1010/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om att märka vissa livsmedel som kraftigt saltade

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006), sådant det lyder i lag 989/2007:

1 §
Förordningens syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser om märkning av vissa livsmedel som kraftigt saltade.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på alla livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter samt på livsmedel som är avsedda att levereras till storhushåll om inte något annat föreskrivs särskilt i denna förordning.

På skyldigheterna att tillhandahålla livsmedelsinformation tillämpas bestämmelserna i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004, nedan förordningen om livsmedelsinformation.

3 §
Definitioner

I denna förordning tillämpas

1) definitionerna livsmedel, livsmedelsföretagare och slutkonsument i artikel 2 samt 3.3 och 3.18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, nedan allmänna livsmedelsförordningen, samt

2) definitionerna livsmedelsinformation, färdigförpackat livsmedel, etikett och märkning i artikel 2.2 a, d, e, i och j i förordningen om livsmedelsinformation.

I denna förordning avses med

1) salt det saltekvivalenta innehållet som beräknas enligt formeln salt = natrium x 2,5,

2) livsmedel som inte är färdigförpackat ett livsmedel som i oförändrat skick är avsett att tillhandahållas till slutkonsumenten och som förpackas av konsumenten själv eller som förpackas på livsmedlets överlåtelseställe på konsumentens begäran eller som är färdigförpackat på livsmedlets överlåtelseställe för direktförsäljning, samt

3) direkt försäljning packning och försäljning av ett livsmedel inom ett dygn.

4 §
Märkning av vissa livsmedel som kraftigt saltade

Förpackningar av följande livsmedel ska märkas med "kraftigt saltat" eller "innehåller mycket salt" om saltinnehållet i livsmedlet är

1) ostar över 1,4 viktprocent,

2) korvar över 2,0 viktprocent,

3) i andra köttprodukter som används som pålägg över 2,2 viktprocent,

4) i fiskprodukter, inkl. saltad, rökt och halstrad fisk över 2,0 viktprocent,

5) i matbröd över 1,1 viktprocent,

6) i knäckebröd och surskorpor över 1,4 viktprocent,

7) i frukostprodukter av spannmål över 1,4 viktprocent,

8) i färdigmat och måltidskomponenter som är färdiga att ätas över 1,2 viktprocent, samt

9) i snacksprodukter med tillsatt salt över 1,4 viktprocent.

Informationen enligt 1 mom. ska anges i närhet av näringsvärdesdeklarationen med en sådan teckenstorlek som uppges i artikel 13.2 i förordningen om livsmedelsinformation. Om det inte finns någon näringsvärdesdeklaration, ska informationen märkas på ett tydligt och väl synligt sätt på förpackningen.

Informationen enligt 1 mom. ska ges för följande livsmedel också då när de säljs konsumenten på ett detaljhandelsställe utan att vara färdigförpackade:

1) ostar,

2) korvar,

3) andra köttprodukter som används som pålägg, samt

4) matbröd.

Informationen ska ges slutkonsumenten skriftligt på ett detaljhandelsställe i ett väl synligt och tydligt informationsblad eller på en väl synlig och tydlig tavla eller på något annat motsvarande sätt i närhet av det oförpackade livsmedlet.

Information enligt 3 mom. behöver inte ges för livsmedel som livsmedelsföretagare som tillverkar små mängder varor levererar direkt till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar direkt till slutkonsumenter.

5 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2016.

Genom denna förordning upphävs 24 och 25 § i handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel (1084/2004) sådana de lyder i förordningen 1224/2007.

Helsingfors den 28 november 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.