggöra följande uppgifter:

1) buffertkravets belopp samt den eventuella ändringen av det jämfört med befintliga krav,

2) när buffertkravet träder i kraft samt, om beslutet träder i kraft tidigare än 12 månader från det att beslutet fattades, grunderna för tidigareläggningen av ikraftträdandet,

3) den i 3 § avsedda trendavvikelsen och dess enligt 4 § beräknade riktvärde,

4) den kreditstock och bruttonationalprodukt som använts vid beräkningen av trendavvikelsen som avses i 3 §,

5) värdena av de indikatorer som avses i 5 §,

6) om det vid beräkningen av trendavvikelsen använts prognoser eller förhandsuppgifter, orsakerna till detta,

7) om buffertkravet helt eller delvis grundar sig på andra faktorer än det riktvärde som definieras i 4 §, orsaken till avvikelsen från riktvärdet inklusive uppgift om vilka faktorer enligt 5 § som legat till grund för beslutet,

8) Europeiska systemrisknämndens offentliga rekommendationer, anvisningar eller varningar som beaktats vid beslutsfattandet samt, till den del som de inte beaktats, orsakerna till detta.

Finansinspektionen ska offentliggöra de uppgifter om buffertkrav som nämns i 1 mom. på sin webbplats senast dagen efter beslutet.

7 §
Informationsskyldighet

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska systemrisknämnden om ett beslut som avses i 6 §.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 5 december 2014

Finansminister
Antti Rinne

Konsultativ tjänsteman
Miki Kuusinen

Bilaga

Formel för beräkning av trendavvikelsen

Trendavvikelsen, som betecknas med förkortningen TAt, beräknas i procentenheter för varje kvartal som följer:

TAt = FÖRHÅLLANDEt – TRENDt,

där

indexet t = den sista dagen i det senaste kvartalet, i fråga om BNP det senaste kvartalet,

FÖRHÅLLANDEt = [KREDITSTOCKt / (BNPt + BNPt-1 + BNPt-2 + BNPt-3)] x 100 %,

BNPt = Finlands nominella bruttonationalprodukt under det senaste kvartalet,

indexen t–1, t–2, t–3 = de tre kvartalen som föregår det senaste kvartalet,

KREDITSTOCKt = det sammanräknade bruttobeloppet av krediter som i hemlandet och utomlands beviljats den övriga inhemska privata sektorn än finanssektorn vid utgången av det senaste kvartalet,

TRENDt =   värdet av den långsiktiga trenden för förhållandet (FÖRHÅLLADEt) KREDITSTOCK / BNP i procent, beräknat vid utgången av det senaste kvartalet med en allmänt och internationellt använd, godkänd statistisk metod.

2. Fastställande av riktvärde

Riktvärdet, som betecknas med förkortningen RVt, fastställs enligt följande:

om TAt < 2, RVt = 0 %,

om 2 ≤ TAt ≤10, RVt = [(0,3125 x TAt) – 0,625] %,

om TAt > 10, RVt = 2,5 %. 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.