1024/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stambokens uppbyggnad och införande av djur i stambok

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom., 4 § 3 mom., 5 § 3 mom. och 6 § 3 mom. i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om uppbyggnaden av stamböcker för renrasiga nötkreatur, får, getter och svin samt registrerade hästdjur, uppbyggnaden av register över hybridsvin och om villkoren för införande av djur i stambok eller register.

2 §
Stambokens uppbyggnad

I stambokens huvudavdelning får på ansökan införas endast nötkreatur, får, getter och svin som uppfyller villkoren enligt punkt 1 underpunkt I i bilaga 1 samt hästdjur som uppfyller villkoren enligt punkt I i bilaga 2.

Stambokens huvudavdelning får delas upp i klasser beroende på djurens avelsmässiga värde. Klasserna får ytterligare delas upp i underklasser beroende på djurens ålder eller kön. Ett djur får vara infört endast i en av dessa klasser eller underklasser åt gången.

Dessutom får en stambokförande sammanslutning i stamboken ta in en eller flera tilläggsavdelningar för sådana djur som inte uppfyller villkoren för införande i huvudavdelningen enligt bilaga 1 och 2, men som uppfyller villkoren enligt punkt 1 underpunkt II i bilaga 1 och punkt II i bilaga 2.

I huvudavdelningen i en stambok som upprättas för en ny ras får det, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., inom ramen för den tidsperiod som godkänts i det reglemente som avses i 4 § 1 mom. i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014), nedan reglementet, införas i reglementet angivna raser av djur som är införda eller vars ena förälder är införd i huvudavdelningen i stamboken för sin ras. Till uppgifterna om ett djur ska det fogas en anteckning om djurets ursprungliga stambok och det ursprungliga stamboksnumret. En ny ras ska i reglementet ges ett namn som inte kan förväxlas med namnet på en befintlig ras.

Hur ett register över hybridsvin ska vara uppbyggt och uppdelat ska beskrivas i reglementet. De djur som införs i registret ska uppfylla villkoren enligt punkt 2 i bilaga 1.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Kommissionens beslut 84/419/EEG (3184D0419); EGT Nr L 237, 5.9.1984, s. 11
Kommissionens beslut 89/502/EEG (31989D0502); EGT Nr L 247, 23.8.1989, s. 21
Kommissionens beslut 89/505/EEG (31989D0505); EGT Nr L 247, 23.8.1989, s. 33
Kommissionens beslut 90/255/EEG (31990D0255); EGT Nr L 145, 8.6.1990, s. 32
Kommissionens beslut 96/78/EG (31996D0078); EGT Nr L 19, 25.1.1996, s. 39

  Helsingfors den 3 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Veterinäröverinspektör
Ulla Joutsenlahti

Bilaga 1

1) INFÖRANDE AV NÖTKREATUR, FÅR, GETTER OCH SVIN I STAMBOKEN FÖR RENRASIGA DJUR

I Stambokens huvudavdelning

För att få införas i huvudavdelningen ska ett djur

a) härstamma från föräldrar samt far- och morföräldrar som är införda i huvudavdelningen i stamboken för samma ras,

b) vara identifierat i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) och EU-lagstiftningen om olika djurarter, och

c) ha en stamtavla som uppfyller kraven enligt reglementet.

Ett renrasigt djur som kommer från en annan medlemsstat ska införas i den klass i stambokens huvudavdelning vars villkor djuret uppfyller i enlighet med det härstamningsbevis som avses i 7 § i lagen om djuravelsverksamhet.

Ett djur som kommer från en annan stat än en medlemsstat får inte införas i en högre klass i stambokens huvudavdelning än i vilken ett motsvarande djur från en medlemsstat kunde ha införts.

Med avvikelse från de villkor som anges i punkt 1 a ska ett hondjur vars mor och mormor är införda i en tilläggsavdelning i stamboken och vars far, farfar och morfar är införda i stambokens huvudavdelning anses som ett renrasigt hondjur som uppfyller villkoren för införande i stambokens huvudavdelning.

II Stambokens tilläggsavdelning

Ett djur som införs i tilläggsavdelningen ska

a) vara identifierat i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur och EU-lagstiftningen om olika djurarter, och

b) uppfylla de särdrag och minimikrav för rasen som anges i reglementet, även om det har okänt ursprung, eller om det har tillkommit genom ett korsningsprogram som har godkänts av den sammanslutning som för stamboken.

2) INFÖRANDE AV SVIN I REGISTRET ÖVER HYBRIDSVIN

För att få införas i registret över hybridsvin ska ett djur

a) ha en härstamning enligt reglementet, och

b) vara identifierat i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur och EU-lagstiftningen om olika djurarter.

Bilaga 2

INFÖRANDE AV HÄSTDJUR I STAMBOKEN FÖR REGISTRERADE HÄSTDJUR

I Stambokens huvudavdelning

För att få införas i stambokens huvudavdelning ska ett djur

a) härstamma från föräldrar som godkänts i huvudavdelningen i stamboken för samma ras,

b) vara identifierat i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur och EU-lagstiftningen om olika djurarter, och

c) ha en stamtavla som uppfyller kraven enligt reglementet.

Med avvikelse från de villkor som anges i punkt 1 a får ett djur godkännas i huvudavdelningen om det är fråga om ett korsningsprogram enligt reglementet och de raser som är godkända för programmet framgår av reglementet.

II Stambokens tilläggsavdelning

Ett djur som införs i tilläggsavdelningen ska

a) vara identifierat i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur och EU-lagstiftningen om olika djurarter, och

b) uppfylla grunderna för bedömning av rasen och minimikraven enligt reglementet.

En stambokförande sammanslutning ska i reglementet ange på vilket sätt avkomman till ett djur som är infört i tilläggsavdelningen kan godkännas i huvudavdelningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.