1015/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 4 december 2014

Statsrådets förordning om måttenheter

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 och 3 mom. samt 4 § 2 mom. i lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993):

1 kap.

Grundenheter

1 §
Definitioner

De grundenheter enligt det internationella måttenhetssystemet (SI) som nämns i 3 § 1 mom. i lagen om måttenheter och mätnormalsystem definieras enligt följande:

1) grundenheten för längd, meter, är lika med den sträcka som ljuset färdas i tomrum i tidsintervallet 1/299 792 458 sekunder,

2) enheten för massa, kilogram, är lika med massan av den internationella kilogramprototypen,

3) grundenheten för tid, sekund, är 9 192 631 770 gånger periodtiden av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomen cesium 133,

4) grundenheten för elektrisk ström, ampere, är storleken av den konstanta elektriska ström som, då den genomflyter två raka, parallella ledare med oändlig längd och försumbart cirkulärt tvärsnitt på en meters avstånd från varandra i tomrum, åstadkommer en kraft mellan ledarna lika med 2 . 10-7 newton för varje meter ledare,

5) grundenheten för termodynamisk temperatur, kelvin, är 1/273,16 av den termodynamiska temperaturen för vattnets trippelpunkt,

6) grundenheten för substansmängd, mol, är substansmängden i ett system som innehåller lika många sinsemellan likadana systemelement som det finns atomer i 0,012 kilogram 12C. Systemelementen kan vara atomer, molekyler, joner, elektroner, andra partiklar eller definierade partikelgrupper,

7) enheten för ljusstyrka, candela, är ljusstyrkan i en given riktning från en källa som utsänder monokromatisk strålning med frekvensen 540 ·  1012 hertz och vars strålningsstyrka i denna riktning är 1/683 watt per steradian.

2 §
Beteckningar

Grundenheternas beteckningar

 Storhet Enhet Beteckning
 längd meter m
 massa kilogram kg
 tid sekund s
 elektrisk ström ampere A
 termodynamisk  temperatur kelvin K
 substansmängd mol mol
 ljusstyrka candela cd

2 kap.

Övriga SI-enheter

3 §
Härledda enheter

De härledda enheterna definieras utifrån grundenheterna med hjälp av multiplikation och division på så sätt att divisorn är 1.

4 §
Härledda enheter som har specialnamn

För de härledda enheterna får användas specialnamn och specialbeteckningar enligt tabell 1.

De enheter som härletts med hjälp av grundenheterna kan också uttryckas så att de namn och beteckningar som nämns i 1 mom. används.

Tabell 1.

Storhet Enhet Beteckning Förklaring
plan vinkel radian rad 1 rad=1 m/m
rymdvinkel steradian sr 1 sr = 1 m2/m2
frekvens hertz Hz 1 b = 1 s-1
kraft newton N 1 N = 1 kg ·  m/s2
tryck, mekanisk spänning pascal Pa 1 Pa = 1 N/m2
energi, arbete joule J 1 J = 1 Nm
effekt watt W 1 W = 1 J/s
elektrisk laddning coulomb C 1 C = 1 As
elektrisk spänning volt V 1V = 1 W/A
kapacitans farad F 1 F = 1 C/V
resistans ohm 1 Ω = 1 V/A
konduktans siemens S 1 S = 1 A/V
magnetiskt flöde weber Wb 1 Wb = 1 Vs
magnetisk flödestäthet tesla T 1 T = 1 Wb/m2
induktans henry H 1 H = 1 Vs/A
celsiustemperatur grad Celcius °C 1 °C = 1 K
ljusflöde lumen lm 1 lm = 1 cd ·  sr
belysning, illuminans lux lx 1 lx = 1 lm/m2
aktivitet becquere1 Bq 1 Bq = 1 s-1
absorberad dos gray Gy 1 Gy = 1 J/kg
dosekvivalent sievert Sv 1 Sv = 1 J/kg
katalytisk aktivitet katal kat 1 kat = 1 mol/s
5 §
Måttenheternas multipler

Av de grundenheter som nämns i 3 § 1 mom. i lagen om måttenheter och mätnormalsystem och av de härledda enheter som nämns i 3 och 4 § i denna förordning får multipler bildas med hjälp av de prefix som nämns i tabell 2.

Om något av ovannämnda prefix ingår i måttenhetens namn, bildas multiplerna av måttenheten genom att detta prefix byts ut mot ett annat. Om beteckningen för en måttenhet angetts som ett uttryck som innefattar beteckningar för en eller flera måttenheter, bildas multiplerna av måttenheten på motsvarande sätt av dessa måttenheters multipler.

 Tabell 2.

Namn Märke Faktor med vilken måttenheten multipliceras
yotta Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024
zetta Z 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021
exa E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018
peta P 1 000 000 000 000 000 = 1015
tera T 1 000 000 000 000 = 1012
giga G 1 000 000 000 = 109
mega M 1 000 000 = 106
kilo k 1 000 = 103
hekto h 100 = 102
deka da 10 = 101
deci d 0,1 = 10-1
centi c 0,01 = 10-2
milli m 0,001 = 10-3
mikro μ 0,000001 = 10-6
nano n 0,000 000 001 = 10-9
piko p 0,000 000 000 001 = 10-12
femto f 0,000 000 000 000 001 = 10-15
atto a 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18
zepto z 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10-21
yokto y 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24
6 §
De av SI-enheternas multipler som har specialnamn

De av SI-enheternas multipler som anges i tabell 3 har specialnamn och specialbeteckningar.

Med de enheter som nämns i 1 mom. kan prefix enligt 5 § användas.

Tabell 3.

Storhet Enhet Beteckning Förklaring
volym liter l eller L 1 l = 1 dm3
massa ton t 1 t = 1 000 kg
tryck bar bar 1 bar = 105 Pa

3 kap.

Övriga tillåtna enheter

7 §
Tilläggsenheter som definierats på basis av SI-enheterna

De tilläggsenheter som nämns i tabell 4, vilka har definierats på basis av SI-enheterna, är tillåtna, fastän de inte är multipler enligt SI-enheternas decimalsystem.

Av de enheter som nämns i 1 mom. kan endast med gon användas prefix enligt 5 §.

Tabell 4.

Storhet Enhet Beteckning Förklaring
tid minut min 1 min = 60 s
timme h 1 h = 60 min
dygn d 1 d = 24h
plan vinkel varv 1 varv = 2π rad
grad ° 1 ° = (π/180) rad
minut 1 ′ = (1/60)°
sekund 1 ″ = (1/60)′
gon gon 1 gon = (π/200) rad
8 §
Enheter som definierats med hjälp av provresultat

De enheter som nämnas i tabell 5, vilka definierats med prover, är tillåtna.

Dalton är 1/12 av massan av en atom med en kärna av nukliden 12C.

En elektronvolt är den kinetiska energi som en elektron uppnår då den i vakuum genomtränger en potentialdifferens av en volt.

Med de enheter som nämns i 1 mom. kan prefix enligt 5 § användas.

Tabell 5.

Storhet Enhet Beteckning Förklaring
massa dalton Da
atommassaenhet u 1 Da = 1 u ≈ 1,660 538 9 ·  10-27 kg
energi elektronvolt eV 1 eV ≈ 1,602 176 57 ·  10-19 J
9 §
Enheter som tillåts inom specialområden

Inom de specialområden som nämns i tabell 6 får även följande enheter användas.

Med karat, tex, dioptri och barn som nämns i 1 mom. får prefix enligt 5 § användas.

Tabell 6.

Storhet och det specialområde inom vilket användning är tillåten Enhet Beteckning Förklaring
avstånd och längd inom luftfarten och sjöfarten sjömil (nautisk mil) M 1 M = 1 852 m
hastighet inom luftfarten och sjöfarten knop kn 1 kn = 1 852 m/h
flyghöjd inom luftfarten fot ft 1 ft = 0,3048 m
ädelstenars massa karat karat 1 karat = 0,2 g
trådens linearmassa inom textilindustrin tex tex 1 tex = 10-6 kg/m
areal inom jord- och skogsbruk ar a 1 a = 100 m2
hektar ha 1 ha = 10 000 m2
tryck vid mätning av blod tryck och av tryck i andra kroppsvätskor kvicksilvermillimeter mmHg 1 mmHg = (101325/760) Pa
optisk brytkraft dioptri 1 dioptri = 1 m-1
tvärsnitt i kärntekniken barn b 1 b = 10-28 m2
ädelmetallens massa troy uns oz tr 1 oz tr = 31,10 g

4 kap.

Kompletterande bestämmelser

10 §
Kombinationsenheter

Av de enheter som nämns i denna förordning får nya enheter bildas genom multiplikation och division.

11 §
Temperatur- och tidsskalor

För definiering av den termodynamiska temperaturen används en internationell temperaturskala (ITS90) som baserar sig på ett beslut av den adertonde allmänna konferensen för mått och vikt år 1987. Celsiustemperaturen t definieras som skillnaden mellan två termodynamiska temperaturer T och T0 (t = T−T0), där T0 = 273,15 K.

Normaltiden i Finland är två timmar före den koordinerade världstiden (UTC). Den koordinerade världstiden är en tidsskala som fastställts av femtonde allmänna konferensen för mått och vikt år 1975. UTC-tiden upprätthålls av internationella byrån för mått och vikt tillsammans med de nationella tidslaboratorierna. För genomförandet av Finlands UTC-tid svarar Mätteknikcentralen.

12 §
Undantag

Vid lagstadgad mätning får för något särskilt ändamål användas en enhet som avviker från grundenheterna eller de enheter som avses i denna förordning, om enheten definierats i den författning som ligger till grund för användningen av enheten.

Parallellt med en enhet som avses i denna förordning är det tillåtet att ange en mängd i andra måttenheter. Dessa andra måttenheter uttrycks i högst lika stora tal.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 december 2014.

Rådets direktiv 80/181/EEG (31980L0181); EGT Nr L 39, 15.2.1980, s. 40
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/103/EG (31999L0103); EGT Nr L 34, 9.2.2000, s. 17
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/3/EG (32009L0003), EUT Nr L 114, 7.5.2009, s. 10

  Helsingfors den 4 december 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.