978/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om statens skadeståndsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, om anspråket grundas på ett fel eller en försummelse som en statlig myndighet har begått eller på verksamhet för vilken staten svarar oberoende av uppsåt eller vårdslöshet. När det är fråga om ersättning som grundas på en dom som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har meddelat, på förlikning vid nämnda domstol enligt artikel 39 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (FördrS 19/1990) eller på en dom eller ett beslut som något annat internationellt rättskipnings- eller undersökningsorgan har meddelat, tillämpas lagen dock bara på betalningen av ersättning av statsmedel.

Denna lag tillämpas inte på skadeståndsanspråk mot justitiekanslersämbetet eller riksdagens justitieombudsmans kansli och inte heller på handläggning av anspråk på ersättning som grundas på sak- eller förmögenhetsskada och gäller

1) sådana skador på fastigheter som uppkommit i försvarsmaktens verksamhet eller skador som uppkommit vid militär krishantering,

2) skador som uppkommit i polisens och gränsbevakningsväsendets verksamhet,

3) skador som uppkommit vid utsökning,

4) skador som uppkommit vid lantmäteriförrättning eller till följd av fel eller brister i register som lantmäteriverket för,

5) skador som har sin grund i beskattning eller uppkommit vid påförande av tullar, skatter och avgifter som Tullen tar ut, eller

6) skador som har sin grund i upprätthållande av trafikleder.

Denna lag tillämpas inte heller på handläggning av skadeståndsanspråk som grundas på avtal, statliga anställningsförhållanden eller lagen om offentlig upphandling (348/2007).

2 §
Behörig myndighet

Statskontoret är behörig myndighet i skadeståndsverksamhet som faller under denna lags tillämpningsområde.

3 §
Hörande

Innan ett skadeståndsärende avgörs ska Statskontoret ge den myndighet inom vars ansvarsområde skadan har uppkommit tillfälle att bli hörd, om det inte är uppenbart obehövligt.

4 §
Avgörande av ersättningsanspråk samt besvärsförbud

Statskontoret ska meddela ett skriftligt avgörande om skadestånd som betalas av statsmedel. Det är möjligt att överenskomma med den skadelidande om skadeståndet. Det är dock inte möjligt att överenskomma med den skadelidande om ersättning som grundas på en dom som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har meddelat, på förlikning vid nämnda domstol enligt artikel 39 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller på en dom eller ett beslut som något annat internationellt rättskipnings- eller undersökningsorgan har meddelat.

Ändring i Statskontorets avgörande får inte sökas genom besvär. Den som är missnöjd med ett avgörande får väcka talan mot staten i tingsrätten på det sätt som föreskrivs i fråga om tvistemål. Statskontoret ska underrätta den sökande om denna möjlighet i samband med att ersättningsavgörandet meddelas.

5 §
Tillämpning av förvaltningslagen

På handläggningen av skadeståndsärenden vid Statskontoret tillämpas förvaltningslagen (434/2003) till den del inte något annat bestäms i denna lag.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På skadeståndsanspråk mot statliga myndigheter som framförts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 159/2014
FiUB 17/2014
RSv 145/2014

Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.