1025/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bestämmande av avelsvärdet hos djur som används för avel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. och 4 § 3 mom. i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om de metoder som ska användas vid bestämmande av avelsvärdet hos sådana renrasiga nötkreatur, får, getter och svin samt hybridsvin och registrerade hästdjur som används för avel. 

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) renrasiga nötkreatur nötdjur, inklusive buffel, som själva och vars föräldrar samt far- och morföräldrar är införda antingen i stamboken eller i det register över rasen i fråga som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken,

2) renrasiga får och getter får och getter som själva och vars föräldrar samt far- och morföräldrar är införda antingen i stamboken för samma ras eller i det register över rasen i fråga som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken,

3) renrasiga svin svin som själva och vars föräldrar samt far- och morföräldrar är införda antingen i stamboken eller i det register över rasen i fråga som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken,

4) hybridsvin svin som har tillkommit genom planerad korsning mellan renrasiga svin av olika raser eller linjer eller mellan hybridsvin och renrasiga svin eller mellan hybridsvin och som är införda i det register som förs av den sammanslutning som för register över hybridsvin, samt

5) registrerade hästdjur hästar, åsnor eller korsningar mellan dessa som är införda i stamboken eller i det register som förs av den stambokförande sammanslutningen och således kan införas i stamboken.

3 §
Bestämmande av avelsvärde

De metoder som används vid bestämmande av avelsvärdet ska följa de allmänna principerna för djuravel och avelsvärdet ska bestämmas enligt följande:

1) för renrasiga nötkreatur enligt bilagan till kommissionens beslut 2006/427/EG,

2) för renrasiga får och getter enligt bilagan till kommissionens beslut 90/256/EEG,

3) för renrasiga svin samt hybridsvin enligt bilagan till kommissionens beslut 89/507/EEG, samt

4) för registrerade hästdjur enligt det reglemente som avses i 4 § 1 mom. i lagen om djuravelsverksamhet.

Den stambokförande sammanslutningen eller den sammanslutning som för register över hybridsvin ska ha de resultat som erhållits och de avelsvärden som bestämts med de metoder som avses i 1 mom. samt uppgifterna om nedärvda särdrag och fel hos de testade djuren tillgängliga.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Kommissionens beslut 2006/427/EG (32006D0427); EGT Nr L169, 22.6.2006, s. 56
Kommissionens beslut 89/507/EEG (31989D0507); EGT Nr L 247, 23.8.1989, s. 43
Kommissionens beslut 90/256/EEG (31990D0256); EGT Nr L 145, 8.6.1990, s. 35

  Helsingfors den 3 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Veterinäröverinspektör
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.