994/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om ändring av lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) 4, 7 och 8 § som följer:

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) bruttodräktighet bruttodräktigheten enligt regel 3 i bilaga I till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982); bruttodräktigheten för en fast kombination som består av skjutbogserare och pråm är den sammanlagda bruttodräktigheten för dessa,

2) fartygspersonal alla som regelbundet arbetar ombord på ett fartyg,

3) redare den som äger eller hyr hela fartyget eller någon annan fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt på fartyget,

4) arbetsmiljö fartygets inre och yttre arbetsutrymmen, personalutrymmen och förbindelseleder samt de fysikaliska förhållandena och utrustningen i dessa utrymmen,

5) bostadsutrymmen sovhytter, daghytter, mässrum, sanitetsutrymmen, rekreations- och fritidsutrymmen, sjukhytter samt gångar i anslutning till dessa utrymmen,

6) sjöarbetskonventionen Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013),

7) befäl fartygets befälhavare, maskinchef, styrman, maskinmästare, chef för ekonomiavdelningen och andra i chefsställning.

7 §
Periodisk inspektion

Arbetarskyddsmyndigheten ska efter ibruktagandet med högst tre års intervall inspektera fartyg som används i internationell fart samt fartyg i inrikes fart vars bruttodräktighet överskrider 199.

8 §
Inspektioner och utlåtanden för sjöarbetscertifikat

Arbetarskyddsmyndigheten ska för utfärdande av ett i sjöarbetskonventionen avsett sjöarbetscertifikat ge ett utlåtande till Trafiksäkerhetsverket om de frågor som nämns i bilaga A5-1 till konventionen.

Innan arbetarskyddsmyndigheten ger ett utlåtande enligt 1 mom. ska den ombord utföra de inspektioner inom dess behörighet som avses i sjöarbetskonventionen och som behövs för att bevilja, hålla i kraft eller förnya ett interimistiskt sjöarbetscertifikat eller ett sjöarbetscertifikat. Redaren ska skriftligt ansöka om ovannämnda inspektioner i god tid före inspektionstidpunkten. Arbetarskyddsmyndigheten ska i sjöarbetscertifikatet göra en tillbörlig anteckning om en mellanliggande inspektion som utförts i syfte att hålla certifikatet i kraft.

Arbetarskyddsmyndigheten ska ge ett utlåtande till Trafiksäkerhetsverket för utfärdande av ett interimistiskt certifikat. Utlåtandet ska ges utan dröjsmål. En förutsättning för att utlåtande ska ges är att redaren har visat för arbetarskyddsmyndigheten att kraven i sjöarbetskonventionen iakttas och att arbetarskyddsmyndigheten har inspekterat fartyget. Det behöver inte göras någon inspektion ombord om det bedöms som onödigt.

Bestämmelser om sjöarbetscertifikat och om förutsättningarna för beviljande av sådana finns i 57 och 58 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).

Närmare bestämmelser om inledande av inspektioner, när och hur de ska utföras och om anteckning om inspektioner i sjöarbetscertifikatet får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 90/2014
AjUB 6/2014
RSv 117/2014

  Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.