1000/2014

Utfärdad i Helsingfors den 27 november 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utfärdande av offentliga intyg över uppfyllda kriterier för förflyttning av djur och animaliska produkter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 58 § 4 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013), 7 § 2 mom. i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) och 18 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på utfärdandet av de intyg gällande djur samt animaliska livsmedel och andra produkter som krävs enligt lagen om djursjukdomar (441/2013), lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) och livsmedelslagen (23/2006) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem samt de Europeiska unionens bestämmelser som genomförs genom de nämnda lagarna, om inte något annat föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning.

Bestämmelser om utfärdande av intyg som gäller djur samt animaliska livsmedel och andra produkter som förs ut från Finland till länder utanför Europeiska unionen finns emellertid i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på djur och djurprodukter som exporteras till stater utanför Europeiska unionen och om inspektioner av dessa (832/2013).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) intyg handling som ges som bevis på att det djur eller den animaliska livsmedel eller annan produkt som nämns i handlingen uppfyller ett eller flera av de krav som fastställts i de författningar eller bestämmelser som avses i 1 § 1 mom, 

2) den som utfärdar intyg en statlig eller kommunal tjänsteinnehavare eller en sådan person som med stöd av en lag som avses i 1 § 1 mom. har beviljats rätt att underteckna intyg.

3 §
Uppgifter som ska antecknas i intyget samt intygets språk

Intyget får innehålla endast sådana uppgifter som den som utfärdar intyget förfogar över eller själv kan kontrollera. Uppgifterna i intyget kan emellertid också grunda sig på

1) något annat tillförlitligt intyg eller dokument, förutsatt att den som utfärdar intyget förfogar över intyget eller dokumentet i fråga när den utfärdar intyget,

2) uppgifter som en myndighet har bestyrkt, eller

3) uppgifter om den övervakning av förekomsten av djursjukdomar som ska genomföras med stöd av lagen om djursjukdomar, uppgifter om den plan för egenkontroll som föreskrivs i lagstiftnigen eller uppgifter om den hälsoövervakning som föreskrivs i lagen om djursjukdomar.

Intyget ska riktas till en mottagare.

Intyget ska utfärdas på ett språk som den som utfärdar intyget förstår. Om intyget utfärdas för förflyttning av djur eller animaliska livsmedel eller annan produkt till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, ska intygets dessutom utfärdas på minst ett av denna medlemsstats officiella språk.

4 §
Intygets form

Intyget ska bestå av

1) ett pappersark,

2) två eller flera sidor som är en del av ett enhetligt häfte, eller

3) två eller flera numrerade sidor där också det totala antalet sidor framgår av varje sida.

Intyget ska numreras med ett eget referensnummer. Om intyget består av flera sidor ska referensnumret vara antecknat på varje sida. Färgen på underskriften och stämpeln ska avvika från den färg som intyget är utskrivet på.

5 §
Förfarande för utfärdande av intyg

Ett villkor för utfärdande av intyg är att den som utfärdar intyget har tillräcklig kännedom om lagstiftningen om de djur eller de animaliska livsmedel eller andra produkter som intyget gäller. Den som utfärdar intyg ska känna till vilka undersökningar och inspektioner som krävs för att intyget ska utfärdas. Den som utfärdar intyg får inte underteckna tomma eller ofullständiga intyg.

Myndigheter och enskilda personer ska bevara kopior av de intyg som utfärdats och föra bok över dem. Kopior på intygen ska bevaras i minst fem år.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om utfärdande av myndighetsintyg för djur och animaliska produkter på Europeiska gemenskapens inre marknad 8/1998.

Rådets direktiv 96/93/EG (31996L0093), nr L 13, 16.1.1997, s. 28

  Helsingfors den 27 november 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Veterinäröverinspektör
Seppo Kuosmanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.